Müslümanlar arasında yerleşen âdet, kadın olsun, erkek olsun her cenaze için bir namaz kılmaktır. Birden çok cenaze olduğu takdirde en faziletlisi, her cenazeye tek tek namaz kılmaktır. Bu du­rumda cenazelerin en faziletlisinden başlayarak ve fazilet sırası göze­tilerek tek tek cenazelerin namazı kılınır.

Fakat birden çok cenazeye bir namaz kılmaya da bir engel yoktur. Çünkü cenazeye kılınan namaz, onun için bir dua, bağışlanma ümidi ve Allah’tan lütuf ve ihsan istemektir. Bir kişiye namaz kılarken “Allahım! Filanı affet” denirken, birden çok cenazeye namaz kılınması ha­linde “Allahım bunları affet” diye dua edilir.

Birden fazla cenazenin namazı bir defada kılınmak istenirse, ce­nazelerin hepsi aynı cinsten ise -hepsi erkek veya hepsi kadın olmak gibi- her biri arka arkaya kıble tarafına konulur. İmam en öndekinin (göğsü) hizasında durur. Cenazeler arasında en faziletlisi imama en ya­kın konur. Çünkü Hz. Peygamber namaz kıldırırken yaşça olgunların, hemen arkasında durmalarını emretmiş; “Beni yaşça olgunlarınız izle­sin, sonra onları izleyenler… (safta namaza dursun)” buyurmuştur.

Nitekim Hz. Ali Sıffîn savaşında Ammar b. Yâsir ve Hâşim b. Ut-be’nin namazlarını bir defada kıldırmış ve Hz. Ammar’ın cenazesini kendisine daha yakın koydurmuştur.

Cenazelerin (hepsi için tek namaz kılınması durumunda) namaz kılarken saf oldunduğu gibi cenazeleri saf halinde koymaya da bir en­gel yoktur.

Birden ziyade olan cenaze erkek ve kadınlardan oluşuyorsa, her iki cinsten oluşan grup için ayrı ayrı namaz kılınır; kadınlardan olu­şan grup için bir namaz, erkeklerden oluşan grup için ayn bir namaz kılınır.

Abdullah b. Muğaffel’in böyle bir uygulama yapıp: “Bu uygula­ma, hakkında şüphe olmayan bir husustur” dediği rivayet edilmiştir.

Kadın ve erkeklerden oluşan mevtaların hepsine birden tek namaz kılmak da caizdir. Bu durumda imamın önüne önce erkekler, daha son­ra kadınlar konulur. Bunda namazda imamın arkasında duruş şekli dik­kate alınır.

Beyhakî’nin rivayetine göre Şam’da meydana gelen veba salgının­da çok kimse ölmüştü. O zaman müslümanlar kadın ve erkeklerden oluşan cenaze topluluğuna bir namaz kılmışlardır.

Cenaze grubu erkek, kadın, çift cinsiyetli, erkek çocuk ve kız ço­cuktan oluşuyorsa, cenazeler şu sıraya göre konulup namazları kılınır:

Önce erkek, soma erkek çocuk, ardından çift cinsiyetli kimse, da­ha sonra da kadın ve erkek çocuk. En doğrusunu Allah bilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close