Namaz kılınması caiz olmayan ve Mekruh olan vakitler nelerdir?

Üç vakitte namaz kılınmaz. Bu üç vakitte farz namazı, cenaze namazı, tilavet secdesi ve nafile namaz kılınmaz. a- Güneş doğup bir mızrak boyu yükselince (30 dk geçinceye kadar). b- Güneş gök kubbenin ortasına gelip her şeyin gölgesi titreşip yerinde kaldığı zaman. c- Akşama doğru güneşin sararıp gözlerin ferini almayacak du­ruma geldiğinde. Ancak o günün kılınmayan …

Namaz kılınması caiz olmayan ve Mekruh olan vakitler nelerdir? Read More »

Namaza başlamadan önce yapılması gereken farzlar nelerdir?(namazın dışındaki farzlar)

Namazın farzları on ikidir. Bunların altısı namaza başlamadan önce yapılması lazım gelen farzlardır.Namazın içindeki farzları bu yazımızdan okuyabilirsiniz. Şimdi Namaza başlamadan önceki farzları sırasıyla açıklayalım: 1-  Küçük-büyük hades, yani abdestsizlikten taharet. 2- Necasetten taharet. 3- Avret yerini kapatmak. 4- Kıbleye göğsü ile yönelmek. 5- Vakit. 6- Niyet.   1- Namazdan önce küçük ve büyük abdestsizlikten taharet …

Namaza başlamadan önce yapılması gereken farzlar nelerdir?(namazın dışındaki farzlar) Read More »

Namazın şartları nelerdir? rükünleri ve kılınışı nasıldır?

Üzerinde görüş birli­ği edilen şartlar şunlardır: 1- Su ile (şayet su bulunmadığı takdirde teyemmüm ile) abdest almak 2- Namazın kılınacağı yerin temiz olması. 3- Vaktin girdiğini kuşkusuz olarak bilmek. 4- Gücü yettiği takdirde göğsünü kıbleye yöneltmek. 5- Avret yerinin kapatılmasının farz olduğunda ihtilaflar vardır, îmam Ebu Hanefi’ye, İmam Şafii’ye ve İmam Ahmed b. Hanbel’e göre …

Namazın şartları nelerdir? rükünleri ve kılınışı nasıldır? Read More »

Ezanın sünnetleri nelerdir?

  1- Müezzinin kıbleye dönmesi. Zira mütekeddimlere, müte hhirlere göre yönlerin en şereflisi kıbledir. 2- Müezzinin küçük ve büyük hadesten temiz olması. Abdest-siz olarak okunan ezan tenzihen mekruhtur. Cünüp olan bir kimse­nin ezanı tahrimen mekruhtur. Zira Hz Peygamber (sav) şöyle bu­yurmuştur: Abdestsizken Aziz ve Celil olan Allah’ı anmayı hoş görmüyo­rum. [141] 3- Ayakta ezan okumak. …

Ezanın sünnetleri nelerdir? Read More »

Ezanın sıhhatinin şartları nelerdir?

a- Müslüman olmak b- Temyiz sahibi olmak, zira mümeyyiz olmayan kimsenin eza­nı sahih değildir. Zira çocuk ibadet ehli değildir. c- Ezanı tertibe riayet ederek okumak. Tertipli okumaması eza­nı ilan olmaktan çıkarır. Zira Hz Peygamber ve ashabına tâbi olmak için tertipli okumak şarttır. d- Erkek olmak. Kadının erkekler için ezan okuması ve erkek­lere imamlık yapması kesinlikle …

Ezanın sıhhatinin şartları nelerdir? Read More »

Ezan nedir ne zaman sünnet olmuştur? Nasıl okunur

Ezan demek, Kur’an’ın en derin manası, islamın sedası, din ve imanın belirtisi, alemi şehadet ile ahiret alemi arasında eşitliği sağlama­nın yolu, insanlara davetin değişmeyen alameti, ruh ile beden ara­sında uyum kurmanın anahtarıdır. Ezan lugaten bildirmek (ilam) demektir. Özel bir şekil ile namazın vaktini bildirmektir. Ezan vaktinde kılman namaz için de kazaya kalan namaz için de sünnettir. Şu …

Ezan nedir ne zaman sünnet olmuştur? Nasıl okunur Read More »

Fukahanın Tabakaları nelerdir?

