Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading
Nedir Ne Demektir

Nedir Ne Demektir

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

A

A’cemî

A’raf

Abadile

Abd

abdal

Abdest

Abdiyet

Abese

Acbızenep

Adabımuaşeret

Adak

Adalet

Adet

Adliilahî

Adn

Adnan

Af

Afakî

Afif

Afiyet

Aforoz

Afüv (el-Afüv)

ahad

ahad haber

ahadiyet

ahbar

Ahd

Ahd-i Atik

Ahd-i Cedit

Ahilik

ahir zaman

ahiret

ahit

ahitname

Ahkaf

ahsenihadis

ahsenitakvim

ahyar

Ahzab

akabe ve Akabe Biati

Akait

akd ( akid )

Akdiye

Akid

Akîde

akif

Akika

Akile

akit

Akıl

akıl baliğ

aklıselim

akraba

akşam namazı

Amber

amelisalih

amenna

amentü

amil

Amme cüzü

Anka

Arafat

Arasat

arefe

arif

Ariyet

arraf

Arş

arz

Arzımukaddes

Asabe

Asayımusa

Aşereyimübeşşere

Ashabıaraf

Ashabıbedir

Ashabıeyke

Ashabıfil

Ashabıhicr

Ashabıkehf

Ashabımedyen

Ashabıress

Ashabısebt

Ashabışimal

Ashabısuffa

Ashabıuhdud

Ashabıyemin

asi

Asi (asıl)

asitane

aşır

aşk

asli vatan

Asrısaadet

aşure

ateh

ateşgede

avam

Avl

avret

ayet

Ayn

Azim (el-Azim)

Azimet

Aziz (el-Aziz)

azze ve celle

B

Ba’diyet

ba’s

Babıselam

baç

Bacıyanırum

Bâğî

Bağy

Bahai ve Bahailik

Baîn talak

Bâis (el-Bâis)

Bâkî (el-Bâkî)

barekallah

Bârî (el-Bârî)

basar

Basîr (el-Basîr)

basiret

Bâsıt (el-Bâsıt)

basubadelmevt

batıl

batıl din

Bâtın

Bâtın (el-Bâtın)

Bâtınî

Batınilik

bayram

bayram namazı

Bayramiye

beddua

Bedî (el-Bedî)

Bedir Savaşı

Behcetü’n-nüfûs

beka

Bekke

Bektaşilik

Bel’am

bela

Belâğ

belagat

Beldeyiemin

Beldeyitayyibe

Beled suresi

Belkıs

Beni İsrail

Berâe suresi

Berâet-î asliyye

berat (beraet)

Berat Kandili

bereket

Berr (el-Berr)

berzah

beşir

besmele

betül

Bevl

Bey’iye

beyan

Beytiatîk

Beytiharam

Beytimukaddes

Beytü’l-mal

beytülmal

beyyine

Beyyine suresi

bezmielest

Bi’rimaune

bi’set

biat

Biat (bey’at)

Bid’î talâk

bidat

billahi

Bina

birr

Brahmanizm

Budizm

buğuz

bühtan

büluğ

Burak

burhan

Buruc suresi

Butlan

büyü

Büyük tahallül

Büyuu’l-Acal

C

Ca’ferîler

Caferîlik

cahil

cahiliye

cahim

caiz

cami

can

Câriye

cariye

Casiye suresi

Cebbar (el-Cebbar)

Cebelürrahme

Cebrail

Cebriye

cedel

cehennem

Celal (el-Celal)

Celil (el-Celil)

