Buhari ve Müslim gibi çeşitli hadis kitaplarında Hz. İsa’nın âhir zamanda tekrar dünyaya geleceğini bildiren rivayetler vardır.

Bu hadislerde bildirildiğine göre Hz. İsa, kıyametten önce dünya­ya gelişinde bir takım iyilikleri gerçekleştirecek, kötülüklere karşı ko­yacak ve Kur’an’ın hükümleri ile hükmedecektir.

Bu konuda eski ve yeni ilim adamları arasında uzun tartışmalar vardır. Bununla beraber ilim adamlarının çoğunluğu bu meseleyi aka-id meselelerinin esasından saymamaktadır. Çünkü Hz. İsa’nın (kıya­metten önce) dünyaya gelmesi kişisel görüşe yer bırakmayacak mütevatir bir nass (kesin delil) ile isbat edilmemiştir. En iyisi bu hususta tar-tışma kapısını kapamaktır.

Hz. İsa’nın (kıyametten önce) ineceğini kesin bir şekilde iddia edenler delil olarak şu ayeti ileri sürmektedir:

Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce mutlaka ona iman edecek­tir. Kıyamet gününde o, onlara şahit olacaktır. (Nisa/159)

Ehl-i kitaptan herkesin mutlaka Hz. İsa’ya iman etmesi âhir za­manda (gökten) inip, İslâm şeriatının hükümlerini uyguladığı ve insan­ları ona davet ettiği zamanda olacaktır. O zaman her Yahudi ve Hristiyan Hz. İsa’ya inanacak, onun Allah’ın kulu ve peygamberi olduğuna iman edecektir. Tüm dinler birleşecek tek din olarak İslâm kalacaktır. Kıyamet gününde Hz. İsa kendisine iftira eden, yalanlayan Yahudi ve Hristiyanlann aleyhinde şahitlik edecektir.

Ayetteki bihî ve mevtihî kelimelerindeki zamirler Hz. İsa’ya aittir. Bu tefsir Ebu Hureyre, İbn Abbas, Katâde, İbn Zeyd, Ebû Mâlik, Ha­san ve diğerlerinden nakledilmiştir.

Rivayet ve senet bakımından kuvvetli ve zayıf olmak üzere çeşitli hadisler de Hz. İsa’nın âhir zamanda ineceğine delil olarak gös­terilmiştir.

Bunlardan birisi şöyledir:

Peygamberler baba bir kardeştir. Anaları başka başka fakat dinle­ri bir’dir. Hz. İsa’ya insanların en yakını benim. Çünkü onunla be­nim aramda (başka) peygamber yoktur. O (kıyametten önce) ine­cektir. Onu gördüğünüzde tanıyınız.

Hadisteki “baba bir kardeş” ifadesinden maksat inandıkları şeyin aynı fakat şeriatlarının başka başka olduğunu anlatmaktır.

Bazı hadislerde şöyle deniyor: “Fecc’ur-Revha” veya “Revha” deni­len yere inecektir* Hac ve umre yapmak üzere burada ihrama girecektir.

Burası Mekke-Medine arasında bir yer olup, Hz. Peygamber’in fe­tihte ve hacda Mekke’ye giderken ve Bedir savaşma giderken yolunun geçtiği bir yerdir.

Hz. İsa’nın nereye ineceğine dair, farklı görüşler vardır. Bunların bir kısmını aşağıya alıyoruz:

  1. Hz. İsa Şam’a inecektir.
  2. Hz. İsa Şam’ın doğusundaki beyaz minare’ye inecektir.
  3. Kudüs’te Mescid-i Aksâ’ya inecektir.
  4. Filistin yöresinde bir köy olan Lüd köyüne inecektir. Hamevî Mu’cem’ul Buldan isimli eserinde şöyle diyor: Hz. İsa, Lüd köyünün girişinde Deccâli öldürecektir.
  5. Hz. İsa Efik dağına inecektir. Efik Ürdün’de bulunan Havram ile Gavr arasında bir köydür.

Hz. İsa’nın ineceği yer hususunda başka şeyler de söylenmiştir. Fakat Senegal’e ineceği hakkında bir söz yoktur.

İşin hakikatini bilen Allah’tır. Bu konuda tartışmayı uzatmanın ge­reği yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close