Bu kitabın tam adı Uyunul Eser fi Fünun’il Meğazi ve’s-Siyer’dir.

Bu kitabın ele aldığı konu büyük Peygamber Hz. Muhammed’in hayatıdır. Hz. Peygamber’in savaşları bu kitabın konularından bazıları­dır. Aslında bu kitap (yazma olmaktan çıkıp) yirmi yıl Önce basılı hale gelmiş bulunmaktadır.

Bu kitabı Kahire’de Halk Kapısında Saadet Yolu ile anılan yerde bulunan Kudsi Kütüphanesi hicri 1356 yılında basmıştır. Kitapla bir­likte Yusuf b. Abd’ul Hadi tarafından kaleme alınmış ta’likat (notlar) da basılmıştır.

Bu baskı Emir Tahir -ki Emir Abdulkadir Cezairi’nin torunudur-nüshasının Şam kütüphanesindeki nüsha ve Mısır kütüphanesindeki nüsha ile karşılaştırılması sonucunda gerçekleştirilmiştir.

Karşılaştırma Abdulkadir Mübarek, îzz’ud-din Tenühi, Rıdvan Muhammed Rıdvan, Abd’ul Mecid Hüseyni ve Hüsameddin Kudsi gi­bi profesörler tarafından yapılmıştır.

Kitap iki cilt halinde basılmıştır. Birinci cildi 300, ikinci cildi 350 sayfadan fazladır.

Yazarına gelince: İbn Seyyid’in Nas edebiyatçı, şair ve pek çok eser kaleme alan bir âlimdir. Hicri 671 yılı sonlarında Kahire’de dün­yaya gelmiştir. Pek çok hocadan ilim tahsil etmiş, hadis ilmini babasın­dan ve İbn Dakik’ul-İyd’den öğrenmiş ve uzun süre bu zat ile birlikte olmuştur. Bundan ilim tahsil ederek usul-i fıkıh’ta ondan icazet almış­tır. Ayrıca İbn’un-Nehhas’tan nahiv ilmini öğrenmiştir.

Salih camiinde hadis dersleri okutmuş, Hendek camiinde hatiplik yapmıştır.

Yazar siyer ve tarih alanlarında şaheserler meydana getirdiği gibi şahane şiirler de söylemiştir. Pek çok metni ve (hadis) senetlerini ez­berinde bulunduran yazar latif, tatlı ve eşsiz sohbetler yapardı. Aynı za­manda düzgün bir inanç sahibi idi.

Kendisinin başka kitapları da vardır.

Uyûn’ül Eser isimli kitabı Nur’ul Uyun adı altında kısaltarak ikin­ci bir eser meydana getirmiştir.

Tirmizînin kitabının bir kısmını şerh etmiş, daha sonra onu Ebu’l Fadl el-Irâki tamamlamıştır.

Efendisinden çocuk dünyaya getiren cariye (ümmü veled)lerin sa­tışının yasak olduğunu bildiren bir kitap da yazmıştır.

Merhum, hicri 734 yılı şaban ayında vefat etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close