Haftanın günlerinde kılınan nafile na­mazlar ve faziletleri nelerdir?

Gündüzleri kılınan nafile namazları anlatalım;

Pazar günü namazı

Ebu Hüreyre r.a. Resulullah S.A.V efen­dimiz şöyle buyurur: Bir kimse, pazar günü dört rekât namaz kılarsa, Allah’u Teala onun için her rekât namaz için bin namaz sevabı yazar. Sonra Allah-ü Teâla onun için cennette pek güzel kokulu miskten bir şehir ihsan eder.

Bu namazı kılan kimse, her rekâtında Fatiha suresinden sonra bir kere amenerre-sulü (Bakara suresinin 285. ve 286. âyetleri­ni) okur.

Hazret-i Ali r.a. Resulullah S.A.V efen­dimiz şöyle buyurur: Pazar günü, çokça namaz kılmak sureti ile, Yüce Allah’ı birleyiniz. Çün­kü, Yüce Allah birdir; ortağı yoktur.

Bir kimse, pazar günü, Öğlen namazın-dan sonra dört rekât namaz kılarsa, yalnız far­zını ve sünnetini kıldıktan sonra Yüce Allah-tan her ne dilerse, Yüce Allah onun bütün di­leklerini yerine getirir, hıristiyanların yaptığı şeylerden dahi Allah-u Teâlâ onu korur.

Bu namazı şöyle kılar: Birinci rekatta: Fatiha suresi ile Secde suresini okur. (32. sure) İkinci rekatta: Fatiha suresi ile Mülk suresini okur. 67. sure Bundan sonra teşehhüde oturur ve selâm verip namazdan çıkar. Bundan sonra kalkar iki rekat daha kılar. Bu iki rekatta; Fatiha suresi ile Cuma suresini okur. (62. suredir.)

Pazartesi günü namazı

Cabîr b. Abdullah r.a. Resulullah S.A.V Efendimiz şöyle buyurur:

Bir kimse, güneş yükseldikten sonra iki rekat namaz kılar Allah-u Teâlâ onun bütün günahlarını bağışlar. Bu namazın her rekatuıda şunları okur:

Bir kere Fatiha Suresini. Bir kere Aye-te’1-Kürsîyi (Bakara suresinin 255. ayetidir.)

Birer kere, İhlâs, Muavvezeteyn (felak-nas surelerini- (112.113.114. surelerdir.)

Selâm verdikten sonra, on kere Allah-u Teâlâ’dan bağışlanmasını diler. On kere de, Resüllullah S.A.V efendimize salavat okur.

Enen b. Malik r.a. Resulüllah SAV Efendimiz şöyle buyurur:

Bir kimse, pazartesi günü anlatılacağı şe­kilde on iki rekât namaz kılarsa, kıyamet günü o kimse söyle çağırılır: Ey Falan oğlu falan ne­rededir?. Gelsin, Yüce Allah’tan sevabını alsın.

Bu kimseye verilecek ilk sevap bin hülle (elbise)dir. Sonra başına taç giydirilir ve ken­disine şöyle denir: Cennete gir. Bu kimse cen­nete girerken bin melek karşılar Her melekte, onun için bir hediye vardır.

O kimse için hazırlanan bin tane nurdan sarayı gezdirinceye kadar o kimse ile olurlar.

Bu namaz şöyle kılınır: Her rekâtın­da, bir kere Fatiha süresi, bir kere Ayete’l-Kürsî (Bakara suresinin 255. âyetidir.) okunur. Namaz bittikten sonra on iki kere İhlâs suresini okur. 112. sure On iki kere de, günahlarının bağışlanması için istiğfar eder.

Salı günü namazı

En.es b. Malik r.a Resulüllah S.A.V Efendimiz şöyle buyurur:

Bîr kimse günün ortasında (veya güneş yükseldikten sonra) on rekât namaz kılarsa, yetmiş gün, onun üzerine günah yazılmaz. Yetmiş gün içinde ölürse, şehit olarak ölür. Yetmiş senelik günahı dahi bağışlanır.

Bu namazın her rekatında şunlar oku­nur: Bir kere Fatiha suresi. Bir kere Ayete’l Kürsî. Üç kere İhlâs suresi.