Şeyhülislam İbni Kemal merhumun beyanına göre fukahayı ki­ram, şu yedi dereceye ayrılmıştır: Müctehid fışşeri, müctehidi fil mezheb, müctehidi fil mesele, eshabı tahric, eshabı tercih, eshabı temyiz, mukallidi sırf. Bunların açıklaması şöyledir: 1- Müctehid Fişşer’i ne demektir?   Şer-i hükümlerin kaidelerini ve usulünü düzelten fer-i hüküm­leri şer~İ delillerden çıkartmak kendisine mahsus bir mesleki fıkhi vücuda getirmiş …

Fukahanın Tabakaları nelerdir? Read More »

Fıkıh nedir? Fıkıh kelimesi lügatte anlayış demektir…

Fıkıh kelimesi lügatte anlayış demektir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: O topluma ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. [6] Bu ayette geçen yefkehüne tabiri anlamıyorlar anlamında kullanılmıştır. Resulullah (sav)’de cuma namazı hakkında şöyle buyurmuştur: Kişinin namazı uzatması, hutbeyi kısaltması onun fıkhının (an­layışının) alametidir. [7] Fıkıh kelimenin manası istilanı ise iki kısma ayrılır: a- Akıl ve baliğ …

Fıkıh nedir? Fıkıh kelimesi lügatte anlayış demektir… Read More »

Mezhep nedir ? Neden birden fazla mezhep vardır?

Din birdir. Neden birden fazla mezhep vardır? Bazı hükümlere Kur’an da ve hadislerde esneklikle yer verilmiş, bazı hükümler biraz kapalı kalmış ve birçok hükümlerin de sadece ana teması bulunmuş, diğer hükümler ise Peygamber (sav)’in açıklamasına ve ilim adamlarının araştırıp bulmasına ve böylece islami alanda ilim alış­verişi kıyamete kadar devam etsin. İşte bu sebeple bir mesele …

Mezhep nedir ? Neden birden fazla mezhep vardır? Read More »

İtikadi mezhepler ikiye ayrılır: Ehli sünnet mezhebi ve Ehli bid’at mezhebi

İmanlı olan kimse Allah’u tealanın emrettiği iyi şeyleri öğren­mek, öğretmek ve yapmak için uğraşır. Allah’u teala vetekaddes haz­retlerinin yasak ettiği zararlı şeyleri almaz, kullanmaz, iltifat etmez, bakmaz, kimseye kötülük yapmaz, kendine kötülük yapana kesinlikle karşılık yapmaz, metanetli olur ve sabreder. Ona tatlı dil, güler yüzlü ile nasihat ve vaaz eder. İnsanlara hürmet eder, yardıma koşar, …

İtikadi mezhepler ikiye ayrılır: Ehli sünnet mezhebi ve Ehli bid’at mezhebi Read More »

Hz. Ali (Ra) ve 12 imam

İslamı ilk kabul edenlerden olan İmam Ali, hulefa-i raşidin de­nilen dört halifeden birisidir. Peygamber mektebinin seçkin talebesi, ilim şehrinin kapısı, Allah’ın arslanı, islam halifesi ve peygamberimiz (sav)’in damadıdır. Ayrıca da amcasının oğludur. Hz Ali (kv) peygamberimizin mektupçusu ve vahy katibi, Kur’-an-ı Kerim’inde hafızı ve öğreticisidir. Hazret-i Muhammed (sav)’in terbiyesiyle yetişmiş ve cennetle müjdelenmiş olan on …

Hz. Ali (Ra) ve 12 imam Read More »

Hz Osman (Ra)

Osman b. Affan b. Ebil As b. Ümeyye b. Abduşşems b. Abdul-menaf b. Kusyye b. Kılab b. Murre b. Kab b. Lüey’dir. Hz Osman asıl emevi hulefai raşidinin üçüncüsüdür. Validesi Erva binti Kerzıb Rabia’dır ve Hz Peygamberin ammesi kızıdır. Resu­lü Ekrem (sav) Hz Osman’a önce Rukiyye ismindeki muhterem ke­rimesini vermiştir. Rukiyye’nin vefatından sonra da Ümmü …

Hz Osman (Ra) Read More »

Hz Ömer (Ra)

Ashabı kiramın en büyüklerinden, İslam’ın ikinci halifesi, aşe-rei mübeşşere yani cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan ve pey­gamberimiz (sav)’in kayınpederidir. Miladi takvimin 583’üncü yılında Mekke’de doğdu. Peygamberimiz (sav)’in islamiyeti yaymaya başla­masından 6 yıl sonra Erkam’m evinde müslüman olmuştur. Kureyş’in büyüklerinden olduğu için hitabeti, konuşması çok güzeldi. Önce Resulullah’a çok düşmandı. Resullah’m peygamberliğinin 6’mcı yılında müslüman …

Hz Ömer (Ra) Read More »

Hz Ebu Bekir (Ra):