Cem’u’s-salât

cemaat

Cemal (el-Cemal)

cenabet

Cenabıhak

cenaze

cenaze namazı

cenin

cennet

Cennetülbaki

Cennetülmualla

cerh

cevamiulkelim

cevaz

ceza

ceza günü

cezbe

Ciâle

Cibril

cidal

cihat

cimri

cin

Cin Suresi

Cinâyât

cincilik

Cirâh

Cizye

cömert

cübbe

Cudi

cülus

cuma ezanı

Cuma günü

cuma mescidi

cuma namazı

cuma salası

Cuma Suresi

Cumhur

Cumhûr-u fukaha (Cumhûr-u ulema)

cumhurufukaha

cünah

cünun

cünüp

cürüm

cüz

D

Dabbetülarz

dai

dâl

dalalet

Dâr (ed-Dâr)

dârülaceze

Dârülerkam

dârülhadis

dârülhuffaz

dârülkurra

Dârünnedve

darüsselam

dârüşşifa

dârüssünne

Davut Peygamber

deccal

dede

Def-i tabii

defihacet

defin

dehri

dehriye

Delâlet

Delâletü’n-nass

Delil

Delîlü’l-hitab

Derek kefaleti

dergâh

derviş

destur

deyiş

didar

dil

dilenci

din

din günü

dindar

dirhem

divan

diyanet

Diyât

diyet

doğruluk

dost

dua

duha namazı

Duha Suresi

Duhan Suresi

Dürzilik

düşü azmak

E

ebabil

ebcet

ebdal

ebeveyn

ebrar

ebter

ecel

ecir

Ecr-i misi

eda

edep

edep yeri

edilleyierbaa

edilleyişeriye

efâlimükellefin

efdal

ehad

Ehl-i hadis

Ehl-i re’y

ehlibeyt

ehlibidat

ehlidünya

ehlihadis

ehlihak

ehlihâl

ehlihâl velakd

ehliheva

ehlikitap

ehlikıble

ehlikur’an

ehlirey

ehlisalat

ehlisalip

Ehlisuffe

ehlisünnet

ehlisünnet velcemaat

ehlitarik

ehlitevhit

ehliyet

ehlizikir

ehlullah

ekrem

Ekremülekremin

Elest Bezmi

Elfaz

elhamdülillah

elli dört farz

Eman

emanet

emin

emir

emirülmüminîn

Emr (emir)

Emr-i bi’l ma’rûf ve nehy-i anil münker

Emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’I-münker

emrihak

en’am

enamışerif

enaniyet

enbiya

enfal

Ensâr

erbain

erbain çıkarmak

Erhamerrahimin

Eş’arî

Eş’arilik

esatir

esbabıhadis

esbabınüzul

esbabıvürudilhadis

Eser

eser

esfelisafilin

eşhürihurum

Esmayıhüsna

eşrefimahlukat

Essenilik

estağfirullah

Etba

euzü besmele

Evdâc

evliya

evliyaullah

evrad

evvabin namazı

eyvallah

Eyyâm-i ma’lûmât

Eyyâm-ı ma’dûdât

Eyyâm-ı teşrik

eyyamıbiyd

eyyamınahr

ezan

ezan duası

ezel

ezelî

ezlam

ezvacıtahirat

F

fâcir

fahiş

Fahriâlem

Fahrikâinat

Fahvây-i kelam

faiz

fakih

Fakîh, Fukaha

fakir

fakr

fal

Faraklit

Farz

Farz-ı ayn

Farz-ı kifâye

Fâsid örf

fasit

fasık

fasıla

fazilet

fecir

Fecr-i kâzib

Fecr-i sâdık

fecrikâzip

fecrisadık

felah

felsefe

fenafillah

Fer’

Fer’î

Fer’î fıkıh

ferâiz

feraset

Ferisilik

Fesad

fesat

Fesh

fesih

fesüphanallah

fetanet

fetih

fetihname

fetret ehli

fetretiresul

fetretivahiy

fetva

Fetva, Fetâvâ

Fevâsik-i hams

Fevrî

Fey’

feyiz

Ficar Savaşları

fidye

Fidye

Firak

firavun

Firdevs

fisebilillah

fiten

Fitne

fitre

Fıkh (fıkıh)

