Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading Online Trading
Esmaül Hüsna Sırları ve Faziletleri nelerdir? Esmaül Hüsna ile dua etmek.

Esmaül Hüsna Sırları ve Faziletleri | أسماء الله الحسنى

ESMÂÜL-HÜSNÂ SIRLARI VE FAZİLETLERİ

1. Allah’ın zatını, sıfatlarını ve fiillerini en güzel şekilde tanımlayan Allah’a ait güzel isimlerdir.

2. Allah’ın yücelik ve aşkınlığını ifade eden, zikir ve dualarda kullanılan ve duaların kabul olmasına vesile olan, kalplere huzur veren Yüce Allah’ın isimleri. Allah, esmayıhüsna aracılığı ile gereği gibi tanınabilir.

“Esmayıhüsna Allah’ındır. Ona o isimlerle dua edin. İsimleri konusunda sapkınlığa yeltenenleri terk edin. Onlar yaptıklarının cezasını göreceklerdir.” (Kur’an-ı Kerim 7/180) 

Elâ bizikrillâhi tatmeinnül kulûp
“Kalpler ancak Allah’ı zikrederek mutmain olur.”
RA’D Suresi 28. Ayet

Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yüce Allah buyuruyor ki: Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. O beni anarken ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendim anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim.”

(M6805 Müslim, Zikir, 2)


Esmayıhüsna (Esmaül Hüsna )şunlardır:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

A

Adl (el-Adl)

Afüvv (el-Afüv)

Ahir (el-Âhir)

Alîm (el-Alîm)

Aliy (el-Aliyy)

Allah

Azim (el-Azim)

Aziz (el-Aziz)

B

Bâis (el-Bâis)

Bâkî (el-Bâkî)

Bârî (el-Bârî)

Basîr (el-Basîr)

Bâsıt (el-Bâsıt)

Bâtın (el-Bâtın)

Bedî (el-Bedî)

Berr (el-Berr)

C

Cami (el-Cami)

Cebbar (el-Cebbar)

Celil (el-Celil)

D

Dâr (ed-Dâr)

E

Evvel (el-Evvel)

F

Fettah (el-Fettah)

G

Gaffar (el-Gaffar)

Gafur (el-Gafur)

Gani (el-Ganiyy)

H

Habîr (el-Habîr)

Hâdi (el-Hâdi)

Hafîz (el-Hafîz)

Hâfıd (el-Hâfıd)

Hakem (el-Hakem)

Hakîm (el-Hakîm)

Hakk (el-Hakk)

Halîm (el-Halîm)

Hâlık (el-Hâlık)

Hamîd (el-Hamîd)

Hasîb (el-Hasîb)

Hay (el-Hayy)

K

Kâbıd (el-Kâbıd)

Kâdir (el-Kâdir)

Kahhar (el-Kahhar)

Kavi (el-Kaviyy)

Kayyum (el-Kayyum)

Kebir (el-Kebir)

Kerim (el-Kerim)

Kuddus (el-Kuddus)

L

Latif (el-Latif)

M

Macid (el-Macid)

Malikülmülk

Mâni (el-Mâni)

Mecid (el-Mecid)

Melik (el-Melik)

Metin (el-Metin)

Muahhir (el-Muahhir)

Mübdi (el-Mübdi)

Mücib (el-Mücib)

Muğni (el-Muğni)

Müheymin (el-Müheymin)

Muhsi (el-Muhsi)

Muhyi (el-Muhyi)

Muid (el-Muid)

Muiz (el-Muiz)

Mukaddim (el-Mukaddim)

Mukit (el-Mukit)

Muksit (el-Muksit)

Muktedir (el-Muktedir)

Mümin (el-Mümin)

Mümit (el-Mümit)

Müntakim (el-Müntakim)

Musavvir (el-Musavvir)

Müteali (el-Müteali)

Mütekebbir (el-Mütekebbir)

Muzil (el-Muzil)

N

Nafi (en-Nafi)

Nur (en-Nur)

R

Rafi (er-Rafi)

Rahîm (er-Rahîm)

Rahman (er-Rahman)

Rakib (er-Rakib)

Rauf (er-Rauf)

Reşid (er-Reşid)

Rezzak (er-Rezzak)

S

Sabur (es-Sabur)

Samed (es-Samed)

Selam (es-Selam)

Semi (es-Semi)

T

Tevvab (et-Tevvab)

V

Vacid (el-Vacid)

Vahid (el-Vahid)

Vali (el-Vali)

Vâris (el-Vâris)

Vâsi (el-Vâsi)

Vedûd (el-Vedûd)

Vehhab (el-Vehhab)

Vekil (el-Vekil)

