Tales küçük Asya’da Milet şehrinde milattan önce 640 yılında doğmuştur. Aslı Fenikelidir. İlk babaları zamanın yöneticilerinin zulmünden kaçarak Şam’dan Yunanistan’a göç etmişlerdir. Bu sebeple Yu­nan feylesoflarının Önde gelenlerinden sayılırsa da Suriye asıllıdır.

Tales elektrik araştırması ile ilgilenmiş, bu konuda kendisini ye­tiştirmiştir. Pek çok kimse onu bu alandaki araştırıcıların öncüsü say­mıştır. Tales mıknatıslı ve elektron ihtiva eden maddelerde elektriğin çekim kuvveti olduğunu ilk ortaya koyan kimsedir. O bu konuda uzun araştırmalar yapmış, buluşunun gerekçesini ortaya koymaya ça­lışmıştır.

Tales bir ara siyasetle uğraşmış, sonra hikmet ve felsefe ile meş­gul olmuştur.

Söylendiğine göre bir ara ticaretle de uğraşmıştır. Zira o zamanlar ticaret, bir çeşit hikmetle meşgul olmak sayılırdı. Çünkü ticaret hayır yapmaya yol açar, büyüklere yaklaştırır, bilgi ve tecrübe kapılarını açar.

Tales’in ticaretle meşguliyeti sadece kâr ve kazanç için olmamış­tır. Bunun en kesin delili fakir olmasıdır. O çalışmalarından önem ifa­de eden bir varlık elde etmemiştir.

İlginçtir; bazı kimseler Tales’i çok bilgili ve hikmetli bir kimse ol­masına rağmen fakirliğinden dolayı ayıplamışlar. Bunun üzerine Tales, bir yıl boyunca zeytin ticareti ile uğraşmış. Sonuçta çok para kazanmış. Fakat kazandığı paraları sahiplerine geri vermiş. Böylece para kazan­maktan aciz olmadığını isbat etmiştir.

Bir defasında talebelerinden biri Tales’e şöyle sormuş: “Bana yap­tığınız iyiliklerin karşılığını size nasıl ödeyebilirim?”

Tales şöyle cevap vermiş:

Oğlum hoca olup öğrencilerine benim sözlerimi aktardığın zaman onların bana ait olduğunu söyle. Böyle davrandığın zaman mütevazı ve vefalı davranmış olur, emaneti yerine getirmiş olursun. Bu suretle beni en güzel şekilde mükâfatlandırmış olursun.

Rivayete göre Tales Mısır’a gelmiş ve oradaki kâhin ve rahiplerden hikmeti öğrenip geometri tahsil etmiştir. Mısır’da iken ehramların yüksekliğini, gölgesini ölçerek belirlemiştir.

Tales Mısır’da öğrendiği geometriyi Yunanistan’a götürmüş, ge­ometriye ait pek çok teori ve kuralları bu bilime ilave etmiştir. Ayrıca Keldaniler’den de astronomiyi öğrenmiş, bu dalda zirveye ulaşmıştır. O derece şaşırtıcı ilerlemeler göstermiştir ki milattan önce altıncı yüz yıl sonlarında -çok uzun bir zaman öncesinden- meydana gelecek güneş tutulmasını haber vermiştir. Tales’in haber verdiği zamanda söylediği gi­bi güneş tutulmasının gerçekleşmesi üzerine şöhreti tüm Yunanistan’ı kaplamıştır. Yetmiş altı yaşında iken feylesof unvanına hak kazanmıştır.

Tales kendisine sorulan sorulara (ilgi çekici) cevaplar vermiştir. Bulardan bir kısmı şöyledir:

Hiç bir şey yok iken var olan Allah’tır. Çünkü O yaratılmış değil­dir. Varlıklar arasında en genişi uzaydır. Çünkü o, her şeyi kapsa­maktadır. En iyi hüküm veren zamandır. Zira zaman gizlilikleri açığa çıkarır. En yaygın şey ümittir. Zira o mülkü olmayanın mül­küdür. En faydalı şey fazilet (erdem)dir. Çünkü o her şeyi düzel­tir. En zararlı şey çirkin ahlaktır. Zira o her şeyi fesada uğratır. En kuvvetli şey, ihtiyaçtır. Zira ihtiyaç reddedilmeyen bir şeydir. Evin en hayırlısı sahibini yormayan evdir.

Bir keresinde Tales’e: “Mutlu kimdir?” diye sordular. O: “Bedeni sağlıklı, rızkı bol, aklı kültürle dolu kimsedir” cevabını verdi.

Bir kere de: “Faziletli insan kimdir?” diye sordular. O: “Yaptığı işi başkalarının ayıplamadığı kimsedir” cevabını verdi.

Bir keresinde: “Ölmekle yaşamak arasında fark yok” demişti. Kendisine: “O halde niye kendini öldürmüyorsun?” dediler. O: “Çün­kü ölmekle yaşamak arasında bir fark yoktur” cevabını verdi.

Dostluk hakkında şu öğüdü verdiği söylenir: “Yanında iken hatır­ladığı gibi, yok olduğu zaman da dostunu hatırla.

Rivayet olunduğuna göre çok yaşlandığında yıldızları gözetlemesi için annesi elinden tutup dışarıya çıkarmış. Ayağı kayan Tales bir çukura düşmüş. Bunun üzerine: “Ne tuhaf? Gökte yıldızları gözetleyen adam ayağının altını göremiyor!” demiş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close