Fıkhî

Fıkhıekber

fıkhılhadis

fıkıh

fıkıh usulü

fırka

fısk

Fıtrat

Fota

fücur

fuhuş

fukaha

Fukahayıseba

fukara

furkan

Furul

fütüvvet

fütüvvetname

G

Gabn

gaflet

Gaile

galat

Gâlib zan

galiye

Ganimet

Garar satışı

Garib

gasil

gasp

gavs

gayb

Gayr-i mümeyyiz

gayrimüslim

gaza

gazap

gazavatname

gazi

gazve

gılman

gıpta

gıyar

gıybet

gönül

gufran

Gulatışia

günah

Gurabiye

gurbet

gurre

Gusül

gusül

H

Habais

Haber-i âhâd

Habibullah

Habil

habis

hablullah

hac

haç

Hacbetmek

Hacc-ı temettü’

haccıasgar

haccıekber

haccıifrad

haccıkıran

haccıtemettü

Hacer Ül-Esved

Haceriesvet

hacet namazı

Hâciyyât

hacı

Haçlılar

Hacr

had

Hades

hades

hadesten taharet

hadis usulü

Hadis-i munkatı’

hafaza melekleri

hafazanallah

Hafi

hafız

haham

hak

Hak Din

Hakem

hakem

hakikat

Hâkim

hâkim

hal

halife

halil

Halilullah

halvet

halvethane

hamail

hamdele

hameleyikur’an

hamiyet

hamr

hamt

Hanbeli

Hanbeli mezhebi

Hanefi

Hanefi Mezhebi

hanif

Hânis

hannas

Haraç

Haram

Haram aylar

haram ligayrihi

Harbî

Harem

Haremeyn

Haremişerif

Harf-i tarif

Hariciler

Harut ve Marut

Hâs

haşa

hasbünallah

Hasen

hasen hadis

hasene

haset

Haşimi

haşir

haşiye

Hasr

hata

Hatemienbiya

Hateminübüvvet

Hatîm

hatip

havaiciasliye

Havale

havari

havas

havassıkur’an

havassıselime

havatır

Havelân-ı havi

havf

haviye

havkale

havlihavelan

havra

hayâ

hayat

Hayat-ı.müstekirre

Hayber Savaşı

hayır

hayız

hayrat

Hayrulbeşer

Hayz

Hazar

Hazf

hazret

Hedy

helal

Hervele

hesap günü

heva

heybet

hezl

Hibe

hicabe

hicap

Hicaz

Hicr

hicret

hicri takvim

hidane

hidayet

Hikmet

Hil

hilaf

Hilâfet

hilal

Hile-i şeriyye

Hilfü’l-Fudûl

hilim

hilye

himmet

Hinduizm

Hirz

hisbe teşkilatı

hitabet

hitan

hizip

Hıdırellez

hıfz

Hırabe

Hırka-i Saâdet

hırsızlık

Hıyar satışı

hızlan

hoca

Horasan Erenleri

Hristiyanlık

Hu

Hübel

Hüccet

Hücre-i Saadet

Huda

Hudeybiye Antlaşması

Hudû’

hududullah

Hükm (hüküm)