Veli (el-Veliyy)

Z

Zahir (ez-Zahir)

Zülcelalivelikram

#

Şehid (eş-Şehid)

Şekûr (eş-Şekûr)

tum haklari

 


Allah:Esmayıhüsnanın içerdiği tüm isimlerin anlamlarını kendisinde toplayan, gerçek ve mutlak olan tek ilaha işaret eden.

el-Adl: Mutlak adalet sahibi, aşırılığa yönelmeyen.
el-Afüv: Hiçbir sorumluluk kalmayacak biçimde günahları affeden.
el-Ahir: Varlığının sonu olmayan.
el-Aliy: İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce.
el-Alim: Hakkıyla bilen.
el-Azim: Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar yüce.
el-Aziz: Yenilmeyen yegâne galip.
el-Bais: Ölümden sonra dirilten.
el-Baki: Varlığının sonu olmayan.
el-Bari’: Bütün varlıkları bir model olmaksızın yaratan.
el-Bâsıt: Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan.
el-Basir: Her şeyi gören.
el-Bâtın: Zatının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli.
el-Bedi’: Örneği olmadan sanatkârane yaratan.
el-Ber: İyilik eden, vaadini yerine getiren.
el-Cami: Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için yarattıklarını toplayan.
el-Cebbar: İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların hâlini iyileştiren.
el-Celil: Azamet ve yücelik sahibi.
ed-Dâr: Zalimleri ziyana uğratan.
el-Evvel: Varlığının başlangıcı olmayan.
el-Fettah: İyilik kapılarını açan, hakemlik yapan.
el-Gaffâr: Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan.
el-Gafur: Bütün günahları bağışlayan.
el-Gani: Her şeyden müstağni, kendi dışındaki her şeyin ona muhtaç olması.
el-Habir: Her şeyin iç yüzünden haberdar olan.
el-Hadi: Yol gösteren, murada erdiren.
el-Hafıd: Alçaltan, zillete düşüren.
el-Hafiz: Koruyup gözeten ve dengede tutan.
el-Hak: Fiilen var olan, mevcudiyeti ve uluhiyeti gerçek olan.
el-Hakem: Son hükmü veren.
el-Hâkim: Bütün emirleri ve işleri yerli yerinde olan.
el-Halik: Takdirine uygun bir şekilde yaratan.
el-Halim: Acele ile kızgınlıkla muamele etmeyen.
el-Hamid: Övülmeye layık.
el-Hasib: Kullarına yeten, onları hesaba çeken.
el-Hay: Sonsuz hayatla diri olan.
el-Kâbıd: Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan.
el-Kâdir: Her şeye gücü yeten, kudretli.
el-Kahhar: Yenilmeyen, biricik galip.
el-Kavi: Her şeye gücü yeten, kudretli.
el-Kayyum: Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı idare eden.
el-Kebir: Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar yüce.
el-Kerim: Şan, şeref ve cömertlik başta olmak üzere her türlü üstünlüğe sahip.
el-Kuddus: Her türlü eksiklikten münezzeh.
el-Latif: Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan.
el-Macid: Şanlı, şerefli.
Malikü’l-Mülk: Mülkün sahibi.
el-Mâni: Dilemediği şeyin gerçekleşmesine izin vermeyen, kötü şeylere engel olan.
el-Mecid: Şanlı, şerefli.
el-Melik: Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi.
el-Metin: Her şeye gücü yeten, kudretli.
el-Muahhir: Geriye bırakan, erteleyen.
el-Muğni: Zenginlik verip tatmin eden.
el-Muhsi: Her şeyi tek tek ve bütün sıfatlarıyla bilen.
el-Muhyi: Can veren, dirilten.
el-Muid: Tekrar yaratan.
el-Muiz: Yücelten, izzet ve şeref veren.
el-Mukaddim: Öne alan.
el-Mukit: Yaratmış olduğu tüm varlıkların ayırım yapmaksızın gıda ve yiyeceklerini veren.
el-Muksit: Adaletle hükmeden.
el-Muktedir: Her şeye gücü yeten, kudretli.
el-Musavvir: Şekil ve özellik veren.
el-Mübdi: Örneksiz ilk yaratan.
el-Mücib: Dileklere karşılık veren.
el-Müheymin: Kâinatın bütün işlerini gözetip yöneten.
el-Mümin: Güven veren, vaadine güvenilen.
el-Mümit: Öldüren.
el-Müntakim: Suçluları cezalandıran.
el-Müteali: İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın.
el-Mütekebbir: Azamet ve yüceliğini ortaya çıkaran, gözler önüne seren.
el-Müzil: Alçaltan, zillet veren.
en-Nafi: Fayda veren.
en-Nur: Nurlandıran, nur kaynağı.
er-Rafi: Yücelten, izzet ve şeref veren.
er-Rahîm: Ahirette mümin kullarına keremiyle muamelede bulunan.
er-Rahman: Dünyada, mümin ve kâfir ayırt etmeksizin herkese merhamet eden.
er-Rakib: Gözetleyip kontrol eden.
er-Rauf: Şefkatli.
er-Reşid: Bütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı, irşat edici.
er-Rezzak: Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren.
es-Sabur: Çok sabırlı.
es-Samed: Arzu ve ihtiyaçları sebebiyle herkesin kendisine yöneldiği,  kendisi ise hiçbir şeye muhtaç olmayan ulular ulusu.
es-Selam: Esenlik veren.
es-Semi: Her şeyi işiten.
eş-Şehid: Her şeyi gözetleyen, bilen.
eş-Şekur: Az iyiliğe çok mükâfat veren.
et-Tevvab: Kullarını tövbeye sevk eden ve tövbelerini kabul eden.
el-Vacid: Dilediğini dilediği zaman bulan bir müstağni.
el-Vahid: Bölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması anlamında tek.
el-Vali: Kâinata hâkim olup onu yöneten.
el-Vâris: Varlığının sonu olmayan ve sonunda her şeyin kendisine kalacağı mutlak varlık.
el-Vâsi: İlmi ve merhameti her şeyi kuşatan.
el-Vedud: Çok seven, çok sevilen.
el-Vehhab: Karşılık beklemeden bol bol veren.
el-Vekil: Güvenilip dayanılan.
el-Veli: Yardımcı ve dost.
ez-Zâhir: Varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilin bulunması açısından âşikâr.
Zü’l-Celali ve’l-İkram:Yücelik ve şeref sahibi Rab, şanı ve büyüklüğü pek yüce olan, inkârcılara ve zalimlere karşı kahredici, azameti ve ululuğu her şeyi kuşatan.

