Browsing category

Namaz

Yüce Allah’ı tevhid yani bir olarak kabul etmek ve onun eşsiz varlığını bilip tasdik etmek en büyük farz, en büyük göre­vdir.

Ondan sonra farzların en büyüğü ve en önemlisi, şereflisi na­mazın kılınmasıdır.

Zira namaz kalbin nuru, ruhun kuvveti, vücudun idmanı, .mü’minin miracıdır. Çünkü bu namazın kılınmasıyla kul yüce Allah’ın manevi huzuruna yükselir, yüce Allah’a ricada bulunarak manevi yakınlığa yetişir. Bu namazın üzerine devamlı olarak kılmasını, ne büyük bir kıymet, şeref olduğunu bütün hak dinler insanlara namaz kılmalarını emretmişlerdir.

Peygamberimiz Hz.Muhammed (sav) de peygamber olduktan sonra ken­disi namaz kılmakla emrolunmuştur.

Ancak o zaman günde iki defa namaz kılıyordu. İki rek’at sabah, iki rek’atte akşam olmak üzere namaza devam ediyordu.

Efendimiz Hz.Muhammed (sav) Medine’ye hicretlerinden on sekiz ay evvel recep ayının yirmi yedinci gecesinde miraç gecesinde beş vakit namaz farz olmuştur. 

Şu halde namazın hak olan dinden mevkii omurganın beden­deki mevkii gibidir. Zira Adem (as)’dan Resulü Ekrem (sav) efendimize kadar gönderilen tüm peygamberlere namaz kılmakla emrolunmuşlardır. Şu halde Allah tarafından namaz kılmayan bir Peygamber gönderilmemiştir diyebiliriz. Peygamberimiz (sav) peygamber olmadan önce İbrahim peygamberin Hanif şeriatıyla amel ederdi. Îbni Abidin bu meseleyi şöyle anlatıyor:

Peygamber (sav) efendimiz kendisine peygamberlik gelmeden önce evvelki şeriata göre ibadetini yapıyordu. îbni Abidin c.l, s.90

Zira Allah’ın teklifi Adem peygamberinden bu yana kadar kesilmemiş ve kesintiye de uğramamış, insanlar da başı boş bırakılmamıştır. Demek netice itibarıyla taat, ibadet Allah’a kulluk, şeriatsız olmaz. Zira taat emre uymaktır. Bi’setten sonrada namaz ve diğer ibadetler farz kılınıncaya kadar Peygamberimiz (sav) kendinden ön­ceki İbrahim peygamberin Hanif şeriatıyla amel ederdi.

Kur’an-ı Kerim’de Nuh, İbrahim, Musa, Davud, İsa ve diğer ba­zı peygamberlerden misaller verilip bazı önemli kıssalara kapı açılınca onlara namaz ve zekat ile emir verildiğinden zikrolunur.

Birkaç örnek verebiliyoruz:

Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yap­tık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namazı dosdoğru kıl­mayı ve zekât vermeyi vahyettik. Onlar daima bize ibadet eden kullardı. Enbiya, 73

Lokman kendi oğluna şöyle  demiş:  “Oğulcağızım namaz kıl. İyiliği emret, kötülükten vaz geçirmeye çalış.Lokman, 17

İsmail ailesine namazı ve zekatı emrederdi. Ve Rabbinin katında rızaya erişmiş bir kuldu. Meryem, 55

Yaşadığım müddetçe bana namaz ve zekatı emretti. Mer­yem, 31

 

Şu halde namaz emredilmiş ve peygamberlerle onları tasdik edenler namaz kılmışlardır. Zaten en önemlisi de budur. Zira Kur’an-ı Kerim’in içinde teferruat yoktur ve teferruatın üzerinde durmaz. geçmiş olayların tarihini açıklamaz ve şekil üzerinde de durmaz. Fakat hikmet, ibret için alınacak konulan herkese yeterlidir. Namazın far­ziyeti ile ilgili hadis yüz yirmiden fazladır. Namaz hakkındaki birkaç hadisi şerifi söyleyelim:

 

Namaz Dinin Direğidir

 

Namaz kişinin kalbinde bir nurdur. Artık sizden içini aydınlat­mak dileyen kalbindeki nurunu arttırmaya çalışsın.