hüküm

Hulefâ-i râşidîn

hülle

Hülle nikahı

Hulliyat

Hulul

humus

Huneyn Savaşı

hünsa

hurafe

huri

hürriyet

Hurûc

Hurufilik

Hüsn-i Hat

hüsnühatime

hüsnüzan

hüsran

Huşu

husuf namazı

husumet

hüsün

hutame

hutbe

hüthüt

hüzün yılı

huzur

Hz. Ali

I

I’tîzâl

ibadet

ibadilik

Ibâha

iblis

ibnisebil

ibret

icabet

icar

icaz

icazet

icazulkur’an

içki

icma

Ictihad

içtihat

iddet

ifa

ifada

iffet

iflas

ifrat

ifrit

iftar

iftira

iftitah tekbiri

iğva

ihanet

ihbat

ihlas

ihsar

ihtida

ihtikar

ihtilaf

ihtilam

ihtilat

ihtiyat

ihvan

ihya

ikab

ikamet

ikindi namazı

ikrah

iktibas

iktida

iktisat

ilah

ilahî

ilahî kitaplar

ilahiyat

ilayıkelimetullah

ilhad

ilham

ilim

ilmihâl

ilmiilahî

ima

imame

imameyn

iman

imare

imarethane

imsakiye

inabe

inam

inayet

infak

inkâr

inşallah

insan

insanıkâmil

inşikakıkamer

intihar

intisap

inzal

inzar

inziva

irade

iradeyicüziye

iradeyikülliye

irfan

irhas

irşat

irtidat

isar

ism

ismetienbiya

ismiazam

isnat

isra

israf

istibra

istidrac

istigase

istiğfar

istihare

istihaze

istihfaf

istihlaf

istihza

istikamet

istikbalikıble

istikbar

istila

istimdat

istinbat

istinca

istinşak

istirca

istişare

istishab

Istılah

itaat

itidal

itikâf

itikat

Itk

itlaf

ittihadıislam

iyafe

izdivaç

Iztıbâ

izzet

K

ka’de

ka’deyiula

Kâbe

kabir

kabir ziyareti

kader

Kaderiye

Kadî

Kadir Gecesi

Kadirilik

Kadıyanilik

kâfir

kâhin

kalender

kalp

kalp gözü

Kalubela

kamerî ay

kamet

kanaat

kandil gecesi

Karine

Karun

karz-ı hasen

Kasâme

Kaside-i Bürde

Kasr

Kasr-ı Salat

Kasru’s-salât

Katolik

Kavi (Kavil)

kayyum

kaza ve kaza namazı

Kaza-i hacet

Kazf

Kaziyye-î muhkeme

Kebîre

kefaet

kefalet

kefaret

kefaretihac

kefaretisavm

kefaretiyemin

kefen

Keffâret

Kefil

Kelâle

Kelâm

kelam ilmi

Kelime-i Şehadet

Kelime-i Tevhid Lailahe illallah Muhammedün Resulullah

Kelimullah

kerahet

kerahet vakti

keramet

Kerbela Olayı

keşf

keşiş

kevser

kibir

kilise

kin

kiramen kâtibin

Kitabet

kitap

kıble

kıdem

Kılâde

kıraat

Kırâd

Kıran haccı

Kırat

kırk hadis

kısas

kısasıenbiya

kıssa

Kıyam

Kıyam binefsihi

kıyamet

Kıyas

Kıyasü’ş-şebeh

Köle

Konfüçyüsçülük

Köşek

kovuculuk

Kuba Mescidi

Kubbet-üs-Sahra

Kubh

Küçük tahallûl

kuddise sırruhu

kudret

Kudüs

Küfr (küfür)

küfran-ı nimet

küfür

Küfüv

kunut

Kur’an-ı Kerim

kurban

Kurban Bayramı

Kurbiyyet

Kureyş Kabilesi

Kurîi’

kurra

kürsi

Kürsî (kürsü)

kuşluk namazı

küsuf namazı

Kusûf:

kutsi hadis

kütüb-ü semaviye

Kütübisitte

kutup

L

La havle

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

La İlahe İllallah

Lafza-i Celal

Lağv

lahik

lahn

Lahnü’l-hitab

lakap

Lakît

lanet

Lat

ledünni ilim

Lems

Levh-i Mahfûz

Lian

Lihye-i Şerif

Livâ-yi şerif

livaül hamd

Lizatihi

lohusalık

Lokman

Luka İncili

Lukata

lütuf

M

Ma’dûmun satışı

Ma’lûfe

Ma’mûlü’n-bih

Ma’siyet

Ma’sum

Ma’tuh

maazallah

mabet

mabut

mağfiret

mahcur

mahfil

Mahmul

mahrem

mahşer

mahv

mahya

Mahzuf

makam

Makam-ı İbrahim

Makam-ı Mahmud

makber

Makisün aleyh

mâlâyani

Malik

Maliki

Maliki Mezhebi

manastır

Maniheizm

Mansûs

Mantûk

marifet

marifetullah

maruf

Marunilik

Masâlilı-i mürscle

Maşallah

maşatlık

masiva

maslahat

Maslahat-Masâlih

Maturidi

Maturidilik

maunet

Mazdekizm

mazmaza

meal

Mecaz

mecazıkur’an

Mecelle

Mecusilik

meczup

Medeni sure

Medîn

Medine

Medlul

medrese

Mefhûm

Mefsedet

megazi

Mehdi

Mehr (mehir)