Esmaül Hüsna’nın Sırları Faziletleri ve Esma ile Yapılan Dualar

Aşağıda beyan edilen esmâi şerifler abdestli veya abdestsiz olarak Allah’tan şifa umulup, maksadın hasıl olması istenerek “Yâ Allâh, Yâ Hû” şeklinde tekrarlanabilir. Abdestli okumak, daha faziletli olup kabule daha yakındır. 


1-هُوَااللَّهُ الَّذِى لآاِلَهَ اِلآّهُوَ : Allah: Zât-ı Teala’nın ismidir. Kendisinden başka ilah olmayan alemlerin yaratıcısıdır. Bu mubarek isim ism-i a’zâmdır ve diğer isimlerin manasınıda taşır.

       “Allahu Teala’nın rızasını kazanmak ve imanın yakîn nurunu elde etmek için her gün  “Ya Allah”, “Ya Hû” diye okunur.)


2 – الرّحْمانُ : Er-Rahmân: Dünyada kafir ve mü’min her canlıya acıyan ve her canlının kalbine şefkat ve merhamet vericidir. Eğer O, rahmet vermeseydi anne kucağından çocuğunu atar, aslan yavrusunu parçalar yerdi.

      ” Allahu Telanın rahmetine nail olmak ve kalpteki merhametin çoğalması için her gün “Ya Rahmân” diye okunur.)


3 –  الرّحيمُ   : Er-Rahîm: Ahirette sadece mü’minlere merhamet edicidir ve cennetlerdeki huzur ve selamet O’nun Er-Rahîm isminin tecellisi ile zeval bulmaktan korunmuş olur.
Allahu tealanın merhametine nail olmak ve kalbde ahiret sevgisinin çoğaltılması için her gün “Ya Rahîm” diye  okunur.)


4 – اَلْملكُ     : El-Melik: O Allah bütün varlığın tek gerçek padişahıdır ve yöneticisidir ve kalb fakirliğinden kalb zenginliğine erdircidir.
(
Nefse hakim olmak gücü elde etmek için sabah namazından sonra  “Ya Melikü” diye okunur.)


5-   اَلْقُدُّوسُ : El-Kuddûs: O’nun yüce zatı ve sıfatları bütün ayıp ve kusurlardan arıdır, temizdir ve kullarının kalbini temizleyici ve ilahi sevgi vericidir.
(
Allah’a ta’zîm ve ilahi sevginin kalb de artması için okunur.)


6-  السَّلآمُ     : Es-Selâm: O bütün noksan sıfatlardan salimdir ve dilediğini hastalıklardan kurtarıp esenliğe erdirir. Allah duasını kabul ettiği kimse için, şifa bulacağı doktora gitmeyi nasip eder.
( Hasta kimsenin üzerine hastalığından kurtuluncaya kadar her gün  okunur.)


