SABAH AKŞAM OKUNACAK DUALAR

“Dua mü’minin silahıdır.” Müslümanlar her işlerinde, o işlerle alâkalı dualarla Mevlâmıza dua
etmelidirler. Bir Müslüman sabah olup da uyandığı zaman Rabbine en güzel dualarla dua etmelidir.
Elbisesini giyerken, helâya girerken, helâdan çıktıktan sonra ve abdest alırken, okunması icap
eden duaları iyice öğrenmeli ve onları yerli yerince okumalıdır. Tâ k, yapılan badetler tam olsun.
Sevgili Resülümüz: “…dua yerin ve göğün nurudur.” buyurmaktadır. Onun için dua deyip de
geçmemeli ve yaptığımız işin ehemmiyetini müdrik olmalıyız.

SABAH KALKARKEN OKUNACAK DUA

“Elhamdü lillâhi’l-lezi ahyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhi’l-ba’sü ve’n-nüşür.”
Mânası: “Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah’a hamdolsun. Ba’s ve nüşür (öldükten sonra
dirilmek) Ona’dır.”

Peygamberimiz buyuruyorlar ki. Kim her sabah:
“Radıytü billâhi rabben ve bi’l-islami dinen ve bi’l-Kur’ani imamen ve
bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme nebiyyen ve resülâ” derse
kıyâmet gününde Allah’ü Teâlâ’nın kendini râzı etmesini hak kazanmıştır.

ELBİSE, GÖMLEK GİYİLİRKEN OKUNACAK DUA

Elbise ve gömlek giyilirken sağdan başlayarak ve besmeleyle giyilir. Esas olan budur.
Eğer imkân olur ve bilinirse şu dua da okuyabilir:
“Allahümme inni es’elüke min hayrihi ve hayri mâ hüve leh.
Ve eüzü bike min şerrihi ve şerri mâ hüve leh.
Mânası: Allah’ım senden, bunun ve bunun yapıldığı şeyin hayrını isterim.
Bunun yapıldığı şeyin şerrinden sana sığınırım.

AKSIRINCA YAPILACAK DUA

Sizden biriniz aksırınca Elhamdülillah (Allah’a hamd olsun). Bunu işiten Yerhamukellah
(Allah’ın rahmeti üzerine olsun). Aksıran cevaben Yehdini ve yehdikumullah
(Allah bizi ve sizi hidayetinden ayırmasın.

 

SABAH – AKŞAM OKUNACAK DUALAR CÜNNETÜL ESMA

Akşam ve sabah, her defasında besmele ile 19 kere “Cünnetül Esma” okunursa,
mükâfatı cemâli ilâhidir. Cünnetül Esmâ, 19 harfli olup 19 kere okunur.
“Ferdün, Hayyün, Kayyümün, Hakemün, Adlün, Kuddüsün.”

Resül-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, ashâbı kirâmından Abdullah bin Hubeyb (r.a.) Hazretlerine
şöyle buyurmuşlardır: Geceye girdiğin ve sabah kalktığın vakit üç kere, “Kul hüva’l-lahü ehad,
kul eüzü birabbi’l-felak ve kul eüzü birabbi’n-nâs” sürelerini okuman her şey için sana
kâfidir.

 

Habib-i Kibriyâ Efendimiz (a.s.) buyuruyorlar ki:
“Bismillâhi’l-lezi lâyedurru maa’smihi şey’ün fi’l-ardı ve lâ fissemâi ve
hüve’s-semiu’l-alim.” Kim bu duayı 3 defa okursa, o günün gecesine kadar başına bir belâ
gelmez. Mânası: Yerde ve gökte, ismiyle (ismi anılınca) hiçbir şeyin zarar vermediği,
işitici ve bilici olan Allah’ın adı ile.

Resülullah Efendimiz, İmam Ali (Kerremallahü Vecdehü)’ye soruyor:
Sizi, ömrünüzün uzun olması sevindirir mi?
Sizi, rızkınızın bol olması sevindirir mi?
Sizi, sohbette kalmanız sevindirir mi?
Sizi, düşmanlarınıza gâlip gelmeniz sevindirir mi?
Sizi, süi hâtimeden kurtulmak (son nefeste imanla gitmek) memnun eder mi?
Elbette eder. Öyle ise akşam ve sabah şu duayı üç defa okuyunuz:
“Sübhâna’l-lâhi mil’el mizân ve müntehe’l-ılmi ve mebleğa’r-rızâ ve zinete’l-arş.”
Bu duayı her sabah ve akşam üç defa okumaya devam etmelidir. Ömrün uzun ve me’sud olması,
imanla ölmek, kabir azabından kurtulmak, Sırat köprüsünden geçmek ve cennete vasıl olmaya
vesile olur. Mânası: Mizanın dolusu kadar, ilmin sonu kadar, Allah’ın razı olacağı kadar ve arşın
ağırlığı kadar, Allah’ı (c.c.) tesbih ederim.