Çarşamba günü namazı

Muaz b. Cebel r.a. Resulüllah S.A.V efendimiz buyurur: Bir kimse, sah günü on iki rekat namaz kılarsa, arş tarafında bir melek onun için şöyle seslenir: Ey Allah’ın kulu, amelini yenile. Allah-ü Teâlâ, senin geçmişte işlediğin günahtan bağışladı. Bu arada, o kim­senin kabir azabı kaldırılır. Kabrin darlığı ve sıkıntısı kalkar. Kıyametin zorlukları ondan alınır, her gün onan için, bir peygamber ameli yazılır. Bu namazın her rekatında şunlar okunur: Bir kere Fatiha suresi. Bir kere Ayete’l-Kürsî. Üç kere İhlâs suresi. Üç kere Muavvezeteyn. (Felak-Nas)

Perşembe günü namazı

İbn-i Abbas r.a. Resulüllah S.A.V efen­dimiz şöyle buyurur; Bir kimse, perşembe gü­nü Öğlenle ikindi arasında iki rekat namaz kılarsa. Allah-u Teâlâ o kimseye recep, şaban ve ramazan ayını oruçlu geçirmiş gibi sevap verir. O kimseye : Kâbe-i Muazzama’ya gidip bac etmiş gibi sevap verir.

O kimseye: Allah-u Teâlâ’ya iman edip ona tevekkül edenlerin sayısı kadar iyilik ya­zar. Bu namazın her rekatında, şunlar okunur:

Birinci rekatında bir kere Fatiha su­resi. Yüz kere Ayet’el-Kürsî (Bakara suresi­nin 255. âyetidir.)

İkinci rekatında bir kere Fatiha sure­si. Yüz kere ihlas süresi. (112. Sure.)

Bu namaz bittikten sonra, Resulüllah S.A.V efendimize yüz kere salavat-ı şerife okunmalıdır

Cuma günü namazı

Hazret-i Abbas r.a. Resulüllah S.A.V efendimiz şöyle buyurur:

Cuma gününün tamamında namaz kılınabilir.

Cuma günü, güneş doğup da bir mızrak boyu veya daha fazla yükseldikten sonra bir kimse kalkıp güzelce abdest aldıktan sonra; sevabını Allah’tan bekleyerek iki rekat kuşluk namazı kılarsa Allah-u Teâlâ onun için iki yüz sevap yazar; iki yüz de kötülüğü ondan siler.

Bir kimse, aynı işleri yaptıktan sonra dört rekat namaz kılar ise. Allah-u Teâlâ onun için cennette dört yüz derece yükseltir.

Bir kimse, anlatıldığı gibi sekiz rekat namaz kılarsa Allah-u Teala onun cennetteki derecesini sekiz yüz derece yükseltir. Ve onun bütün günahlarını bağışlar.

Bir kimse, aynı şekilde on iki rekat namaz kılarsa Allah-ü Teala onun için bin iki yüz sevap yazar. Ve., onan bin iki yüz kötülü­ğünü siler. Cennette dahi, onun bin iki yüz de­recesini yükseltir.

Ebu Hüreyre r.a. Resulüllah S.A.V efen­dimiz şöyle buyurur:

Bir kimse, cuma günü sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar mescidde oturur; Yüce Allah’ı zikre­derse onun Firdevs cennetinde yetmiş dere­cesi yükselir. Her derecesinin arası, yarışa çıkan bir at hızı ile yetmiş senelik mesafedir. Bir kimse, cuma namazını cemaatle kılarsa Firdevs cennetinde onun için elli derece yük­seltilir. Her derecenin arası, hızlı giden bir at yürüyüşü ile elli senelik mesafedir.

Bir kimse, cuma günü ikindi namazını cemaatle kılarsa, hepsi köle olan İsmail pey­gamber soyundan seksen köle azad etmiş gibi sevap alır.

Bir kimse, cuma günü, akşam namazını cemaatle kılarsa, makbul bir hac ve makbul bir umre sevabı alır.

İbn-i Abbas r.a. Resulüllah S.A.V efen­dimiz şöyle buyurur:

Bir kimse, cuma günü öğlenle ikindi arasında iki rekat namaz kılarsa Rabbimizi rüyada görmeden dünyadan çıkmaz.

Bu arada, cennetteki yerini görür ve orası, kendisine gösterilir. Bu namazın her re­katında aşağıda belirtilen sureler ve âyetler okunur.

Birinci rekatta: Bir kere Fatiha suresi. Bir kere Ayetel-Kürsî. Bakara suresinin 255. Ayetidir. Yirmi beş kere Felak suresi.

ikinci rekatta: Bir kere Fatiha suresi. Bir kere ihlâs suresi. Yirmi bir kere Felak suresi.

Selamdan sonra da Elli bir kere;

La havle ve la kuvvete illa billah. (Güç ve kuvvet ancak Allah’ındır.)