İHz Ebu Bekir’in babasının adı Ebu Kuhafe (Osman) bin Amr’-dır. Annesinin adı ise Ümmül Hayr (Selma) b. Seğr bin Amr’dır. Binti Ammi Ebi kuhafedir ve ismi zevcetihi yani hanımının adı ise Hz Ab­dullah’ın anasının İsmi Keylet binti Abduluza’dır. Hz Aişe’nin ana­sının ismi ise Ümmül Ruman’dır. Kendisinin Resulullah (sav) efendi­mizden üç yaş küçük olduğu söylenmektedir. Hz …

Hz Ebu Bekir (Ra): Read More »

İmam Ahmed Bin Hanbel Ve Mezhebi

İmam Ahmed ibni Muhammed bin Hanbeli bin Hilab bin Esed ez- Züheli eş- Şeybani aslen Mervez’lidir. Hicretin 164 S(m. 780) ta­rihinde Bağdat’ta doğdu. 241 h. (m. 855) tarihinde orada vefat etti. Büyük babası yani dedesi hanbe bir askerdi. Künyesi Ebu Abdul­lah’tır. Küçük yaştayken ilim tahsili için Hicaz, Şam, Basra, Yemen, Cezire, Mekke ve Medine’ye gitti. …

İmam Ahmed Bin Hanbel Ve Mezhebi Read More »

İmam Şâfi Ve Şafii Mezhebi

İmam Şafii (ra) onun künyesi Ebu Abdullah ismi ise Muham-med Bin İdris Eş-Şafıi El Kureyşi’dir. El-Haşimi El-Muttalib Bin Ab-bas Bin Osman Bin Eş-Şafîi(ra) Soyu Resulullah (sav) ile dedesi Ab-dülmenafta birleşir. H.150 (m.767) tarihinde Gazze’de yani Şam, Fi­listin beldelerinden Gazze’de doğmuştur. H.204 (m.819) tarihinde Mısır’da vefat etmiştir. Haşimoğullan soyundan gelir. Büyük dedesi ve onun babası sahabi …

İmam Şâfi Ve Şafii Mezhebi Read More »

İmam Malik Ve Maliki Mezhebi

Maliki mezhebinin kurucusu İmam Malik’tir. Hicretin 93 (m. 711) tarihinde Medine’de doğmuş, 179 h.(m.795) tarihinde yine Me­dine’de vefat etmiştir. Babasının adı Enes’tir. Enes’de b. Ebi Amir El Asbahi Yemen’de bulunan Zi Asbah kabilesine mensuptur. Tabiin­den sonra Dari’l Hicre’nin (Medine) fıkıhta ve hadiste imamdır. Velid Bin Abdüîrnelik zamanında doğmuştur. Reşit zamanına kadar ya­şamıştır. Medine’den hiçbir yere …

İmam Malik Ve Maliki Mezhebi Read More »

İmamı Azam Ebu Hanife Ve Hanefi Mezhebi

İmam-ı Azam (en büyük imam, en büyük lider demektir). Asıl adı Numan, künyesi Ebu Hanife olan îmam-ı Azam, soy tarafından arap değildir. Belki hür fars neslindendir. H. 80’de Kufe’ye bağlı Anbar köyünde dünyaya gelmiş. 150 tarihinde Bağdat’ta ölmüştür. Al­lah (cc) gani kendisine rahmet etsin. Amin, Amin , Amin. O büyük islam liderin babasının ismi Sabit …

İmamı Azam Ebu Hanife Ve Hanefi Mezhebi Read More »

Niçin ibadet edilir? Yaptığımız ibadetler bize nasıl fayda sağlayacak?

Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaate döner ve ashabına halini sorar. Sorusu olanı cevaplandırır, rüya görenin rüyasını tevil eder, sıkıntısı olana yardımcı olmaya çalışırdı. Yine bir sabah sordu ashaptan kimse bir şey söylemedi.Ashab biri bir şey sorsun da bizde bir şeyler dinlemiş oluruz diye birbirine bakıyorken ; Peygamber Efendimiz (Sallallahü …

Niçin ibadet edilir? Yaptığımız ibadetler bize nasıl fayda sağlayacak? Read More »

Secde ayetleri nelerdir?

A’rafSuresi:7/206 Er Ra’d Suresi: 13/15 En Nahl Suresi: 16/49 İsra Suresi: 17/107 Meryem Suresi: 19/58 Hac Suresi:22/18 Furkan Suresi:25/60 Nemi Suresi:27/25 Secde Suresi:32/15 Sâd Suresi: 38/24 Fussilet Suresi:41/37 NecmSuresi:53/62 İnşikak Suresi: 84/21 Alak Suresi:96/19