Mekke

Mekkî

Mekki Sure

Mekruh

melek

melun

memnu

Memnûiyet

Menasık

Menat

Mendûb

mendup

meni

menkıbe

Menkûl

Mensûh

Merfû’ hadis

Merğub

merhaba

merhamet

merhum

Merve

Meş’ar-i haram

Meş’aru’l-Haram

Mesâlih-i mürsele

Mesbûk

Mescid-i Aksa

Mescid-i Dırar

Mescid-i Nebevî

Mescidiaksa

Mescidinebi

mescit

Meşfû aleyh

mesh

Meşhur hadis

Meskût (anh)

meşru

meşru müdafaa

Mess

mest

meşveret

metaf

Metrûku’l-hadis

Mevâli

mevhibe

mevize

Mevkuf

Mevla

Mevlevilik

Mevlid

mevlit

mevzu hadis

Mevzu’

meysir

meyte

meyyit namazı

mezhep

mezi

mezmur

mihr

mihrap

Mikail

Mîkat

millet

Milletiibrahim

Minâ

minare

minber

minhac

Miraç Kandili

miraciye

miras

misafir

misak

Misi

miskin

mistisizm

misvak

misyoner

mizan

molla

Mu’tade

Muahat

muamelat

Muatat

Muavvizeteyn sureleri

Mubah

mübarek

Mübaşeret

Mübezzir

Mübtediye

mücahede

mücahit

müceddit

mucize

Mücmel

Müctehid

müçtehit

mudarabe

Müdebber

Müdir

müdrik

Müeddib

müellefetü’l-kulub

Müellefetü’l-kulûb

müezzin

Müfesser, Müfesser rivayet

müfessir

müflis

müfsit

Müftî

müftü

Mügârese

muhacir

Muhaddis

muhadram

Muhâkemât

muhalefetün lilhavadis

Mühâlün aleyh

muharref din

Muharrem

muharremat

Muharric

muhkem ayet

muhkem hadis

Muhkem-Muhkemât

muhlis

muhrim

muhsar

Mühser

muhsin

mühtedi

Muhtekir

muhtesip

mukabele

mukadderat

mukaddes emanetler

mukaddesat

Mukaddime

Mukallid

mukallit

Mükateb köle

Mükâtebe

mukattaa harfleri

Mukayyed

mükellef

Mükellîbin

mukim

mükreh

Muktedî

mülhit

Mulısan

Mültakit

Mümeyyiz

mümeyyiz

mümin

Mün’akid

münacat

münafık

Münasip vasıf

Münferid

Munkatı’

Münker ve Nekir

münkir

Murabaha

mürahik

mürahika

murakabe

mürcie

Murdar

mürit

Mürsel

Mürsel hadîs

mürşit

mürteci

Mürted

mürtet

mürüvvet

musafaha

musahere

Müsâkât

Musalla

musalla taşı

musalli

müsamaha

Müsaveme

müşavere

Mushaf

Mushaf-ı Osmani

muska

müşkilül kuran

müskir

Müslüman

müsnet

müsnet hadis

müsrif

müşrik

Müsta’mel

Müstahîl

müstazaf

Mustear

Müsteftî

müstehab

müstekbir

müsteşrik

Mut’a, Mut’a nikahı

mutaassıp

Mutahhir

mutasavvıf

Mute Savaşı

Müteahhirîn

mütedeyyin

Mütekellim

Müteşâbih

Mütevâtir

Mütevâtir Hadis

mütevekkil

Mütevelli

Mutezile Mezhebi

Mutezili

muti

Mutlak

mütref

muttaki

Muttasıl

müttefekun aleyh

muvahhit

Muvâlât

Muvassa’