AZABDAN KURTULUŞ İÇİN OKUNACAK DUA

Sabah ve akşam farz namazlarının akabinde yedişer kere:

“Allahümme ecirni minennar.” denilir.

Çünkü hadis-i şerifte:
“Sabah ve akşam namazını kıldığın zaman, insanlardan birisiyle konuşmadan önce yedi kere: “Allahümme ecirni minennar = Allah’ım! Beni ateşinden koru, kurtar. de. Gerçekte sen bunu dediğin günde ölsen, Allah Teala sana ateşten kurtuluş beratını yazar. (Ebu Davud)

 

Her kim sabahleyin 3 kere
Allahümme esbahtü minke fi nimetin ve afiyetin ve sitrin feetmim aleyye
ni’meteke ve afiyeteke ve sitreke fiddünya vel ahireti.

Duasını okursa Allah o kimseye nimetini tamamlar. Günden güne artırır.

(Sabah-akşam, 3 defa, “Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdı velâ fissemâi
ve hüvessemîul alîm” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.)

(Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm” dedikten sonra
Besmele ile Haşr suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ eder.
O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.) [Tirmizî]

(Sabah-akşam 7 defa “Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve
Rabbül-arşil-azîm” okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir.)

“(Allahümme ma esbaha bî min ni’metin ev bi ehadin min halkıke,
fe minke vahdeke lâ şerîke leke, felekel hamdü ve lekeşşükr” duâsını,
gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifâ etmiş olur.)

(Sabah-akşam on defa, “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-şerîkeleh lehül-mülkü ve
lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şeyin kadîr” okuyan kimse,
kötülüklerden korunur.)

(Bir kimse, sabah-akşam yüz defa “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.)

 

(Şirkten korunmak için “Allahümme innî eûzübike min en-üşrike bike şeyen
ve ene a’lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyûb” okuyun!)

(Gece Âmenerrasulüyü okuyana, her şey için yeterlidir. Bu iki ayeti yatsıdan sonra okuyana,
geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir.)

 

HELAYA GİRERKEN OKUNACAK DUA

“Euzü billâhi mine’l-hubsi ve’l-habâis.”
Mânası: Dişi ve erkek cinlerin (şeytanların) şerrinden Allah’a sığınırım.

HELADAN ÇIKINCA OKUNACAK DUA

“Elhamdü lillâhi’l-lezi ezhebe anni’l-ezâ ve âfâni min zâlik.”
Mânası: Ezâyı giderip, ondan bana âfiyet veren Allah’a hamdolsun.

GUSÜL (BOY) ABDESTİNDE YAPILACAK NİYET VE DUA

Gusül abdestine başlayacağım zaman şöyle niyet ederiz:
Allah’ım, cenâbet ve kerâheti kaldırmak için gusül etmeye niyet ediyorum.
Böylece niyet ettikten sonra da arkasından şöyle dua ederiz:
Allah’ım kalbimi ve vücudumu cenâbet ve kerâhetten temizle.

ABDEST DUALARI

İslâm büyüklerinden, bizlere kadar gelmiş abdeste mahsus dualar vardır. Her uzuv yıkanırken,
ona münasip bir dua okunur. Bu abdest dualarını okumak sevap olmakla beraber, mecburi
değildir. Bu duaları bilmeyen veya ezberlemeyenler, her abdest azâlarını yıkarken
Kelime-i Şehadet getirirlerse “Eşhedü en lâ ilâhe illâ’l-lah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülüh”, o şekilde de sevaba nail olurlar.
Abdest alacak kimse suyun başına geçer, şart olmamakla beraber mümkünse kıbleye döner.

Abdeste başlamadan önce “Eüzü” ve “Besmele” okur.

***
ELLER YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

“Elhamdü lillâhi’l-lezi ceale’l-mâe tahüren ve ceale’l-islâme nürâ.”
Mânası: Hamd olsun Allah’a ki, suyu temizleyici, İslâm’ı nur kılmıştır.

***
AĞZA SU ALIRKEN OKUNACAK DUA

“Allahümme’s-kıni min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehu ebedâ.”
Mânası: Yâ Rab! Bana Peygamberinin havzından öyle bir kâse su ihsan buyur ki,
ondan sonra hiç susuzluk duymayayım.

***
BURNA SU ALIRKEN OKUNACAK DUA

“Allahümme lâ tahrimni râyihate naimike ve cenânik.”
Mânası: Yâ Rabbi! Beni ni’metlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum eyleme.

