Kabir ziyaretinin dinî bakımdan hikmeti -Hz. Peygam-ber’in de söylediği gibi ölümü hatırlatması, ne kadar yaşansa da dün­ya hayatının mutlaka bir gün yok olacağının, kaçınılmaz sonun herkesin başına geleceğinin düşünülmesidir. Ki bu gerçeği Kur’an şu âyeti ile bildirmiştir:

Nerede olursanız, ölüm size yetişir. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! (Nisa/78)

Kabir ziyaretinde esas amaç bu olmadığı zaman ziyaret dini ölçü­den ve îslâmi edepten uzaklaşmış olur.

Kabir ziyareti yapan kimseye hoş olmayan ve bid’at şeyler yap­mak yaraşmaz. Aksi halde Allah’ın gazap ve azabına maruz kalır. Ka­bir ziyareti sırasında bağırıp çağırmak, yas tutup ağlamak, ölüyü medheden şeyler sayıp dökmek ve dövünmek sünnete uygun değildir.

İlim adamlarından bazıları kadının kabir ziyaretinde bulunması­nın mubah olmadığını söylemiştir. Zira bu fitneye, kadm erkek karı­şıklığına ve bir takım bid’atlere yol açmaktadır.

Hz. Peygamber kabir ziyaretinden dönerken gördüğü kadınlara şöyle buyurmuştur:

Evlerinize günah işlemiş, sevap kazanmamış olarak dönüyorsunuz.

Fakat kadın dini emir ve edeplere eksiksiz uyarak, herhangi bir haram ve bid’at işlemeden kabir ziyaretinde bulunursa bu ziyaret caiz olur.

Fıkıh âlimleri kadının da erkek gibi ibret .almaya ve öğüde ihtiya­cı olduğunu söylemişlerdir. Erkeğe (bu maksatlarla) kabir ziyareti din yönünden mubah kılındığına göre, bu müsaade kadını da içine alır.

Şu kadar ki kadın kabir ziyaretinde kişiliğine, ahlâk ve namusuna ters düşecek bir davranış içine girmemeli, edep ve nezâket ölçülerine riayet etmelidir. Kabir ziyaretinde bulunan kadın bağırıp çağırma, yas tutup ağlama, ölünün özelliklerini sayma, dövünme, üstünü başını yırt­ma, yüzünü siyah bir şeyle kapatma gibi câhiliye âdeti olup İslâmi­yet’in haram kıldığı şeyleri yapmamalıdır.

İslâmi usule uygun kabir ziyaretinde bulunmak üzere mezarlığa varan kimse şöyle dua etmelidir:

Selâmün aleyküm ey mü’minler topluluğunun yurdu! Siz bizden önce bu diyara gidenlersiniz. İnşâallah biz de size kavuşacağız. Size de bize de Allah’tan afiyet dileriz. Allahım! Onların ecrinden bizi mahrum etme! Onlardan sonra da bizi fitneye düşürme. Yâ er-hamerrâhimîn! Onlara da bize de mağfiret eyle.

İslâm toplumunda sonradan icad edilen bid’atlerden biri de kabir­lerin üzerine bina yapılmasıdır. Bunun İslâmiyet’le hiç bir ilgisi yoktur. Mezarlıklarda yeyip içilen eğlenilip uyunan yerlerin yapılması da böy­ledir. Günümüzde müslümanlarm mezarlıklannda görülenlerin din ile bir alakası yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close