Muvatta

Müzabene satışı

Müzâraa

Müzayede satışı

Müzdelife

N

naaş

naat

Nafaka

Nafile

Nahr

Nahv (nahiv)

Nâib

Nakdeyn

Nâkil

Nakşibendi

Nakşibendilik

namahrem

namaz

namazgâh

namus

nankör

Nas

Nâsih

nasihat

nass

nasuh tevbe

Nâtık

nazar

nebevi hadis

nebi

Nebîz

necaset

Necaset (necis)

necasetten taharet

neceş

Necisü’l-ayn

Necş

nefha-i sani

Nefha-i ula

nefis

Nefs-i levvâme

nehiy

Nehy (nehiy)

nemime

Nemrut

nesep

nesh

Nesh (nesih)

neuzübillah

nezafet

nezahet

nezair

Nezir

nezr

nifak

Nifas

nikâh

nimet

nisap

Niyabet

niyet

Nîza’

Noel

nübüvvet

nur

Nusayrilik

Nüsük

Nüzul

nüzulü kuran

O

On Emir

On İki İmam

Ortodoks

oruç

Otuz iki farz

P

pagan

Panislamizm

panteizm

papa

papaz

patrik

patrikhane

peygamber

pir

piskopos

Protestanlık

put

putperest

R

Rab

rabbani

rabbani hadis

rabıta

rada

radıyallahu anh (r.a)

Rafızi

Rağîbe

rahibe

rahip

rahle

rahmet

rahmetullahi aleyh (rh.a)

rakabe

rakım

rakk

ramazan

Ramazan Bayramı

rasih âlim

raşit

raşit halifeler

Râvî

Ravza-i mutahhara

rebiyülahir

rebiyülevvel

reca

Recep

recim

Refl

refref

Regaib Kandili

regaib namazları

rehin

Rehn (rehin):

Rekâket

rekât

Remel

Remy-i cimâr

Reşîd

reşit

Resmi Osmani

resmihat

resmu’l mushaf

resul

revatip namazları

Rey

Riba

ribat

Ric’i talâk

Rical

rics

Ridâ

riddet

rifade

Rifailik

Rîkaz

risalet

Ritl

rivayet

rivayet tefsiri

riya

riyakâr

riyazet

Rıdvan

Rıdvan Beyatı ( Beyat-ı Rıdvan )

rıfk

rıhlet

rıza

rızık

Ru’yetullah

rububiyet

Rufailik

ruh

ruhani

ruhban

ruhbanlık

ruhlar âlemi

Ruhsat

ruhül emin

Ruhul kudüs

Ruhullah

rükû

Rükün

rukye

Rüşd

rüşt

rüşvet

rüyayı sadıka

rüyayı saliha

Rüyet-i Hilal

Ruz-i Ceza

S

Sa’

Sa’y

saat

sabah namazı

Sabi

Sabii

Sabiilik

sabır

Sadak

sadaka

Sadaka-i cariye

Sadaka-i Fıtır

sadakat

Sâdık

saf

Safa

Safiy

Safiyullah

Sagîr

sahabe

sahabe kavli

Sahâbî

sahibitertip

Sâhibü’s-Salât

Sahîh

sahih hadis

sahiheyn

sahur

Sâi

Sâime

sait

Sakal-ı Şerif

sala

salat

Salati Vüsta

salatü selam

salavatı şerife

salih

salih amel

salik

Sarf

sarık

savm

Seb’ul Mesani

sebil

sebt günü

secavend

seccade

secde

secde-i sehiv

secde-i tilavet

seddi zerayi

Seddü’z-zerâyi’