Resullullah S.A.V efendimizin huzuruna bir bedevi gelip şöyle dedi: Ya Resulellah, biz uzak köylerdeyiz. Şehre de uzağız. Her Cuma günü şehre gelmemiz de zor. Şİmdi bana öyle bir amel söyle ki; Cumayla alakalı olsun; kö­yüme döndüğüm zaman kendilerine bildireyim.

Resulellah S.A.V efendimiz şöyle bu­yurdu: Ey Arabi, cuma günü, güneş yükseldik­ten sonra İki rekat namaz kıl. Bu namazın ilk rekatında: Fatiha suresini. Felak suresini o-kursun. İkinci rekatta: Fatiha suresini. Nas suresini.okursun. Bundan sonra, teşehhüde oturursun; sonra da selam verirsin.

Daha sonra, oturduğun yerde yedi ke­re Ayetel-Kürsîyi okursa Bundan sonra, dörder dörder olmak üzere; sekiz rekat daha kılarsın. Bu namazların her rekatında şunları okursun: Bir kere Fatiha suresi. Bir kere Nasr (iza cae nasrullahi) suresi. Yirmi beş kere ihlâs suresi.

Namaz bittikten sonra, yetmiş kere şunu oku:

La havle ve lâ kuvvete illâ billah’il aliy-yilazim. Güç ve kuvvet Yüce azim Allah’ındır.

Muhammed’in nefsi elinde olan Yüce Zat hakkına yemin ederim ki Mümin erkek ve mümin kadından her kim bu namazı cuma günü anlattığım gibi kılar ise., onun cennete gireceğine kefil olurum.

O kimse, oturduğu yerden kalkmadan Allahü Teâlâ onu ve ana babasını bağışlar; şayet Müslüman iseler. Arşrn alt tarafından dahi, şöyle bir nida gelir: Ey Allah’ın kulu, yeniden amel işlemeye bak. Allah-u Teâlâ senin gelmiş ve gelecek günahlarını bağışladı. Resulullah S.A.V efendimiz, bu namazın o kadar çok faziletini anlat ki izahatı yapılsa uzun olur.

Biz, daha önce bir başka namazın fazi­letlerini anlattık. O namaz cuma günü on iki rekat olarak kılınır. Onda on iki kere de ilılâs suresi okur. O namazı kılmak isteyen kılabilir.

Cumartesi günü namazı

Ebu   Hüreyre   r. a,   Resulullah   S.A.V efendimiz söyle buyurur:

Her kim, anlatılacak şekilde, cumartesi günü dört rekât namaz kılarsa Allah’u Teâla, onun okuduğu her harf için bir hac ve bir umre sevabı yazar. Yine okuduğu her harf için bir sene gece namaz kılmış, gündüz oruç tutmuş gibi sevap ameli yazılır.

Okuduğu âyetlerin her harfine bir şehit sevabı verilir. Kendisi, Yüce Allah’ın arşı al­tında peygamberlerle ve şehitlerle beraber olur. Bu namazın her rekatında şunlar oku­nur: Bir kere Fatiha suresi. Üç kere Kâfî-run suresi. (109. suredir.)

Namazı bitirip de selâm verdikten sonra, Ayetel-Kürsîyi okur.

Pazar gecesi kılınacak namazın fazileti

Enes b. Malik r.a. Resulullah S.A.V efendimiz şöyle buyurur:

Bir kimse, pazar gecesi yirmi rekât na­maz kılarsa Allahu Teala’dan çorak isteyenle­rin ve istemeyenlerin sayısı kadar Allah-u Teâlâ o kimseye sevap ihsan eder. Allah-u Teâlâ o kimseyi, kıyamet günü, güven altında olan kimselerle diriltir.

Ve, onu, peygamberlerle birlikte cennete koymak, Allah-u Teâlâ’ya düşer.

Bu namazın her rekâtında şunları okur: Bir kere Fatiha suresi, Elli kere ihlâs suresi. (112. suredir.) Birer kere Muavveze-teyn sureleri.. (113. ve 114. surelerdir.)

Yüz kere istiğfar eder. aüI jüu*! (Estağfirullah..) Yüz kere kendisi için, ana babası için istiğfar eder.

(Allahummeğfir li ve li valideyye.)

Yüz kere kendi gücünden ve kuvvetinden geçip Yüce Allah’ın gücüne ve kuvvetine İltica eder

La havle ve la kuvvete illâ billahilaliyy’ilazim. Banlardan sonra söyle der: Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. Şehadet ederim ki, Yüce Allah, Adem’i seçti; yarattı, İbrahim Aleyhisselâm Aziz Celi) Allah’ın halilidir. Musa Yüce Allah’ın kelimidir. İsa Subhan Allah’ın ruhudur. Muhammed Aziz Celil Allah’ın habibidlr. (Eşhedü en la ilâhı illallah.. Ve eşhedü enne Ademe safvetullahi ve fıtratilıi ve İbrahim halilullhi Azze ve Celle ve Musa Kelimullahi Teâlâ ve İsa Ruhullah Sübhanehu ve Muhammed Habibullah Azze ve Celle..)