Namaz şükrün bütün çeşitlerini bir araya toplar.

İşte bütün bu mübarek ayetlerle, hadisi şerifler namazın faziletlerini anlatır. Namaz aklı yerinde olan ve buluğ çağma ulaşan bü­tün müslümanlara belli vakitlerde kılınması farz olan şerefi çok yüksek bir görevdir.

Bu farzı yerine getirenler yüce Allah’ın çok bü­yük ihsan ve ikramına yetişeceklerdir. Bu görevi kasden terk eden­lerde azabı çok meşakkatli olan Allah’ın acıklı cezasını kesinlikle gö­receklerdir.

Müslümanlar yedi yaşına girmiş çocuklarını namaza alıştırmakla vazifelidirler. Öyle çocuklara ana-babaları ve yetiştiricileri na­maz kılmayı öğretir. On yaşına bastığı zaman namaz kılmayan çocu­ğa velisi , Allah’ın lütuf ve nimetlerini tatlı bir dille zikrederek kulluk vazifesini yerine getirmeye çalışmış olur.

Bu bakımdan namaz şükrün bütün çeşitlerini bir araya toplar denilmiştir. İnsan namaz kılmasıyla nice günahlardan temizlenir ve yüce Allah’ın nice ikram ve ihsanlarına yetişir. Namaz manevi hayattan başka maddi hayata da yararlı ve faydalı olur. Fakat bir Müslüman namazını yalnız Allah’ın rızası için kılar. Netice itibarıyla yalnız yaratıcısına saygı ve şükür için kılar.

Bunu bir kul görevi bilerek sadece Allah’ın emrini yerine getirmek için çalışır. Bu kutsal vazifesinin yerini hiçbir şeyin tutmayacağını kuşkusuz olarak bilmelidir. Namaza harcayacağı zamanları hayatının en mutlu ve zevkli zamanı olarak kabul etmelidir.

Bu çok şerefli ve feyizli ibadete gereği üzere devam edenlere müjdeler olsun. Her akıllı, buluğa ermiş olanlara farz kılınmış olan namaz beş vakittir; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları.

Namaz Mekke’de isra gecesinde hicretten bir buçuk sene önce gör­düğümüz tertib üzere farz kılınmıştır.

Öğle namazı bütün namaz­lardan önce farziyette meydana gelmiştir. Namazın farziyeti kitap sünnet ve icmadır. Zira Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyur­muştur:

Ey Rasulüm! Sana vahyolunan Kur’an ayetlerini güzelce oku ve namazı gereği üzere kıl Gerçekten namaz edep ve namusa uygun ol­mayan şeylerden, çirkin görülen işlerden alıkoyar. Herhalde yüce Al­lah’ı zikretmek her ibadetten daha büyüktür. Yüce Allah bütün yaptık­larınızı bilir.

Diğer bir ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak şöyle buyurur:

Namazı gereği üzere yerine getiriniz. Zekatı veriniz. Nefis­leriniz için hayır olarak önceden ne gönderirseniz onu yüce Al­lah yanında (sevap olarak) bulursunuz. Asla kaybolmaz. Muhak­kak ki Allah yaptıklarınızı görür.

Namazı Dosdoğru Kılınız.

Namaz mü’minlerin üzerine Vakitlenmiş bir farz oldu.

Namazlara ve (bu arada) orta namazına devam ediniz. Ba­kara, 238

ve namazın farziyeti hakkında daha birçok ayetler vardır. Hz Peygamber’in sünneti ise şöyledir:

Onlara haber ver ki Allah onlara her gün ve gecede beş namazı farz kılmıştır.

İşte bu ayet ve hadisler namazın bir gündüz, bir ge­cede beş olduğuna dair çok kuvvetli delillerdir.

Beş vakit namazı Allah Azze ve Celle farz kılmıştır. Bunların abdestini güzel alan ve onlan vaktinde kılan ve rükunlarını, huşularını tamamlayan kimse için Allah’ın ahdi vardır ki onu af ede. Yapmayan kimse için Allah’ın bir ahdi yoktur. Dilerse onu bağışlar, dilerse ona azap eder.

