Rivayetlere göre Hz. Peygamber (s.a) Medine’ye hicret et­tiği zaman, tartı ve ölçüde hile yapanlar olduğunu gördü. Allahü Teala bunun üzerinde şöyle buyurdu:

İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun.

Onlar düşünmezler mi ki büyük bir günde diriltilecekler! Öyle bir gün ki, insanlar o günde alemlerin rabbinin huzurunda divan du­racaklardır. (Mutaffifin/1-6)

Yani Allah Teâlâ, ölçü ve tartıda noksanlık yapan kişilere şiddetli bir azap hazırlamıştır.

Onlar kendilerine tarttıkları zaman tam ve hatta fazla olarak alırlar. Ancak başkalarına ölçüp, tarttıkları zaman eksik tartıp verirler. Bunların şiddetli bir günde hesaba çekilmemeleri reva mıdır? Öyle bir hesap ki o günde alemlerin rabbinin huzurunda divan duracaklardır. Ölçü ve tartıda dürüst davrananlar kurtulacak, insanları kandıranlar ise, elem verici bir azaba çarptırılacaklardır. Bu ayet nazil olduktan sonra Medineliler ölçü ve tartılarına dikkat ettiler. Ve bu ko­nuda insanların en iyisi oldular. Rivayetlere göre hicretten sonra Medi­ne’de inen ilk sure budur.

Abdullah b. Abbas acemlerden bazılarına şöyle söyledi: Ey acem­ler! Sizden öncekileri helak eden iki şey yüklendiniz, ki onlar Ölçüler ve tartılardır. Hz Peygamber şöyle buyurdu:

Ölçülerine riayet etmeyenlerden otlar kesildi ve onlara musibetler ve belalar geldi.

Mâlik b. Dinar da şöyle anlatıyor:

Ölmek üzere olan bir komşumun yanına gittim. “Ateşten iki dağ, ateşten iki dağ!” deyip duruyordu. ‘Sen ne diyorsun, yoksa alay mi ediyorsun?’ deyince, ‘Benim iki tane tartı aletim vardı. Onlar­dan biriyle kendime, diğeriyle de başkalarına tartıyordum’ diye cevap verdi. O böyle diye diye can verdi.

İbn Ömer satıcıların yanından geçerken şöyle diyordu:

Allah’tan korkun, ölçüyü ve tartıyı tam yapın! Çünkü Ölçü ve tar­tılarında aldatanlar kıyamet gününde ince hesap vereceklerdir. Onlar kulaklarına kadar kan ter içinde kalacaklardır. Ölçü ve tar­tılarında kusur edenler, çok çetin ve uzun olan bir günde hesap ve­receklerdir. Hz. Peygamberin bildirdiğine göre o gün, öyle uzun bir gündür ki dünya günleriyle elli bin senelik bir gündür.

İmam Kurtubî de el-Camii li Ahkâm ‘il-Kur’an adlı tefsirinde şöy­le diyor:

İkrime dedi ki: “Her ölçen ve tartan cehenneme girecektir.” Ona “senin oğlun da ölçüp, tartıyor” denilince, “O da cehenneme girecek­tir” dedi.

Bu sözü İkrime (r.a) söylemişse, umulur ki bununla o, eksik tartan ve ölçenleri korkutmak ve sakındırmak için söylemiştir.

Yoksa adil olarak ölçüp tartanlar için böyle bir şey düşünülemez.

Bilakis o adalet etmesiyle sevaba ve güzel mükafata nail olacaktır.

Yeter ki o bu alış verişiyle Allah’a yakınlaşmayı ve kul haklarını korumayı muhafaza etsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close