seferi

seferîlik

Sefih

seher

Sehim

Sehiv secdesi

selam

Seleb

Selef -Eslâf

Selef-i sâlih

Selef-i Salihin

Selefiye

Selefiyye

Selem

Sem’i

Sem’i delil

sema

semavi din

semavi kitaplar

Semud kavmi

Sened

senet

Seriyye

server-i kainat

Setr-i Avret

sevap

Sevr mağarası

seyfullah

seyit

Seyru Süluk

seyyie

shahadatayn

siccin

Sidak

sihir

sihirbaz

Sika

sikaye

Sila-i rahim

sinagog

Sirah

Sirkat

Siyâset-i şer’iyye

Siyer

sıddık

sıdk

Sıla-i rahim

sırat köprüsü

Sırat-ı müstakim

Sücûd

sufi

suhuf

Sükütî icmâ’

sulh

sünen

Sünnet

Sünnet-i müekked

Sünnet-i Zevâid

sünneti gayri müekkede

sünneti müekkede

sünnetullah

sünni

Sünnî talâk

süphanallah

sûr

sure

sütre

T

Ta’lil

Ta’n

Taabbüd

Taaruz

taassup

tabiin

tabu

tabut

tadil

Tadil-i Erkân

tafsili iman

Tağliz

tağut

Taharet

Tahiyyât:

tahiyye

Tahiyyetü’l mescid namazı

Tahiyyetü’l-Mescid

Tahrîc

tahrif

Tahrim

tahrim tekbiri

tahrimen mekruh

Tahyir

Takarrub

takdiriilahî

takdis

takıyye

takke

taklit

Takrir

takva

Talâk

Talmut

Tanah

tarikat

Tasadduk

tasavvuf

tasdik

Tatavvu’

Tavaf

tavafı kudum

tavafı sader

tavafı tatavvu

tavafı umre

tavafı ziyaret

Tavafü’l-ifade

Tavafü’l-kudûm

Tavâfü’l-veda’

tayyib

tazarru

tazim

tazir

taziye

Tazmîn

tazminat

Te’lif

teala

Teba-i Tabiîn

tebei tabiin

teberrük

tebliğ

Tebük Seferi

Tecdid-i İman

tecessüs

teçhiz

tecvit

Tecviz etmek

Tedbîr

tedvin

teenni

tefekkür

Teflis

tefrika

Tefsir

tefsir usulü

Tehallül

teheccüd namazı

Tehlîl

tekabbelallah

Tekbir

tekebbür

tekfin

tekfir

tekke

tekvin

telbiye

telfik

telkin

Temellük

Temettü’ haccı

Temlik

temyiz

tenasüh

teneşir

tenzih

tenzil

teokrasi

teoloji

teravih namazı

terbiye

tercüme

tereke

Terike (tereke)

Tertib

Tertîl

terviye günü

Teşbih

tesbih

tesbih namazı

Teşehhüd

teşehhüt

tesettür

teslis

Teşmil

tespih

Teşri

teşrik tekbiri

Teşyi’

Tevatür

tevazu

Tevcih

Tevekkül

tevessül

tevfik

Tevhit

Tevil

Tevliye

Tevliyet:

Tevrat

Teyemmüm

Tezellül

tezkiye

Tezvic

Tilâvet

Tilavet secdesi

Tıbb-ı nebevi

tövbe

tuba

tufan

tuğyan

tul-i emel

Tûr Dağı

türbe

türbedar

U

ubudiyet

ucb

Udhiye

Udûl

uhrevi

Uhud Savaşı

ukubat

Ukûbât

Ulu’l-emr

uluhiyet

ulülazim

ulülemir

Umratü’l-Kadâ

Umre

Umumî helva

Usul uleması

Usûl-i Fıkıh

uzlet

Uzza

V

Va’d

vaaz

Vâcib

Vacib fi’z-zimme

Vacib-i muayyen

Vacib-i muhayyer

Vacib-i müretteb

vacibül vücud

vacip

Vadîa

vaftiz

vahdaniyet

Vahdâniyyet

Vahdet-i vücut

Vahhabilik

vahiy

vahiy kâtibi

Vahy (vahiy)

