Bir müslümanın, gayr-i müslim akrabası öldüğü takdirde, onun cenazesine katılması dini bakımdan caiz olur.

Rivayet edildiğine göre Rasûlullah, Hz. Ali’ye babası Ebu Tâlib vefat edince defin işlemlerini yapmasını emretmiştir. Bilindiği üzere Hz. Ali’nin babası müslüman olmadan vefat etmiştir.

Hz. Ali’nin annesi vefat edince de müslüman olmadığı halde, an­nesinin cenazesine katılması için Hz. Ali’ye izin vermiştir.

Bu iki rivayete dayanarak fıkıh bilginleri, müslüman bir kimsenin, gayr-i müslim akrabasının cenazesine katılmasının caiz olacağım bil­dirmişlerdir.

Müslüman için vefat eden gayr-i müslim akrabasının yıkama, ke­fenleme ve defnetme gibi işlemlerini yapması caizdir.

Hatta bazı fıkıh âlimleri şöyle söylemişlerdir: Vefat eden bir gayr-i müslimin yakınları arasında onu kefenleyip, defnedecek kimseleri yok ise, müslüman birinin bu görevleri yapması vacib olur.

Müslümanın, gayr-i müslim olan akrabasının kabrini ziyaret et­mesi caizdir. Bu ziyarette ölümden ibret almak söz konusudur.

Bulunduğu yerden cenaze geçen müslüman ayağa kalkar. İsterse geçen cenaze müslüman olmayan birinin cenazesi olsun. Cenaze ge­çinceye kadar veya omuzlardan (yahut taşınan arabadan) defnedilece­ği yere konuncaya kadar ayakta durulur.

Böyle yapılması Hz. Peygamber’in şu sözünden dolayıdır:

Cenaze gördüğünüz zaman sizin olduğunuz yeri geçinceye veya (yere) konuluncaya kadar, cenaze için ayağa kalkınız.

Bir keresinde Hz. Peygamber oturuyorken (bulunduğu yerden) bir cenaze geçmişti. Rasûlullah cenaze için ayağa kalktı. Hz. Peygam-ber’e: “O müslüman olmayan birinin cenazesidir” dediler. Hz. Peygamber bu sözden hoşlanmadığını ifade ederek: “Bir insan değil mi?” buyurdular.

Selhl b. Hanif ve Kays b. Sa’d Kadisiye’de oturuyorlardı. Bulun­dukları yerden bir cenaze geçti. Bunlar ayağa kalktılar. Kendilerine: “Bu cenaze müslüman değil” dediler. Onlar bu itiraza yukardaki hadis­le cevap verdiler.

Cenaze için ayağa kalkmanın hikmetini Abdullah b. Arar’ın Hz. Peygamber’den yaptığı şu rivayetten anlıyoruz:

Siz (cenazenin kendisine değil) ancak ruhları alana hürmet için ayağa kalkıyorsunuz.

Bir diğer rivayette aynı hadis şu sözlerle rivayet edilmiştir:

Siz (cenazenin kendisine değil) ancak ruhları kabzeden Allah’a hürmet için ayağa kalkıyorsunuz.

Bir müslümanın, cenaze gördüğü veya olduğu yerden cenaze geç­tiği zaman, “Hiç ölmeyen, melik ve kuddüs olan Allah’ı teşbih ederim” demesi müstehabtır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close