Namazı inkar eden kesinlikle dinden çıkmış olur. Sünnet namazın vakitlerini tayin etmiştir. Vakit gelmeden önce kılman namaz sahih değildir. Özürsüz olarak vakitlerden tehir edilmeleri kesinlikle haramdır. Fakat cem-i takdim ve ya cem-i tehir haram değildir.

Namaz vaktinin girmesiyle, vakitten ancak abdest ve namazın sığabileceği bir cüz kalıncaya kadar vücubi müvesse yani geniş va­kitli vücub ile vacip olur. Eğer vakitten böyle bir cüz kaldığı esnada namaz vücubu müdayak yani dar vakitli vücub ile vacip olur. Bu şekilde namazın tamamını o cüzde eda etmezse günahkâr olur.

Şu halde namaz vaktin son cüzünde başlasa ve bu cüzde na­mazın bir kısmını kılsa her ne kadar vakit içerisinde namazın bir kısmına ihram tekbiriyle kavuşmamış olup namaz elde edilmiş olsa bile gene günahkar olur. Şu fark varki namaza hiç kavuşamayan kimseden daha az günahkar olur.

Ramazan yapılacak ibadetler kılınacak namazlar edilecek dualar?

1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse iki rekat namaz kılsa,her rekatta da Kadir  Suresini okusa, Allahü Teala (Celle Celalühü), o kişiye üç türlü kolaylık verir: Bu ay içinde orucu ve namazı ona kolaylaştırılır. Bu ay içindeki orucunu ve namazını kabul eder. Gelecek yıla kadar fakirlikten emin eder. 2- Ramazan ayının […]

Namazın Farzları nelerdir? Detaylı anlatım

Namazın farzları on ikidir. Bunlardan altısı namaza başlamadan ön­ce bulunması gereken farzlar olup şunlardır:   1- Hadesten taharet, 2- Necasetten taharet, 3- Setr-i avret, 4- İstikbâl-i kıble, 5- Vakit, 6- Niyet. Bunlara “namazın şartları” da denmektedir. Diğer altısı da “namazın içindeki” farzlar olup şunlardır: 1- İftitâh tekbiri (Başlama tekbiri), 2- Kıyam, 3- Kıraat, 4- Rükû, […]

Namazın vacipleri nelerdir?

  1- Üç ve dört rek’atlı farz namazlarda kıraati, ilk iki rek’atta ye­rine getirmek lazımdır. Zira son iki rek’atta veya birinci rek’atla ü-çüncü ya da ikinci rek’atla dördüncü rek’atta kıraati yerine getiren kimse bunu unutarak yapmışsa, yanılma secdesi lazım gelir. Şayed kasıdlı olarak yapmışsa bazı fıkıhçılara göre namazı sahih değildir ve baştan iadesi lazımdır. 2-  […]

Namaza dahil olan farzlar, (namazın içindeki farzlar) nelerdir?

Namazın şartlarından olan namaza başlamadan önceki farzları bu yazımızda izah etmeye çalıştık. Şimdi ise namaza dahil olan farzları açıklamaya çalışacağız. Namazın farz­ları altıdır: 1- İftitah (namaza girme) tekbiri. 2- Kıyam. 3- Kıraat. 4- Rüku. 5- Sücud. 6- Kade-i Ahire (son oturuş). Bunlara namazın rükünleri denir. Bunlar namazın aslını ve te­melini teşkil ederler. Yukarıda sayılan on iki […]

Namaz kılınması caiz olmayan ve Mekruh olan vakitler nelerdir?

Üç vakitte namaz kılınmaz. Bu üç vakitte farz namazı, cenaze namazı, tilavet secdesi ve nafile namaz kılınmaz. a- Güneş doğup bir mızrak boyu yükselince (30 dk geçinceye kadar). b- Güneş gök kubbenin ortasına gelip her şeyin gölgesi titreşip yerinde kaldığı zaman. c- Akşama doğru güneşin sararıp gözlerin ferini almayacak du­ruma geldiğinde. Ancak o günün kılınmayan […]

Namaza başlamadan önce yapılması gereken farzlar nelerdir?(namazın dışındaki farzlar)

Namazın farzları on ikidir. Bunların altısı namaza başlamadan önce yapılması lazım gelen farzlardır.Namazın içindeki farzları bu yazımızdan okuyabilirsiniz. Şimdi Namaza başlamadan önceki farzları sırasıyla açıklayalım: 1-  Küçük-büyük hades, yani abdestsizlikten taharet. 2- Necasetten taharet. 3- Avret yerini kapatmak. 4- Kıbleye göğsü ile yönelmek. 5- Vakit. 6- Niyet.   1- Namazdan önce küçük ve büyük abdestsizlikten taharet […]

Namazın şartları nelerdir? rükünleri ve kılınışı nasıldır?

