Ölmüş hayvanın kemiği, boynuzu, tırnağı, kıl ve yünü te­miz midir?

Ölü hayvanın derisi tabaklanma işlemi ile temizlenir ve ondan faydalanmak helâl olur.

Zira Hz. Peygamber ölmüş bir koyun hakkında: “Derisinden faydalansaydınız ya?” buyurmuştur. Bir diğer rivayette: “Derisini alsaydınız ya? Deriyi tabaklar faydalanırdınız” buyurulmuştur. Hz. Peygamber’in, ölmüş hayvanın derisinden faydalanılacağını söylediğini duyan­lar: “Fakat o ölmüş bir İaşedir” dediler. Rasûlullah: “Haram olan İaşe­nin etidir” mukabelesinde bulundu.

Murdar olarak ölen her hayvanın eti necis olur. Ancak derisi ta­baklamak suretiyle temiz olur. Fakat domuz ve köpeğin derisi bunun dışındadır. Zira onların derileri tabaklamakla temiz olmaz. Tabaklama işleminin deriyi temizlemesi: “Her deri tabaklamakla temiz olur” hadi­sine dayanmaktadır. Çünkü tabaklama işlemi deriyi sağlıklı kılar, kul­lanmaya elverişli hale getirir. Nasıl canlılık derinin necis olmasını önlerse, tabaklamak da öyledir.

Usulüne uygun boğazlanıp kesilen hayvanın tüyü ve yünü temiz­dir. Kemiği, dişi, boynuzu ve tırnağı da tüyü gibi temizdir.

Fıkıh âlimlerinden bazıları yukarda sözü edilen kısımların necis olduğunu söylemiş ise de bunlar necis olmayıp üzerinde başkaca bir pislik bulunmadıkça kullanılması caizdir. Üzerinde pislik var ise onun temizlenmesi gerekir.

Ölmüş hayvanın dahi kemiği, boynuzu, tırnağı ve tüyü temizdir.

Buharî Zührî’den fil ve benzeri hayvanların kemiği hakkında şu ri­vayeti kayd ediyor:

Geçmiş âlimlerden bir takım insanlara yetiştim ki onlar fildişinden tarak kullanıyor, fildişinden yapılmış yağ kabından yağlanıyorlar, bunda bir sakınca görmüyorlardı.

Abdullah b. Abbas’ın, murdar olarak ölmüş hayvan hakkında şun­ları söylediği rivayet edilmiştir:

Lâşenin eti haramdır. Derisini, dişini, kemiğini, tüyü ve yünü(nü kullanmak) helâldir.

Ölmüş hayvanın sütü ve kursağından çıkıp mâya olarak kullanılan sıvı da temizdir. Bunu söyleyenlerin delili, sahabenin Irak’ı fethettiği sırada mecusilerin yaptığı peyniri yemeleridir. Oysa bunların kestiği ölmüş lâşe gibidir.

Selman-ı Farisi Hz. Ömer tarafından Medayin’e vali olarak atan­dığında mecusilerin yaptığı peynir, yağ ve kürk hakkında kendisine so­ru sorulmuştu. Hz. Selman şöyle cevap verdi: “Allah’ın helâl kıldığı helâl, haram kıldığı haramdır. Hakkında bir şey söylenmeyenler ise af­fedilmiş tir.

Bunlardan anlıyoruz ki Ölü hayvanın kemiğini, boynuzunu, tırna­ğını ve tüyünü kullanmak, bunlardan faydalanmak helâldir ve bunlar temizdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close