Pazartesi gecesi kılınacak namazın fazileti

Enes b. Malik r.a. Resulüllah S.A.V e-fendimiz şöyle buyurur: Bir kimse, anlatılaca­ğı gibi, dört rekât namaz lalar da, Yüce Allah’tan bir dilekte bulunursa, Yüce Allah onun dileğini yerine getirir. Bu namazı şöyle kılar: Birinci rekâtında; bir kere Fatiha suresi. On kere İhlâs suresi (112. sure.) ikinci rekatta; bir kere Fatiha suresi. Yirmi kere İhlâs suresi. Üçüncü rekatta; Bir kere Fatiha suresi. Otuz kere ihlâs suresi. Dördüncü rekatta; bir kere Fatiha suresi. Kırk kere İhlâs suresi Bundan sonra, teşeh­hüde oturur ve selâm verir.

Daha sonra şunları okur: Yetmiş, beş kere îhlas suresini okur. Yetmiş beş kere, ken­disinin ve ana babasınm bağışlanmasını Yüce Allah’tan diler. Yetmiş “beş kere Resulüllah S.A.V efendimize salavat okur. Bu namazın adına da Hacet namazı denir.

Ebu Umame r.a’den Resuhıllah S.A.V efendimiz söyle buyurur:

Bir kimse, anlatılacağı şekilde pazartesi gecesi iki rekât namaz kılarsa Allah-u Teâlâ onun adını cennet ehli kimseler arasında yazar; isterse o cehennem ehli kimselerden olsun Açıktan işlediği günahları bağışlanır.. Okuduğu her ayet sayısı kadar hac ve umre sevabı yazılır. Namaz kıldığı bu pazartesiden öbür pazartesiye kadar ölürse, şehid olarak ölür.

Bu namazın her rekatında şöyle okur: Bir kere Fatiha suresi. On beş kere ihlâs suresi. (112. sure.) iki rekattır.

Selâm verdikten sonra on beş kere Aye-te’1-Kürsiyi, (Bakara suresinin 255. âyetini) okur ve on beş kere Allah-u Teâlâ’dan bağış­lanmağını diler.

Salı gecesi kılınacak namazın fazileti

Bu manada, Resulullah S.A.V efendimiz şöyle buyurmuştur:

Bir kimse, salı gecesi on iki rekat namaz kılar ise Allah-u Teâlâ onun için cennette bir köşk  yapar.   Enine   boyuna  onun  genişliği, dünyanın yedi katıdır.

Bu namazın her rekatında şunlar okunur: Bir kere Fatiha suresi. Beş kere Nasr (izacae nasrullahi..) suresi. (110. suredir.)

Çarşamba gecesi kılınacak nama­zın fazileti

Resulullah S.A.V efendimiz şöyle buyu­rur: Bir kimse, çarşamba gecesi iki rekat na­maz kılarsa, her semadan yetmiş bin melek iner. Kıyamet gününe kadar o kul için sevap yazarlar. Bu namazda şunlar okunur:

Birinci rekatında; Bir kere Fatiha su­resi. On kere Felak suresi. (113. sure,)

ikinci rekatında: Bir kere Fatiha sure­si. On kere Nas suresi-(114. sure.)

Perşembe gecesi kılınacak nama­zın fazileti.

Ebu Hüreyre r.a. Resulullah S.A.V efen­dimiz şöyle buyurur:

Bir kimse; akşamla yatsı namazı arasın­da kılacağı iki rekat namazın her rekatında:

Bir kere Fatiha suresini, Beş kere A-yete’l-Kürsî Bakara suresinin 255. ayetidir.

Beş kere İhlas suresini (112. suredir.)

Beşer kere Muavvezeteyn surelerini (113. ve 114. sureleri) okumalıdır.

Namaz bittikten sonra, on beş kere Allah-ü Teâlâ’dan günahlarının bağışlanmasını dilemelidir. Bir kimse, bu şekilde kıldığı na­mazın sevabını ana babasının, ruhuna bağışlar­sa onların hakkını ödemiş olur. Bu namazını kıldığı takdirde, Allah-u Teâlâ o kimseye sıd-dıklara ve şehitlere ihsan eylediği sevabı ihsan eyler.

