Kıyamet alametlerine ilim adamları “saat alametleri” ismi­ni vermişlerdir. Çünkü kıyametin pek çok ismi olup birisi de “saat”tır.

Kıyamet vaktinin kesin olarak ne zaman olacağını Allah’tan baş­ka kimse bilmez. Aşağıdaki ayetlerde bu husus açık bir şekilde görü­lecektir:

Kıyamet vakti hakkında bilgi ancak Allah katındadır. (Lok­man/34)

Sana kıyameti sorarlar: “Gelip çatması ne zamandır?” derler. Onu hatırlamak, ne zaman geleceğini bilmek nerede sen nerede? (Nâ-ziat/42-43)

Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi ancak rabbimin katındadır. Onun vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir.” Sanki sen onu büiyormuşsun gibi sana soru­yorlar. De ki: “Onun bilgisi ancak Allah katındadır; ama insanla­rın çoğu bilmezler.” (A’raf/187)

Buharî ve Müslim’in rivayet ettikleri bir hadiste (kıyamet alâmeti olarak) ilmin çekilip yok olacağı ve ilmiyle amel eden âlimlerin vefat edeceği bildirilmiştir.

Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle bu­yurmuştur:

İki büyük topluluk birbiri ile savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Bu iki topluluğun inançları aynı olduğu halde aralarında büyük bir savaş olacaktır.

Hepsi de peygamber olduğu inancını taşıyan otuz kadar yalancı deccaller çıkmadıkça kıyamet kopmaz.

(Kıyamet kopmazdan önce şunlar gerçekleşecektir.): Âlimler (ve­fat ederek azalacak ve) yok olacaktır. Depremler çoğalacaktır. Za­man yaklaşacak (vaktin nasıl geçtiği bilinmeyecek)tir. Fitneler çı­kacak ve insan öldürme çoğalacaktır. Zenginlik çoğalacaktır. O derece servet taşacaktır ki mal sahibi sadakasını kabul edecek kimse bulamayacaktır. Sadakasını sunduğu adam “benim ona ih­tiyacım yok” diyecektir. İnsanlar uzun (yüksek) bina yapma yan­sına gireceklerdir. (Öyle bir zaman gelecek ki) bir adam ölmüş bi­rinin kabrine uğradığında “Keşke onun yerinde olsaydım!” diye­cektir. Güneş batıdan doğacaktır. Bunu gören, insanlar inanacak­tır. Ama önceden inanmamış, ya da imanında bir hayır kazanma­mış olan kimseye artık iman bir fayda sağlamaz.

İki kişi (alıcı satıcı olarak) giysilerini (kumaşlarım) açıp yayacak, fakat onu satıp toplayamadan kıyamet kapacaktır.

Kişi devesini sağmaktan dönüp sağdığı sütü içemeden kıyamet kopacaktır.

Kişi havuzunu onaracak, fakat suyunu içemeden kıyamet kopa­caktır.

Kişi yemek üzere lokmasını ağzına götürecek, fakat onu yemeden kıyamet kopacaktır.

Enes (r.a) şöyle diyor: Size Hz. Peygamber1 den duyduğum ve ben­den sonra kimsenin rivayet edemeyeceği bir hadis rivayet edeceğim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

İlmin yok olması, cahilliğin ortaya çıkması, zinanın yayılması, iç­ki içilmesi ve kadınların çoğalıp erkeklerin azalması bir erkeğe karşı elli kadın olacaktır- kıyamet alâmetlerindendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close