***
YÜZ YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

“Allâhümme beyyıd vechi binürike, yevme tebyaddu vücühün ve tesveddü vücüh.”
Mânası: Allah’ım! bazı yüzlerin beyazlanacağı ve bazı yüzlerin de kararacağı günde benim
yüzümü ak kıl.

SAĞ KOL YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

“Allâhümme a’tıni kitâbi biyemini ve hâsibni hısâben yesirâ.”
Mânası: Yâ Rabbi! Bana amel defterimi sağ tarafımdan ver ve benim hesabımı kolay gör.

***
SOL KOL YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

“Allâhümme lâtu’tıni kitâbi bişimâli velâ min verâi zahri velâ tühâsibni hısâben
şediden.” Mânası: İlâhi! Bana amel defterimi sol tarafımdan ve arka tarafımdan verme.
Ve beni şiddetli bir hesab ile suale çekme.

***
BAŞA MESH EDİLİRKEN OKUNACAK DUA

“Allâhümme ğaşşini birahmetike ve enzil aleyye min berekâtik.”
Mânası: Yâ Rabbi! Beni rahmetinle yarlığa ve benim üzerime bereketlerinden indir.

***
KULAKLARA MESH EDİLİRKEN OKUNACAK DUA

“Allâhümme’c-alni mine’l-lezine yestemiüne’l-kavle feyettebiüne ahseneh.”
Mânası: Yâ İlâhi! Beni, hak sözü işitip de en güzeline uyan kullarından eyle.

***
BOYUNA MESH EDİLİRKEN OKUNACAK DUA

“Allâhümme a’tik rakabeti mine’n-nâr.”
Mânası: Yâ Rabbi! Benim vücudumu cehennem azabından âzâd eyle.

***
SAĞ AYAK YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

“Allâhümme sebbit kademeyye ale’s-sırâtı yevme tezillü fihi’l-akdâm.”
Mânası: Allah’ım! bir takım ayakların kayacağı günde benim ayaklarımı Sırat üstünde sağlam tut.

***
SOL AYAK YIKANIRKEN OKUNACAK DUA

“Allâhümme’c-al li sa’yen meşküren ve zenben mağfüren ve ticâreten len tebür.”
Mânası: Yâ İlâhi! Bana beğenilmiş bir çalışma ver; günahlarımı bağışlanmış eyle ve bana kârlı
ticaret nasip eyle.

***
ABDESTEN SONRA OKUNACAK DUALAR

“Eşhedü en lâ ilâhe illâ’l-lah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülüh.”
Abdest bittikten sonra kıbleye karşı durulur ve bu dua, yani kelime-i şehadet okunur.
Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde, bunu okuyanın, “Sekiz cennetin istediği
kapısından cennete gireceğini” haber vermişlerdir.

“Allahümma’ğ-fir li zenbi ve vessi’fi dâri ve barik li fi rizki.”
Mânası: Yâ İlâhi! Günahımı afvet, evimde genişlik ve rızkımda bereket ihsan eyle.
Resülü Ekrem Efendimiz, “Bu dua her şeyi içine almıştır” buyurmuşlardır.

EVE GİRİLDİĞİNDE OKUNACAK DUA

Allâhümme inni es’elüke hayra’l-mevlici ve hayra’l-mahraci bismi’l-lâhi velecna ve bismi’l-lâhi
haracnâ ve ala’l-lâhi rabbinâ tevekkelnâ.

Manası: “Allah’ım, senden hayırlı girmek ve hayırlı çıkmak dilerim. Allah’ın ismi ile girdik ve
Allah’ın ismi ile çıktık. Ve Rabbimiz olan Allah’a tevvekkül ettik (dayandık).
İşlerimizi O’na havâle ettik.”
Eve girince bu dua okunur ve ondan sonra ev halkına selâm verilir.
Peygamberimiz, Hz. Enes’e (r.a.) buyurmuşlardır ki: “Oğulcuğum, evine (çoluk çocuğunun yanına)
girdiğin zaman selâm ver ki, sana ve ev halkına bereket olsun.

Eğer evde kimse yoksa bu takdirde şöyle denilir:
“Esselâmü aleynâ ve alâ ı’bâdi’l-lâhi’s-sâlihin.”
Manası: “Selam (selamet) bizim üzerimize ve Allah’ın sâlih kulları üzerine olsun.”

(Eve girerken İhlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.)

***

Evden çıkarken “Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” diyen,
tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır. Allah’ın ismini anrak evimden çıkarım.
Ben Allah’a güvendim. Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur.”
(Evden çıkarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.)

***
SOKAK, ÇARŞI VE PAZARDA OKUNACAK DUA

“Lâ ilâhe illa’l-lâhü vahdehü lâşerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyi ve
yümit. Ve hüve hayyün lâ yemütü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadir.”
(Sünnen-i Tirmizi Hz. Ömer’den).