Cuma gecesi kılınacak namazın fazileti

Cabir b. Abdullah r.a. Resulullah S.A.V efendimiz şöyle buyurur:

Bir kimse tarifi yapılacağı şekilde ak­samla yatsı arasında on iki rekat namaz kılar­sa, geceleri namaz kılıp gündüzleri oruç tutup da on iki sene ibadet eden kimseye verdiği sevabı verir.

Bu namazın her rekatında şunları okur: Bir kere Fatiha suresini. On kere İhlas suresini.

Enes b. Malik r.a. Resulullah S.A.V e-fendimiz şöyle buyurur:

Bir kimse, cuma gecesi yatsı namazını cemaatle kıldıktan sonra iki rekat sünnet, sonra dört rekat nafile kılar, her rekatında: Bir kere Fatiha, suresi, Bir kere ihlas sure­si. Birer kere Muavvezeteyn. “Felak-Nas” okursa, daha sonra vitir namazını da kıldıktan sonra sağ yanma yatar uyarsa, kadir gecesini ihya edip ibadetle geçirmiş gibi sevap alır.

Resulullah S.A.V efendimiz, bir başka hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: Ezher gü­nü olan cuma günü, garra (nurlu) gecesi olan cuma gecesi bana çokça salavat okuyunuz.

Cumartesi gecesi kılınacak nama­zın fazileti

Enes b. Malik r.a. Resulullah S.A.V e-fendimiz şöyle buyurur: Bir kimse, cumartesi gecesi akşamla yatsı arasında on iki rekât namaz kılarsa (Bu namazda Fatiha’dan sonra dilediği zammı sureyi okuyabilir) Allah-u Teâla onun için cennette bir saray yapar. Mümin olan her erkek ve her kadına sadaka vermiş gibi sevap alır. Yahudilik belâsından dahi, emin olur. Ve., artık onu bağışlamak, Allah-u Teâlâ’ya düşer.[48]

Zilhicce günleri ve gecelerinde kı­lınacak namazlar.

On günlerde kılınacak namazlar vardır Hazret-i Ayşe r.a.den Resulullah S.A.V efen­dimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

Bir kimse, zilhiccenin on gecelerinden bir geceyi ihya ederse sene boyu umre edenin ve hacca gidenin sevabını alır.

Bir kimse, o gecelerin günlerinden birin­de oruç tutarsa, senenin diğer günlerini de âbid ve oruçlu geçirmiş gibi olur.

Hazret-i Ali r.a.den Resulullah S.A.V efendimiz şöyle buyurur: Zilhicce ayının ilk on günü geldiği zaman; ibadete daha ciddi sarılın. Zira, bugünler, Allah’ın faziletli kıldığı günlerdir. O “günlerin gecelerine gösterilen hürmet, günlerine gösterilen hürmet gibidir. Bir kimse, o gecelerden birinde namaz kılmak isterse, şöyle yapsın:

Gecenin son üçte biri geçtikten sonra kalksın; dört rekât namaz kılsın. Kılınacak bu namazların her rekâtında bir kere Fatiha suresini okumalıdır, üçer kere Muavvezeteyn (Felak ve Nas) ve İhlâs surelerini okumalıdır. Yine her rekâtta üç kere Bakara suresinin 255. âyetel-kürsîyi okumalıdır.

Yani; her rekatta 1 Fatiha, üçer kere, Ayetel kürsi, ihlas, felak, nas sırayla hepsim üçer kere okur 4 rekatı böylece kılar.

Namaz bittikten sonra, ellerini açmalı ve şöyle dua etmelidir: İzzet ve Ceberut sahibi Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. Kudret ve melekût sahibi Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. Ölümü olmayan diri Allah, nok­san sıfatlardan münezzehtir. Kendisinden başka ilah yoktur; öldürür ve diriltir. Kulların ve ülkelerin Rabbı noksan sıfatlardan münez­zehtir. Çokça temiz mübarek bir şekilde, her halükârda Allah’a hamd olsun. Allah büyükler büyüğüdür. Rabbimizin şanı yücedir; ilmi ve kudreti her yerde geçerlidir. Bundan sonra, ne dileği var ise, onu dilemelidir.

Böyle eden bir kimseye; Allah’ın Beyti­ni (Kabe-Î Muazzama’yı) hac eden, peygambe­rinin kabrini ziyaret eden, Allah yolunda cihad eden kimsenin sevabı verilir.

Bu arada, Allah-ü Teâlâ’dan ne gibi bir dilekte bulunursa Allah-u Teâlâ onu kendisine ihsan eyler.  Bir kimse,  o  on gecelerin her bîrinde bu namazı bırakmadan kılarsa Allah-ü Teâlâ. onu en yüksek firdevs cennetine koyar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close