7-  الْمُؤْمِنُ    : El-Mü’min: O bütün peygamberlerini tasdik edici ve dilediği kullarını bela ve musibetlerden koruyucudur.
Kalpte ki iman nurunun artması, canın, malın ve aile efradının gelecek belalardan korunması için her gün  “Ya Mü’minü“ü okunur. )


8-  اَلْمُهَيْمِنُ   : El-Müheymin: O, gözetip koruyucudur ve dilediği kullarını unutkanlık hastalığından koruyandır.
(Bunama hastalığından korunmak için bu ismi şerif her gün  okunur.) 


9-  اَلْعَزِيزُ     : El-Azîz: O, çok güçlüdür, O’ndan başka galip yoktur ve dilediğini başarıya erdirir ve dilediği kimselerin düşmanlarını hezimete uğratandır.
Zalimlere galib gelmek için, kalpte bir hasetlik veya haksız bir istek olmadan okunur.)


10-  اَلْجَبّارُ   : El-Cebbâr: O, mutlak ıslah edici ve kahredicidir. Dilediği kimseyi zalimlerden koruyucudur.
(Zalimlerin şerrinden korunmak için “Ya Cebbar” s
abah akşam  okunur.)


11- اَلْمُتَكَبِّرُ   : El-Mütekebbir: O, azâmet ve kibriyasında tektir.
(Kadir ve kıymetin, hayır ve bereketin artması için her gün   “Ya Mütekebbir” diye okunur.)


12الْخالِقُ    : El-Hâlik: Kainatın tek yaratıcısıdır. O’ndan başkası için yaratmak kelimesini kullanmak çok tehlikelidir.
(Yitiklerin bulunması için  “Ya Halik” okunur.)13- الْبارِئُ    : El-Bâri’ü : O, mahlukların kusursuz yaratıcısıdır.
Kalbe selamet nurları indirilmesi ve kalbin genişletilmesi için     “Ya Bâriü” diye okunur. )


14الْمُصَوِّرُ  : El-Musavvir: O, her şeye şekil ve suret verendir.  Kalbe çok nurani tecelliler indirilmesi için bu mubarek isimle dua edilir.
(Çeşitli sıkıntılardan halas için akşam namazından sonra “Ya Musavvir” diye okunur.)

NOT: Çocuğu olmayan bir hanım, Allahu Tealanın Yâ Musavvir ismi şerifini güneş battıktan sonra okursa Allah’ın izni ile çocuk sahibi olması umulur.(İsmail Hakkı Bursevi Ruhul-Beyan, 9/467)


15– اَلْغَفَّارُ     : El-Ğaffar: Çok bağışlayıcıdır.

(Kalbde, günahlardan pişmanlık hasıl olması ve Allahu Tealanın affına ve merhametine nail olmak için bu mubarek ismi şerif maksat hasıl oluncaya kadar okunur.)


16اَلْقَهّارُ     : El-Kahhâr: O, Tüm yaratılmışları kudretiyle aciz bırakıp, dilediğini zelil edendir.  (Kalbe, nefsi emmareyi kahredici bir kuvvetin verilmesi ve zalimlerin kalbine korku indirilmesi, maddi ve manevi düşmanların kahredilmesi için gece yarısı  “Ya Kahhar” diye okunur.)


17 اَلْوَهاَّبُ   : El-Vehhâb: Ğayb hazinelerinden bolca verendir. Bu mubarek isimle dua eden kimsenin duası kabul görürse, o kimseye bolluk  ve bereket ihsan edilir.
(Gözüken ve gözükmeyen düşmanlardan korunmak için namazlardan sonra
“Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve heblenâ minledunke rahmeh, inneke entel Vehhâb” okunur. 


18- اَلرَّزَاقُ    : Er-Razzâk: Bütün canlıların rızkını verendir.
(Rızık sebeplerinin kolaylaşması, darda kalanların ve hasta olanların felah bulması için cuma namazından sonra maksat hasıl oluncaya   okunur.)


19- اَلْفَتَّاحُ      : El-Fettâh: Zorlukları giderici, hayır kapılarını açan ve dua edenlerin duasını kabul edicidir.
(
Kalbe genişlik olması ve hayırlı işlerde kolaylık kapılarının açılması için sabah namazından sonra maksat hasıl oluncaya okunur.)


