Her Gün Ayetel Kürsi Okumak için 20 Sebep

Ayetel Kürsi, Kur’an’ın 2. suresi olan Bakara Suresi’nin 255. ayetidir ve İslam inancında büyük öneme sahip olan bir ayettir. Ayette Allah’ın bilgisi, kudreti ve egemenliği üzerine durulur. Ayrıca Allah’ın ne uyuduğu ne de uyukladığı, her şeyin O’na açık olduğu, kimsenin O’nun izni olmadan O’nun katında şefaat etme yeteneğine sahip olmadığı vurgulanır.

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu:

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayetin Türkçe tam metni aşağıdaki gibidir:

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.

Açıklamaları:

Bu ayet, Allah’ın mutlak egemenliğini, bilgisini ve kudretini anlatması sebebiyle Müslümanlar tarafından sıklıkla okunan ve hatırlanan bir ayettir. Ayrıca çeşitli hadislere göre, bu ayeti okumanın ve üzerinde düşünmenin özel bir önemi ve sevabı olduğuna inanılır.

Ayetü’l-Kürsî, Allah’ın varlığına, eşsizliğine, yaratıcılığına ve her şeyi bilme yetisine dair en kapsamlı beyanlardan biridir. Allah’ın kürsüsüne dair bir referans içerdiği için “Âyetü’l-kürsî” olarak adlandırılır.

 1. Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.”: Bu cümle, Allah’ın tek (tevhid) ve eşsizliğini belirtir. Allah’ın sonsuz yaşam kaynağı ve tüm varoluşun temeli olduğunu vurgular.
 2. Ne uykusu gelir ne de uyur.“: Allah’ın hiçbir zaman uykuya ihtiyaç duymadığını ve her zaman uyanık olduğunu ifade eder. Bu, O’nun her şeyi sürekli olarak gözettiğini ve kontrol ettiğini belirtir.
 3. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.“: Bu ifade, evrende var olan her şeyin -yani göklerde ve yerde olan her şeyin- Allah’a ait olduğunu belirtir. Bu, Allah’ın mutlak sahip olduğunu vurgular.
 4. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.”: Bu cümle, Allah’ın izni olmadan hiçbir varlığın (melek, peygamber, salih kişi vb.) diğer bir varlık için aracılık ya da şefaat etme yeteneğine sahip olmadığını belirtir.
 5. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.“: Bu cümle, Allah’ın tüm bilgiye sahip olduğunu, her şeyi geçmişi, geleceği ve şimdiki zamanıyla tam olarak bildiğini ifade eder.
 6. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.“: Bu cümle, Allah’ın bilgisinin sınırsız ve kapsamlı olduğunu, Allah’ın izin verdiği ölçüde dışında, hiçbir varlığın O’nun bilgisini tam anlamıyla kavrayamayacağını belirtir.
 7. “O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.“: Bu cümle, Allah’ın kürsüsünün (otoritesinin) evrenin tümünü kapsadığını belirtir.
 8. “Onları korumak kendisine zor gelmez.“: Allah’ın evreni koruma ve kontrol etme görevinin O’na hiçbir şekilde zorluk çıkarmadığını ifade eder.
 9. O yücedir, mutlak büyüktür.“: Bu cümle, Allah’ın yüceliğini ve tüm varlıklar üzerindeki mutlak büyüklüğünü vurgular. Bu, O’nun sınırsız gücünü ve üstünlüğünü belirtir.

Bu ayet, İslam inancında Allah’ın varlığını, sınırsız bilgisini, evrensel hükümranlığını ve evrenin tüm ayrıntıları üzerindeki kontrolünü öne çıkarır. Kürsüsü kelimesi, genellikle bir taht veya otorite sembolü olarak kabul edilir ve bu durumda Allah’ın evren üzerindeki otoritesini temsil eder. Bu ayet, aynı zamanda Allah’ın birliğini ve benzersizliğini, her şeyin bilgisine sahip olma yeteneğini ve kendi izni olmadan hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceğini vurgular.

Ayetel Kürsi’nin okunmasının önemi ve sevaplarına dair bazı hadisler şunlardır:

 1. Sahih Buhari’nin rivayetine göre, Hazreti Peygamber Muhammed şöyle demiştir: “Her kim Ayetel Kürsi’yi namazdan sonra okursa, bir sonraki namaza kadar cennetle arasında ölüm dışında engel kalmaz.”
 2. Tirmizi’nin rivayetine göre, Hz. Muhammed (Sav) şöyle demiştir: “Her kim bir namazın sonunda Ayetel Kürsi’yi okursa, bir sonraki namaza kadar Allah tarafından korunur.”
 3. İmam Ahmed bin Hanbel’in Müsned’inde rivayet edilen bir hadiste, Hz. Muhammed (Sav) şöyle demiştir: “Kur’an’ın içinde bir ayet vardır ki, o Kur’an’ın sultanıdır ve o ayet Ayetel Kürsi’dir.”
 4. Ebu Umame (r.a.)’den rivayet edildiğine göre, Hz. Muhammed (Sav) şöyle demiştir: “Ayetel Kürsi’yi okuyan kimse, üzerine şeytanın gelmesine engel olur.
 5. Sahih Muslim’de, Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Muhammed (Sav) şöyle demiştir: “Her kim evinden çıkarken Ayetel Kürsi’yi okursa, Allah onu döndüğü zamana kadar korur.