Üzerinde görüş birli­ği edilen şartlar şunlardır: 1- Su ile (şayet su bulunmadığı takdirde teyemmüm ile) abdest almak 2- Namazın kılınacağı yerin temiz olması. 3- Vaktin girdiğini kuşkusuz olarak bilmek. 4- Gücü yettiği takdirde göğsünü kıbleye yöneltmek. 5- Avret yerinin kapatılmasının farz olduğunda ihtilaflar vardır, îmam Ebu Hanefi’ye, İmam Şafii’ye ve İmam Ahmed b. Hanbel’e göre […]

Ezanın sünnetleri nelerdir?

  1- Müezzinin kıbleye dönmesi. Zira mütekeddimlere, müte hhirlere göre yönlerin en şereflisi kıbledir. 2- Müezzinin küçük ve büyük hadesten temiz olması. Abdest-siz olarak okunan ezan tenzihen mekruhtur. Cünüp olan bir kimse­nin ezanı tahrimen mekruhtur. Zira Hz Peygamber (sav) şöyle bu­yurmuştur: Abdestsizken Aziz ve Celil olan Allah’ı anmayı hoş görmüyo­rum. [141] 3- Ayakta ezan okumak. […]

Ezanın sıhhatinin şartları nelerdir?

a- Müslüman olmak b- Temyiz sahibi olmak, zira mümeyyiz olmayan kimsenin eza­nı sahih değildir. Zira çocuk ibadet ehli değildir. c- Ezanı tertibe riayet ederek okumak. Tertipli okumaması eza­nı ilan olmaktan çıkarır. Zira Hz Peygamber ve ashabına tâbi olmak için tertipli okumak şarttır. d- Erkek olmak. Kadının erkekler için ezan okuması ve erkek­lere imamlık yapması kesinlikle […]

Ezan nedir ne zaman sünnet olmuştur? Nasıl okunur

Ezan demek, Kur’an’ın en derin manası, islamın sedası, din ve imanın belirtisi, alemi şehadet ile ahiret alemi arasında eşitliği sağlama­nın yolu, insanlara davetin değişmeyen alameti, ruh ile beden ara­sında uyum kurmanın anahtarıdır. Ezan lugaten bildirmek (ilam) demektir. Özel bir şekil ile namazın vaktini bildirmektir. Ezan vaktinde kılman namaz için de kazaya kalan namaz için de sünnettir. Şu […]

Niçin ibadet edilir? Yaptığımız ibadetler bize nasıl fayda sağlayacak?

Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaate döner ve ashabına halini sorar. Sorusu olanı cevaplandırır, rüya görenin rüyasını tevil eder, sıkıntısı olana yardımcı olmaya çalışırdı. Yine bir sabah sordu ashaptan kimse bir şey söylemedi.Ashab biri bir şey sorsun da bizde bir şeyler dinlemiş oluruz diye birbirine bakıyorken ; Peygamber Efendimiz (Sallallahü […]

Secde ayetleri nelerdir?

A’rafSuresi:7/206 Er Ra’d Suresi: 13/15 En Nahl Suresi: 16/49 İsra Suresi: 17/107 Meryem Suresi: 19/58 Hac Suresi:22/18 Furkan Suresi:25/60 Nemi Suresi:27/25 Secde Suresi:32/15 Sâd Suresi: 38/24 Fussilet Suresi:41/37 NecmSuresi:53/62 İnşikak Suresi: 84/21 Alak Suresi:96/19

Haftanın günlerinde kılınan nafile na­mazlar ve faziletleri nelerdir?