20- اَلْعليِمُ      : El-Alîm: Yarattığı herşeyi yaratmadan evvel, ebediyete kadar bilicidir ve kullarına dilediği kadar ilim verendir.
(
Kalp İlminin artırılması ve hafızanın güçlenmesi için  bu mubarek isim namazların ardından “Ya allâmel ğuyûb” diye  okunur.)


21- اَلْقَابِضُ    : El-KâbiD: Eceli gelenlerin ruhunu kabz edicidir.
(Dostların çoğaltılması için her gün  bu ismi şerif okunur.)


22- اَلْباسِطُ     : El-Bâsıt: Dilediği mahlukuna ruh ve hayat verendir.
(
Kalben hayat bulmak ve feyiz kapısının açılması için  duha namazlarından sonra “Ya Bâsıd” diye  okunur.)


23-  اَلْخَافِضُ  : El-HâfiD: Dilediği kimsenin derecesini indirendir.
(
Sıkıntılardan kurtulmak için  okunur.


24- اَلَّرَّافِعُ      : Er-Râfi’u: Dilediği kimsenin derecesini yükseltendir.
(Zalimlerin şerlerinden emin olmak için her gün  okunur.)


25- اَلْمُعِزُّ       : El-Muızzü: Dilediği kulunu aziz kılandır.
(Düşmana karşı güçlü görünmek için  okunur.)


26- اَلْمُزِلُّ      : El-Muzillü: Dilediğini zelil kılandır.
(Zalim ve fesatçıların şerlerinden halas bulmak için her gün  okunur ve secdeye varılır ve dua edilir.)


27- اَلسَّمِيعُ     : Es-Semî’u: Her şeyi işiten ve herkesin işitmesini yaratandır.
(Duaların kabulü için her Cuma günü kılnacak Duha namazını mütakiben  “Ya Semîu” diye okunur.)


28- اَلْبَصِيرُ     : El-Besîr: Herşeyi gören ve herkesin görmelerini yaratandır.
(
Şartlar yerine getirildiğinde basiret gözünün açılması için bu mubarek isimle Allah’tan yardım istenilir. Cuma namazından önce  okunur.)


29- اَلْحَكَمُ       : El-Hakem: Mutlak hüküm sahibidir.
(İç alemin sırlarla doldurulması için geceleyin “Ya Hakemü” isimi şerifi okunur.)


30- اَلْعدْلُ       : El-Adlü: Gerçek adalet sahibidir ve adil olmak isteyen kullarının kalbine adalet duygusunu verendir. O’nun adaleti mahşerde tecelli edecektir. Bu dünya imtihan yeridir.
(Bir iftiraya veya bir haksızlığa uğrandığında her gün “Ya Adlü” okunur.)


31- اَللَّطِيفُ     : El-Latîf: Lütüf ve ihsan sahibidir.
(
Çeşitli elemlerden kurtulmak için her gün  okunur.)


32- اَلْخَبِيرُ      : El-Habîr: Yarattıklarının gizli ve açık bütün hallerini bilendir.
(Kalpte ruhaniyet elde edilmesi için okunur.)


33- اَلْحَلِيمُ       : El-Halîm: Azaba layık kulların azabını erteleyicidir.
(Kötü huyların iyi ahlaka dönüşmesi için namazlardan sonra her gün “Ya Halîm” ismi şerifi okunur. )


34-  اَلْعَظِيمُ     : El-Azîm: Büyüklüğünü ancak kendisi bilir. Beşerin aklı O’nun büyüklüğünü kavramaktan acizdir.
(
Zalimlerin şerrinden ve elemlerden halas bulmak için  bu isimi şerif her gün okunur. )


35-  اَلْغَفُورُ     : El-Ğafûr: Dilediği kimselerin günahlarını affedicidir. Günahların affı için bu mübarek isimle dua edilir.
(
İnatçılık huyundan halas bulmak ve günahların bağışlanması için her gün  okunur.)


36-  اَلشَّكوُرُ    : Eş-Şekûr: Az amel karşılığında çok sevab vericidir.
(Nefes darlığı ve manevi sıkıntılardan kurtulmak için her gün  okunur.)


37-  اَلْعَلِيُّ       : El-Aliyyü: Büyüklüğünü anlamaktan yana tüm halk acizdir.
(Çocukların zekasının artması için çocukların üzerine her gün okunur.)


38- اَلْكَبِيرُ       : El- Kebîr: O, evveli ve sonu olmayan vâcib’ul vücûdtur.
(İlim ve irfanın artırılması için her gün okunur.)


