Osman b. Affan b. Ebil As b. Ümeyye b. Abduşşems b. Abdul-menaf b. Kusyye b. Kılab b. Murre b. Kab b. Lüey’dir. Hz Osman asıl emevi hulefai raşidinin üçüncüsüdür. Validesi Erva binti Kerzıb Rabia’dır ve Hz Peygamberin ammesi kızıdır. Resu­lü Ekrem (sav) Hz Osman’a önce Rukiyye ismindeki muhterem ke­rimesini vermiştir. Rukiyye’nin vefatından sonra da Ümmü Gülsüm ismindeki kızını kendisine tezviç buyurmuştur. Bu sebeple “Zinnu­reyn” lakabı ile şöhretlenmiştir.

Hz Osman islamiyeti ilk kabul edenlerdendir. Dini islam uğ­runda can ile, mal ile pekçok fedakarlıklarda bulunmuştur. İbni Ce-rir şöyle demiştir ki: “Hz Osman müftü İdi. Birçok fetva vermiştir. Fakat kendisinden sonra bunları nakledenler bulunmadığı için bun­lar, ümmet arasında intişar edememiştir.” Hz Osman 23 senesinde sahabei kiramın kararı ile hilafet {büyük imam) makamına seçilmiş­tir. Hz Osman adalet, nezahet, istikamet, yumuşak ve ahlakı hamide ile islam milletinin işlerini idareye başlamıştır.

Hilafeti sırasında Nişabur, Kuzey Afrika, Kıbrıs, Ermeniyye, Kafkas, Horasan, Kerman, Sicistan, Afrikiyye ve İran’ın büyük bir kısmı fethedildi. Cömertliği dillere destandı. Peygamberimizden 146 hadis rivayet etmiştir. Fakat kader değiştirilemezdi. Mısır, Küfe ve Basra’dan kıvücımlanan fitne ateşi nihayet tutuştu ve üçüncü halife olan Hz Osman’ı Zinnureyn Kur’an-ı Kerim tilavet ve kitabet ederken 18 zilhicce cuma günü 22 haziran 566 hicri 82 yaşındayken şehadet makamına erişti (ra).

Uhud, Hendek, Hayber savaşlarında ve Mekke’nin fethinde bu­lundu. Hudeybiye sözleşmesinde peygamberle Mekkeliler arasında arabulucu oldu. Asiler Medine sokaklarında kol gezerken onları mağlup etmek için yakınları ondan izin istediler. Hz Osman yakın­larına izin vermedi ve şöyle dedi: “Hayır! Bir müslümamn kanının akmasına razı olmam.” Onun okuduğu Kur’an üzerine akıtılan temiz kanı ise kıyamete kadar taze bir ibret olarak kalacak. Gelecek sözler onundur.

Cehalet öyle bir binektir ki üzerine binen rezil olur.”, “Sultanla dost olan aslan üzerine binen insan gibidir. İnsanlar ondan korkar, o ise bineği olan aslandan.”, “Edep döküntüleri altın döküntülerin­den daha hayırlıdır.” Allah ondan çok çok razı olsun.

Hz Osman kırk gün susuz kalarak evini kuşatan asilere: “Re-suli Ekrem (sav)’in Medine’deki mescidi küçük ve dardı. O zaman her kim bu mescidi genişletirse ona cennette yüksek bir makam verile­ceği beyan buyurmuştur. Ben derhal peygamberimizin emrini yerine getirmiştim. Siz ise bugün benim bu mescidde namaz kılmamı men ediyorsunuz. Müslümanlar Medine’ye geldikleri zaman Rume kuyu­sundan başka suyu tatlı bir kuyu yoktu. Resulü Ekrem (sav) kim bu kuyuyu satın alıpta müslümanlara vakf ederse Cenab-ı Hak cen­nette ona daha bir ihsan verir buyurmuştu. Allah’ın inayetiyle bu i-yilik bana nasip oldu. Sizler ise beni bugün o kuyunun suyundan mahrum ediyorsunuz demiş.” Fakat sözünün tesiri olmamıştır,

Hz Osman zamanında islam devletinin sınırları baş döndürücü bir hızla genişledi. Bakı makberesinde medfundur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close