Sahih kelimesinin buradaki anlamı, içerisinde özel yollan ile Hz. Peygamber’in hadislerini sahih olarak toplayan kitap demektir.

Buharî ve Müslim’in Sahihlerinin kıymetini anlayabilmemiz için bu değerli iki hadis alimini bir parça tanımamız gerekiyor.

Buharî’nin adı Muhammed b. İsmail b. İbrahim b. Muğire olup, künyesi Ebu Abdillah’tır. Kendisi pek değerli eserlerin sahibidir. Sün­net ve hadis dalında çok yüksek bir yeri vardır.

Hicri 194 yılında Buhara’da doğan Buharı hadis öğrenmek için se­yahatler yapmış, bin kadar hocadan hadis dinlemiştir.

Ateşin bir zekâya sahip olan Buharî ilim ve anlayış timsalidir.

Sahih isimli eserini on altı yılda yazmış, bu kitaptaki hadisleri 600 bin hadisten seçip çıkarmıştır. Buharî bu eseri için: “Ben bu kitabımı Allah ile aramda bir belge sayıyorum” demiştir.

Buharî bu kitabına şükür için iki rekat namaz kılmadıkça hadis yazmıyordu. Rivayetleri ve ravileri iyice araştırıp tetkik ediyordu. Bir hadisin sahih olduğuna Peygamber’den rivayetinin sabit olduğuna ka­naat getirinceye kadar araştırmasını sürdürüyordu.

Bu özelliğinden dolayıdır ki ilim adamları Buharî’nin bu eseri hakkında şöyle demişlerdir: “Allah’ın kitabından sonra en sahih kitap Buharî’nin Sahihidir.

Buharî 256 yılında vefat etmiştir.

İmam Müslim’in adı Müslim b. Haccac b. Müslim el-Kuşeyri olup, künyesi Ebu’l-Hüseyin’dir. Müslim hadis ilminde temel kişilerden biridir.

Hicri 204 yılında doğan İmam Müslim, pek çok beldelerde hadis öğrenmek için gezip dolaşmıştır. Müslim, güvenilir ve sağlam bir zât idi. Kitabı hakkında kendisi şöyle diyor: “Bu Sahih isimli kitabımı işit­miş olduğum 300 bin hadis arasından seçip oluşturdum.”

İmam Müslim, hicretin 261. yılında vefat etmiştir. Kendisi İmam Buharî hakkında şöyle demiştir: “Ey Buharî! Seni ancak kıskanç biri ayıplayabilir. Ben şahitlik ederim ki dünyada senin benzerin yoktur.

İmam Müslim, Buharî’yi savunur ve onun hadis hafızları, imam­ları ve âlimleri arasındaki yerini takdir ederdi.

Alimlerin çoğunluğu Buharî’nin Sahihinin hadis dalında daha zengin, daha doğru ve daha titiz olduğu görüşündedirler. Bundan dola­yı bir hadis arayan kimse, onu Buharı1 de bulursa hadisin sıhhatli oldu­ğuna kanaat getirir. Aynı hadis, Buharî’nin Sahihi yanında Müslim’in Sahih’in’dc de bulunursa insanın o hadis hakkında güveni artar.

Hadisler arasında en kuvvetlisi Buharî ve Müslim tarafından riva­yet edilen hadislerdir. Bu hadislere, üzerinde bu iki büyük hadis ima­mının ittifak etmesinden dolayı “mütefekkun aleyh” hadisler denir. Her iki imamın ittifak ettikleri hadisler bir hayli fazladır.

Hadislerden birinin sıhhati hakkında bilgi almak isteyen kimse hadis; Buharî’nin Sahihinde aramaya başlamalıdır. Aradığı hadisi ora­da bulursa ona güvenebilir. Orada bulamaz ise Müslim’in Sahihine başvursun. Orada bulduğu hadis de güvenilir bir hadistir.

Aynı hadis her ikisinde de bulunursa daha çok güvenilir demektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close