Gündüzleri kılınan nafile namazları anlatalım; Pazar günü namazı Ebu Hüreyre r.a. Resulullah S.A.V efen­dimiz şöyle buyurur: Bir kimse, pazar günü dört rekât namaz kılarsa, Allah’u Teala onun için her rekât namaz için bin namaz sevabı yazar. Sonra Allah-ü Teâla onun için cennette pek güzel kokulu miskten bir şehir ihsan eder. Bu namazı kılan kimse, her […]

Rüyada peygamber efendimizi (s.a.v) görmek için kılınan namaz ve okunan dua nedir?

Ebû Hüreyre (Radıyallahu anh) Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) efen­dimizin şöyle buyurduğunu anlattı: Bir kimse, cuma gecesi,   iki rekât namaz kılarsa ve her rekatında: Bir kere Fatiha Suresini. Bir kere âyetel-kürsîyi (Bakara suresinin 255. âyeti.) On beş kere lhlâs suresini okuması gerekir. Bu namazın sonunda: (Allahümme salli Muhammedin -nebîyy’il- ümmiyi) diye okur­sa, beni rüyada görür. Hem de […]

İstihare Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır?

Bir kişi kendisi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işaretee kavuşmak isterse yatacağı zaman iki rek’at namaz kılar. Birinci rek’atta Kafirun Suresini, ikinci rek’atta da ihlas suresini okur. Sonrada abdestli olarak kıbleye yönelip yatar. Rüyada beyaz ve yeşil görülmesi hayra işarettir. Şayet siyah veya kırmızı görürse buda şerre İşarettir. Bu şekilde istihare namazının […]

Hacet Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır?

Dünyevi ve uhrevi bir dileği bulunan kimse evvela güzelce bir abdest alır. Yatsı namazından sonra iki, bir rivayete göre dört rek’at, diğer bir rivayete görede on iki rek’at namaz kılar. Daha sonra Al-lahu Teala’ya senada, Resulüne salatü selamda bulunur. Bundan sonra hacet duasını okuyup isteğinin olmasını Cenab-ı Allah’tan di­ler. Merfü bir hadiste rivayet edildiğine göre […]

Tövbe ( Tevbe) Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır?

Bir müslüman şayet bir günah işlerse ara vermeden hemen günahlarından tövbe (tevbe) etmelidir. Bunun için evvela güzel bir abdest almalı sonra tek başına kalacağı örneğin, kırsal bir yere çıkmalı ve işlediği günahtan ötürü Cenab-ı Allah’tan bağışlanmayı dilemelidir. Böyle yaptığı takdirde Allah’ın (cc) onu bağışlayacağına dair hadis-i şerif vardır. ilgili diğer sayfalarTapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nde Bulunan […]

Yolculuk Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır?

Her müslümanm yola çıkacağı yada yoldan döneceği zaman iki rek’at namaz kılmalıdır. Bu namazın kılınması menduptur. Gittiği zaman evde, döndüğündeyse camide kılmak daha faziletlidir. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz seferden kuşluk vaktinde dönerler ve Mescid-i Saadete gidip iki rek’at namaz kılarlardı. Bir zamanda ora­da otururlardı. ilgili diğer sayfalarTapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nde Bulunan Ayasofya İle…insülin direnci, […]

Teşbih Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır?

Teşbih Namazı her rek’atında yetmiş defa;”Sübhanaüahi velhamdülülahi vela ilahe illallahu vallahu ekber “diye tekbir alınan dört rek’atlı bir namazdır. Allah rızası için nafile namaza niyet edilerek Allahü Ekber denilerek namaza,başlanır. Sübhanekeden sonra on beş defa Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber okunur. Ondan sonra eüzü besmele çekilir ve fatiha ile bir sure daha okunur. […]

Kadir Gecesi Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır?

Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastladığı sanılan gece Kadir Gecesi’dir. Kur’an-ı Kerim bu geceden başlayarak Peygamber efendimize (sav) inmiştir. Bu geceyi ibadetle geçirmenin fazileti çok­tur. Bu gecenin bir anı vardır ki ona rastlayan bir dua muhakkak kabul olunur. Bu mübarek gecede teravih namazından sonra bir müddet daha ibadette bulunulması, nafile namaz kılınması kısaca bu gecenin […]