39-  اَلْحَفِيظُ     : El-HafîZ: O, çok koruyucudur. Gökleri ve yerleri ve tüm yaratılmışları her an yok olmaktan koruyandır. Her hangi bir şeyden korkulduğunda bu mubarek isimle dua ederek Allah’a sığınılır.
(Tehlikeli yerlerde ve zararlı haşerattan ve yırtıcı hayvanlardan korunmak için”Yâ Hafîz” okunur. )


40-  اَلْمُقِيتُ     : El-MuKîtü: Maddi ve manevi rızkı yaratıp yerlerine gönderme gücüne sahip olandır. Yolculuk esnasında bu isimle dua edilmelidir.
(Yolculuğun sıkıntılarından korunmak için okunur.)


41- اَلْحَسِيبُ     : El-Hasîb: Bir hayat boyu herkesin işlediklerinin hesabını tüm incelikleriyle çok iyi bilendir. Korktuğundan emin olmak için, bu mubarek isimle dua edilir.
(Korkulan şeyden emin olmak için bir hafta her gün okunur.)


42- اَلْجَلِيلُ       : El-Celîl: Celalet ve ululuk sahibidir.
(Bu ismi şerifi okuyanlara saygınlık verilir.)


43- اَلْكَرِىمُ      : El-Kerîm: Sebepsiz olarak kullarına ikram ve ihsan edendir.  Malın bereketlenmesi için bu isimle dua edilir.
(
Bu ismi şerif manen bereketlenmek ve malın çoğalması için okunur.)


44-  اَلرَقِيبُ     : Er-RaKîb: Koruyup gözetendir. Yitiğini bulmak, yolculukta istenmeyen durumlardan korunmak için bu mubarek isimle dua edilir.
(
Yitik bir şeyi bulmak için  okunur. )


45- اَلْمُجِيبُ     : El-Mucîb: Duaları kabul edendir.
(
Duaların kabulü için bu mubarek isimle dua edilir.)


46- اَلْوَاسِعُ      : El-Vasi’u : İlmi herşeyi kuşatmıştır.
(
Hırs ve sıkıntıdan kurtulmak için bu mubarek isimle dua edilir. )


47-  اَلْحَكِيمُ     :  El-Hakîm: Hikmet sahibi ve kulları arasında hükmedicidir.
(
İlahi hikmet kapılarının açılması için bu mübarek isimle dua ve zikir edilir. )


48-  اَلْوَدُودُ     :  El-Vedûd: Dilediği kullarını seven ve kulları arasındaki sevgiyi yaratan ve onlara merhameti ile muamele edendir. Kalblerdeki İlahi sevginin artırılması için bu mubarek isimle dua ve zikir edilir.
(Aileler arasındaki soğukluğun giderilmesi ve muhabbet hasıl olması için okunur.)


49- اَلْمَجِيدُ      :  El-Mecîd: Şanı çok yüce olandır.
( maddi ve manevi hastalıklardan halas bulmak için iftardan önce “Ya Mecîd”   okunur.”


50-  اَلْباَعِثُ    :  El-Bâıs: Ölüleri diriltip kabirden çıkaran.
(Kalbin nurlanması ve kalpteki hikmetlerin artması için yatakta el kalbin üzerine konup okunur.)


51- اَلشَّهِيدُ      :  Eş-Şehîd: Her şeyi inceliği ile görüp bilendir. Asilerin ıslah edilmesi, ana babaya isyan eden ve kocasına itaat etmeyenlerin islah edilmesi için bu mübarek isimle dua edilir.
(Asi ve isyankarların islahı için  okunur.)


52- اَلْحَقُّ        :  El-Hakk: Varlığı değişmeyen.
(İşlerin kolaylaşması ve ahlakın güzelleşmesi için okunur.)


53- اَلْوَكِيلُ      : El-Vekîl: Mahlukların işini bitiren ve gereğeni yaratandır. Musibetlerin geriye çevrilmesi için bu mübarek isimle dua edilir.
(Belaların geriye çevrilmesi için okunur.)


54- اَلقَوِيُّ       : El-Kaviyy: Pek güçlü.
(Zalimi perişan etmek için okunur.) 


55- اَلْمَتِينُ       : El-Metîn: Çok sağlam. Maddi ve manevi güce erişmek için okunur.
(Maddi ve manevi güce erişmek için okunur)


56- اَلْوَلِيُّ        : El-Veliyy: Dostlarına yardım eden, düşmanlarını kahredendir. Kıyamet günü hesabın kolay geçmesi için okunur. 
(Kıyamet günü hesabın kolaylaşması için okunur)


57- اَلْحَمِيدُ       : El-Hamîd : Bütün övgü O’na aittir. Bütün varlığın lisanı ile övülendir.
(
Güzel ahlak sahibi olmak için çokça okunur.  )


58- اَلْمُحْصِى    : El-Muhsî: Yaratılmış her şeyin sayısını bilendir.
(Zekanın keskinleşmesi için okunur.)


59- اَلْمُبْدِئُ      : El-Mubdi’ü: Maklukatı maddesiz olarak yoktan var edendir.
(Kalpteki manevi hayretin artması için okunur.)


60-اَلْمُعِيدُ        : El-Muîd: Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
(Manevi değerin artması için okunur.)


61- اَلْمُحْيِى      : El-Muhyî: Cansızlara hayat verendir.
(Kalben ve bedenen canlılık kazanılması için okunur.)


62- اَلْمُمِيتُ      : El-Mumît: Bütün canları öldürendir. Nefs-i emmarenin şerrinden kurtulmak için bu ism-i şerifle dua edilir.
( Nefsi emmareyi islah etmek için okunur)


63-   اَلْحَيُّ      : El-Hayyü: Daima diri olan ve herşeye gücü yetendir. Hastaların şifa bulması için bu mubarek isimle dua edilir.
(
Hastalıktan şifa bulmak için okunur.)


64- اَلْقَيّوُمُ        : El-Kayyûm: Zât ile kaim olup kimseye muhtaç olmayan ve mahlukatı Kayyum ismi ile varlıkta durdurandır.
(
Unutkanlık illetinden kurtulmak için bu ism-i şerifle dua edilir. )


65- اَلْوَاجِدُ       : El-Vâcid: İstediğini bulandır.
(Kalbin manevi güç bulması için okunur.)


66- اَلْمَاجِدُ       : El-Mâcid: Kerem ve ihsanı bol olan.
“Kalbin nurlanması için okunur.”


67- اَلوَاحِدُ       : El-Vahid : Misli ve benzeri olmayan. Mahlukatın korkusundan emin olmak için çokca okunur.
“Kalbin yorgunluktan ve mahluk korkusundan halas bulması için  okunur”


68-  اَلصَمَدُ      : Es-Samed: Kimseye muhtaç olmayan herkesin ihtiyacını yaratan.
İradenin güçlenmesi için bu ism-i şerifle dua edilir.” 


69- اَلْقَادِرُ        : El-Kâdir: Her şeye gücü yeten ve dilediğini yaratan.
“Zalimlere karşı zafer bulmak için  okunur “


70- اَلْمُقْتَدِرُ      : El-Muktedir: Yarattığı şeyleri zahmet ve meşakkatsiz meydana getirendir. “Uyandığında bu ismi şeri okuyanın işlerini Allah düzene koyar inşaallah.”


71-     اَلْمُتَقَدِّمُ   : El-Mütekaddim: Dilediğini öne geçirendir.
“Savaş meydanlarında düşmana galib gelmek için bu ism-i şerif çokça okunur”


72- اَلمُؤَخِّرُ     :  El-Muahhır: Dilediğini geri bırakandır.
“Tevbe ve takvaya ermek için okunur.”


73- اَلْاَوَّلُ        : El-Evvel: Varlığının evveli yoktur.
Yolculuğun sıkıntılarından korunmak için bu ism-i şerif okunur “


74- اَلْآخِرُ        : El-Âhir: Varlığının sonu yoktur.
“Kalbden dünya muhabbetinin çıkarılması için bu ism-i şerif her gün  okunur. ”


75- اَلظَّاهِرُ      : Ez-Zâhir: Varlığı sayısız delillerle âşikârdır.
” kalbin nurlanması için okunur.”


76- اَلْبَاطِنُ       : El-Bâtın: Aklın tasvvurundan ve idrakinden gizlidir.
“İsteklerin kabulü için namazdan sonra: “Huvel evvelu vel ahiri ve zahiri vel batınu ve hüve bi külli şey’in alîm” ayeti  okunur.


77- اَلْوَالِى       : El-Vâlî: Bütün mahlukatın işlerini idare eden.
“Çeşitli afetlerden korunmak için okunur”


78- اَلْمُتَعَالِى    : El-Müteâlî: Zâtının büyüklüğünü ancak Zâtı bilir.
“Bu ismi şerifi okumaya devam edenler inşallah salah bulurlar”


79- اَلْبَرُّ          : El-Berru: İhsan eden.
Mahlukatın şerrinden korunmak için bu ism-i şerifle dua edilir.”


80- اَلتَّوَّابُ       : Et-Tevvâb: Tevbe edenlerin tevbesini kabul eden.
Zalimin zulmünden kurtulmak ve tevbelerin kabul edilmesi için, bu ism-i şerifle dua edilir.


81- اَلْمُنْتَقِمُ       : El-Müntekım: Suçlulardan ilahi adaleti ile intikam alan.
Allahu Teala’nın zalimlere gereken cezayı vermesi için, bu mubarek isimle dua edilir.”


82- اَلْعَفُوُّ         : El-Afuvv: Günahları affeden.
Günahların affedilmesi için bu isimle dua edilir.”


83- اَلرَّؤُفُ       : Er-Raûf: Çok şefkatli.
” Ya Raûf ” ism-i şerifi, öfkeli anlar da salavatla birlikte gazabın söndürülmesi için okunur.


84- مَالِكُ الْمُلْكِ   : Mâlikül-Mülk: Mülkün ebedi sahibi. “Fakirlikten kurtulmak için bu ismi şerifle dua edilir.”


85- ذُوالْجَلآلِ وَالْإكْرَامُ: Zül-Celâli vel-İkrâm: Hem büyüklük hem ikram sahibi.
“Duaların kabul olması için bu mübarek isimlerle dua edilir.”


86- اَلْمُقْسِطُ       : El-MuksiT: Mazlumun hakkını zalimden alan.
(Vesveseden kurtulmak için bu ismi şerifle dua edilir.)


87- اَلجَامِعُ        : El-Câmi’u: Dilediğini dilediği anda toplayan.
(Maksatlarına ermek isteyenler bu ismi şerifle dua ederler)


88-لْغَنِىُّ اَ          : El-Ğaniyy: Çok zengin ve her şeyden müstağnidir.
Maddi ve manevi zenginlik için bu isimle dua  edilir.”


89- اَلْمُغْنِى        : El-Muğnî: Herşeyi yeterince veren, dilediğini zengin eden.
“Maddi ve manevi zenginlik için bu isimle dua  edilir. Maddi zenginliği isteyenin niyeti övünmek ve şöhret bulmak içinse bu doğru değildir.”90- اَلْمَانِعُ         : El-Mâni’u: Bir şeyin oluşmasına müsaade etmeyen.
“Kendilerine zarar vermek isteyen şeylerin kötülüğünü  engellenmesi için bu mubarek isimle dua edilir.”


91- اَلضَّارُّ         : Ed-Dârr: zarar veren şeyleri yaratan.
“Kötü kimselerin zarara uğratılması için bu isimle dua edilir.”


92- اَنّاَفِعُ           : En-Nâfi’u: Hayrı ve faideli şeyleri yaratan.
“Hayırlı işlerin açılması için bu mubarek isimle dua edilir.”  


93- اَلنُّورُ          : En-Nûr: ışığı yaratıp alemleri nurlandıran.
“Kalbin nurlanması için bu mubarek isimle dua edilir.”


94- اَلْهَادِى        : El-Hâdi: Hidayete erdiren.
Birilerinin hidayete ermesi için bu mubarek isimle dua edilir.”


95- اَلْبَدِيعُ          : El-Bedî’u: Alemleri örneksiz yaratandır.
“Kötü şeylerin zararından korunmak için bu isimle dua edilir.”


96- اَلْبَاقِى          : El-Bâkî: varlığının sonu olmayan.
“Sıkıntılardan kurtulmak için bu isimle dua edilir.” 


97-  اَلْوَارِثُ       : El-Vâris: Herşeyin sona erdiği gün bütün mülkün sahibi.
“Manevi hastalıktan kurtulmak için akşamla yatsı arasında bu ismi şerif ile dua edilir.”


98- اَلرَّشِيدُ          : Er-Râşîd: İrşad ve delile muhtaç olmayandır.
“Amellerin makbuli için yatsıdan sonra  bu mubarek isimle dua edilir.”


99- اَلصَّبُورُل       : Es-Sabûr : (celle celâluh): Çok sabırlı.
“Meşakkat görmemek için güneş doğmadan önce “Yâ Sabûr” şeklinde bu ismi şerifle dua edilir..”


Esmaül Hüsna ile Dua nasıl yapılır?

Farz veya nafile namazlardan sonra eller göğüs hizasında açılır ve Allahu Tealaya hamd ve sena ettikten sonra, Rasulü Muhammed(sallallahu aleyhi vesellem) Efendimize ve O’nun âline ve ashabına salat ve selam okunur. Sonra günahlara istiğfar edilir ve; “Ya Allah, Ya Ğaffar“, veya “Yâ Allah, Ya Kerim” diye istek ve arzuya uygun gelen manadaki İlahi isimlerle içten gelen bir yalvarma ile dua etmeye başlanır.  Allahu Tealadan, başta Peygamber Efendimizi ve salih kulları vesile ederek dualarımızın kabulünü isteriz.  Duanın sonunda da yine salavat getirilir ve “Sübhane Rabbike” ayeti okunarak bitirilir.