Vaîd

vaiz

vakar

Vakf (vakıf)

vakfe

vakfiye

vakit

Vakıf

Vaks

Vakt-i müşterek

vallahi

Varid

vâris

vasat ümmet

Vasî

Vasiyet

vatan

vebal

vecd

vecibe

Veda

Veda Haccı

Veda Hutbesi

vedi

Vedîa

Vedizm

vefa

Vekâlet

Velâ’

Velayet

Velî

velime

vera

Veraset

Vesâyâ

vesile

vesvese

vicdan

vird

visal orucu

vitir namazı

vücuh

vücut

Vukuf

Vürûd

vuslat

Y

Yahudilik

yakîn

yalan

yalavaç

yatsı namazı

YecücMecüc

Yed-i Beyza

yeis

yemin

Yemin-i ğamus

Yemin-i Lâğv

Yemin-i Mün`akide

Yerhamükallah

Yesrib

yetim

Yevm-i arafe

Yevm-i Şek

Yevm-i terviye

Yezidilik

yobaz

Yortu

Z

Zabt

Zahir

Zahirî

Zahiriye mezhebi

zahit

Zaîf

zakir

zakkum ağacı

zalim

Zâmin

Zamm-ı sûre

Zammı Sure

zan

Zann-i gâlib

zapt

Zarurat-ı diniyye

zaruret

zaviye

zayıf hadis

zebani

Zebh

Zebur

Zekât

zelle

Zelletü’l-karî

zemzem

Zerâyi’

Zerdüştlük

zeval vakti

Zeydiye

zikir

zikrullah

Zilhicce

Zilkade

Zimmet

zimmi

Zimmî

zina

zinnureyn

zıhar

Zıhar keffâreti

zındık

Zuhri Ahir Namaz

züht

Zülfikâr

zulüm

zünnar

zünnun

#

âbâ

âbit

Âd kavmi

Âdiyât

Âhir (el-Âhir)

âliaba

âlimuhammed

âmin

âr

Çalap

çelebi

çile

çilehane

Ğait

İ’rab

İbahiye

İbka

İbrani

İfk Hadisesi

İfrâd haccı

İftâ’

İftitah:

İhdâti

İhram

İhsan

İhsar hedyi

İhticac

İhtiyar

İkâie

İkrar

İktâ

İlâ

İllet

İlm-i Kelâm

İltikat

İmam

İmamet

İmamiye

İmlâ’

İmsak

İn’ikad

İnanç

İncil

İnkıta’

İrca’

İrem

İslam

İsmaililik

İsmet

İsna Aşeriye

İsnad

İsrafil

İsrailiyat

İsrailoğulları

îstiaze

İstidlal

İstiftâ’

İstihkak

İstihsân

İştikak

İstikra’

İstilâm

İstiska

İstislâh

İstisna’

îstîtân

İstiva’

İvaz

İzar

İznik Konsili

ırz

ıskat

ıslah

öğle namazı

ölüm

örf

Örf (raf)

Örf-i lisân

Öşür

özür

şaban

şabat

Şafak

Şafii

Şafii Mezhebi

şahit

şaki

şakkul kamer

şaman

Şamanizm

şari

şarkiyatçı

şart

Şavt

Şâz

Şeb-i Arus

şecaat

şefaat

şehadet

şehit

Şehr-i haram

şehvet

Şekk günü

şemaili şerif

şer

Şer’î delil

şer’î

şerefe

şerh

Şeriat

şerif

şevval

şeyh

şeyhayn

şeyhülislam

şeytan

şeytan taşlama

Şîa

Şibh-i amd

Şiilik

Şirk

Şirket-i ebdân

Şirket-i inan

Şirket-i müfâvada

Şirket-i vücûh

Şuf’a

şüheda

şükür

şükür secdesi

Şûra

Şurbü’l-hamr

Şurtî

ülfet

ümmet

ümmi

Ümmü’l-Kitab

Ümmü’l-kur’an

ümmül kura

ümmül mü’minîn

Üsve-i hasene

Üzeyir