Bu hadisler, Ayetel Kürsi’nin okunmasının önemini ve sevaplarını belirtmektedir. Fakat hadislerin otantikliğini değerlendirebilmek için, hadis ilimleri konusunda uzman olan alimlerin görüşlerine başvurulması gerekmektedir.

İslam’da, Kur’an okumanın ve özellikle Ayetel Kürsi gibi ayetlerin okunmasının genel olarak çeşitli manevi ve dünyevi faydaları olduğuna inanılır.

 1. Korumak: Yukarıda da belirtildiği gibi, Ayetel Kürsi’nin okunması kişiyi kötülüklerden ve şeytandan koruduğuna inanılır.
 2. Namaz sonrası okunursa, bir sonraki namaza kadar koruma sağlar.
 3. Okuyan kişi üzerine şeytanın gelmesine engel olur.
 4. Her kim evinden çıkarken Ayetel Kürsi’yi okursa, Allah onu döndüğü zamana kadar korur.
 5. Manevi açıdan bereket ve huzur sağlar.

Bu faydaların yanı sıra, genel olarak Kur’an okumanın ve özellikle Ayetel Kürsi gibi önemli ayetlerin okunmasının çok sayıda manevi ve ruhani fayda sağladığına inanılır.

Ayetel Kürsi’nin okunmasının çeşitli faydaları vardır, ancak yine de bu liste genel bir İslami inanışı temsil eder ve her bir maddenin belirli bir hadis veya ayete dayanmayabileceğini unutmayın:

 1. Şeytani etkilerden koruma sağlar: Ayetel Kürsi’nin okunması, kişiyi kötülüklerden ve şeytandan koruduğuna inanılır.
 2. Manevi bereket: Ayetel Kürsi’nin okunması manevi açıdan bereket getirir.
 3. Barış ve huzur: Ayetel Kürsi okumak, okuyanın iç huzurunu artırabilir.
 4. İlahi koruma: Ayetel Kürsi, Allah’ın korumasını sağladığına inanılır.
 5. Dünyevi ve ahiret başarısı: Ayetel Kürsi, dünyevi ve ahiret hayatında başarıya ulaşmayı kolaylaştırır.
 6. Gece koruması: Yatmadan önce Ayetel Kürsi okumak, gece boyunca koruma sağlar.
 7. Şefaat: Ayetel Kürsi, Allah’ın şefaatine ulaşmayı kolaylaştırır.
 8. Sabır ve dayanıklılık: Ayetel Kürsi okumak, sabır ve dayanıklılığı artırabilir.
 9. Kötülüklerden koruma: Ayetel Kürsi, kişiyi çeşitli kötülüklerden korur.
 10. İyiliklerin artması: Ayetel Kürsi’nin okunması, Allah’ın rahmetinin ve iyiliklerin artmasına yardımcı olabilir.
 11. Şükran: Ayetel Kürsi okumak, Allah’a karşı şükran duygusunu artırır.
 12. Daha derin bir manevi anlayış: Ayetel Kürsi okumak, İslam’ın ve Allah’ın doğasının daha derin bir anlayışına yol açabilir.
 13. Dua kabulü: Ayetel Kürsi, duaların kabul edilmesine yardımcı olabilir.
 14. Günlük zorluklara karşı koruma: Ayetel Kürsi okumak, günlük zorluklara karşı koruma sağlar.
 15. Sağlık: Ayetel Kürsi’nin okunması, fiziksel ve ruhsal sağlığı koruyabilir.
 16. Bilgi ve hikmet: Ayetel Kürsi’nin okunması, bilgi ve hikmetin artmasına yardımcı olabilir.
 17. Namaz sonrası koruma: Ayetel Kürsi’nin namazdan sonra okunması, bir sonraki namaza kadar koruma sağlar.
 18. Evden çıkarken koruma: Ayetel Kürsi’nin evden çıkarken okunması, dönene kadar koruma sağlar.
 19. Sezgisel yeteneklerin geliştirilmesi: Ayetel Kürsi okumak, sezgisel yetenekleri geliştirebilir.
 20. Allah’ın rızasını kazanma: Ayetel Kürsi okumak, Müslümanların Allah’ın rızasını kazanmasına yardımcı olabilir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir