Pek çok âlim, sevabını Allah’tan isteyerek Ölen kimse için Kur’an okumanın caiz olacağını söylemiştir. Hz. Peygamber’den de: ‘Ölülerinize Yasin okuyun!’ hadisi rivayet edilmiştir.

Hz. Ali’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah şöyle buyurmuştur:

Mezarlığa uğrayıp on bir kere Kul hüvellahü ehad’i okuyup seva­bını (o mezarlıktaki) Ölülere bağışlayan kişiye ölüler sayısınca se­vap verilir.

Hz. Peygamber’den: “Kimse başkası adına oruç tutamaz, namaz da kılamaz” şeklinde rivayet edilen hadise gelince: Bu Kâsânî’nin de ifade ettiği gibi oruç ve namaz farzlarının ödenmesi hakkında olup, sevap bağışlamakla bir ilgisi yoktur. Bu itibarla oruç tutup, namaz kı­larak veya sadaka vererek bunların sevabını ölü veya diri birisine ba­ğışlamak caizdir. Hz. Peygamber’den günümüze kadar kabir ziyareti, orada Kur’an okumak, namaz kılmak, oruç tutmak ve sadakalar verip sevabını ölülere bağışlamak hususunda müslümanların uygulaması böyledir.

Böyle olmasında akıl yönünden bir engel yoktur. Çünkü sevap vermek Allah’ın lütuf ve keremidir. O lütuf ve ihsanından, hiç bir iş iş­lemeyene doğrudan doğruya sevap verebileceği gibi, rızasını gözeterek yapılan bir işe de sevap verir. Fakat sevap vermek zorunda değildir.

İmamlardan birisine mezarlıkta Kur’an hatmetmenin durumu so­rulunca şöyle demiştir: Okuyana sevap vardır. Kur’an’ın okunduğu yerde hazır bulunanlara sevap olduğu gibi ölüye de rahmet ve bereket vardır. Mezarlıklarda bu niyetle Kur’an okumak müstehabtrr. Kur’an okumanın peşinden yapılan dua kabul edilmeye daha yakındır. Dua ise ölmüş kimseye fayda verir.

Kabristanda Kur’an okumanın müstehab olması iki şeyden dola­yıdır: Birincisi ölüler için Kur’an’ın bereketiyle bereket (ve rahmet) hasıl olmasıdır. İkincisi Kur’an okuyanın ölmüş kimse için yapacağı duanın kabul edilmesi ümididir. Çünkü Kur’an okunduktan sonra ya­pılan duanın kabul edilmesi ümit edilir.

Dört Mezhebin Fıkhı isimli eserde şu bilgilere rastlıyoruz:

İbret ve öğüt almak ve ahireti hatırlamak için kabir ziyaret yap­mak mendubtur.

Cuma günü ve cumadan bir gün öncesi ve bir gün sonrası kabir zi­yaretinde bulunmak daha iyidir. Kabir ziyareti yapan kimse için en uy­gun davranış, dua ve yalvarma ve Kur’an okumakla meşgul olmak ve ölümden ibret almaktır. Çünkü Kur’an okumak en doğru görüşe göre ölüye fayda verir.

Rivayetlerde yer aldığına göre kabir ziyareti yapan kimse şöyle dua etmelidir:

Dünyadan sana iman ederek çıkan; sonsuz olan ruhların, çürümüş cesetlerin, yanıp kül olmuş saçların, parçalanmış derilerin ve de­lik deşik olmuş kemiklerin rabbi olan Allahım! Bu ruhlara benden selam ve katından rahmet ver. Başka bir rivayette de ziyaret yapan kimsenin şöyle demesi gerek­tiği bildirilmiştir:

Ey mü’minler topluluğunun yurdu size selam olsun! Siz bizden önce gidenlersiniz. İnşaallah biz de size kavuşacağız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close