Manası: “Allah’dan başka ilah yoktur. O birdir, şeriki (ortağı) yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na
mahsustur; diriltir ve öldürür. O diridir, ölmez. Hayır O2nun elindedir. O her şeye kaadirdir..”

***

(Lâ havle… okumak, doksandokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.)
[Ebû Nuaym]
***
İmam-ı Rabbanî (ks) Hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa
“Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa
Salevat getirirdi.
***
(Hergün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur.) [Taberânî]
***
(Günde 25 defa “Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt” okuyan şehit olarak ölür.)

CİNSİ MÜNASEBETTE OKUNACAK DUA

Bismillah, Allahümme cennibne’ş-şeytane ve cennibi’ş-şeytane mâ razektenâ.
Manası: “Allah’ın ismiyle. Yâ Rabbi! Bizi şeytandan uzaklaştır; ve bizden olacak çocukları
şeytandan uzak et.”

Resül-i Kibriya Efendimiz, sizden birisi ailesi ile cinsi münasebette bulunduğunda (yani
bulunacağı an; bu duayı) okursa, o birleşmeden meydana gelen çocuğa şeytan ebediyyen
zarar vermez, buyurmuşlardır.

***
YATARKEN OKUNACAK DUA (Kısa bir dua)

Allahümme bismike emüyü ve ahyâ.
Manası: “Allah’ım, senin isminle ölür ve diriliriz.”
Yatağa girildiği zaman, bu dua okunup, sağ yanak sağ el içine konularak, sağ tarafa yatılır.

***
GECE UYANINCA OKUNACAK DUA

Lâ ilahe illa’l-lâhü vahdehü lâ şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in
kadir. Ve sübhâne’l-lâhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illa’l-lâhü va’l-lâhü ekber velâ havle
kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azim.
Manası: “Allah’dan başka ilâh yoktur. O Allah birdir. Ortağı yoktur. Mülk O’nundur,
hamd O’na mahsustur. O her şeye kaadirdir. Allah’ı tesbih ederim, hamd Allah’a mahsustur.
Allah’dan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Günahtan döndürecek ve doğru yola
sevkedecek hiçbir kuvvet yoktur, ancak aliyyü’l-azim olan Allah vardır.”

***
UYKUDA KORKANIN OKUYACAĞI DUA

Peygamber (s.a.v.) den şöyle dediği rivayet ediliyor:
Sizden biriniz uykuda korkduğu zaman şöyle desin:
Eüzü bikelimâti’lâhi’t-tâmmâti min gadabihi ve ikâbihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâti’ş-şeyatin.
Ve en yahdurüne feinnehâ len tedurrahü.

Manası: “Azab ve ikabından, kullarının şerrinden ve şeytanların vesveselerinden Allah’ın tam
olan kelimelerine sığınırım. Onların hazır olup (toplanmaları) elbette (bu takdirde) hiç zarar
veremez.”

Bunu rivayet eden zat diyor ki: İbn Amr (r.a.) bu duayı bülüğa ermiş olan çocuklarına öğretir;
bülüğa ermemiş olanlar için de bir şeye yazar, boyunlarına asardı.

***

Seyyid Abdülhakim Efendi (ks) Hazretleri buyuruyor ki:
“Yatağa abdestli gir, Eûzü Besmele çek, sağ yanın üzerine kıbleye karşı yat, sağ avucunu sağ yanağının altına koy, Ayet-el-kürsî, 3 İhlas, bir Fatiha ve birer defa iki kul e’uzüden sonra 3 defa “Estağfirullah el-azîm ellezî lâ ilâhe illâhu” oku, sonuncusuna “el-hayyel kayyûme ve etûbü ileyh”
ekle.

On defa da, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” oku,
sonuncusuna “hil aliyyil azîm ellezîlâ ilâhe illâhu” ilave et!

***
Uykudan uyanınca, “Allahümmağfirlî” demek çok sevaptır.
***
Yatağa girince 3 defa “Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur.
[Tirmizî]
***
Her gece yatarken yüz defa, “Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber”
okuyan kimse, kendini hesaba çekmiş sayılır.

AĞRILAR İÇİN OKUNACAK DUA Übade b.Sabit (r.a) anlatıyor:

Bir sabah Hz. Peygamberin(s.a.v)huzuruna gelmiştim.Baktım ki Hz. Peygamber acı ve sancılar
içinde kıvranıyor. Oradan ayrıldım. Akşam üstü tekrar huzuruna geldiğimde hastalığından eser kalmamıştı. Şöyle dedi: “Cebrail (a.s) bana gelerek :

“Bismillahi erkike min külli şey’in yuzike min külli aynin ve hasidin Allahü yeşfike”
Duasını okudum ve sancılardan kurtuldum.”

ÇEŞİTLİ GÜZEL DUALAR

(İstiğfâra devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.)

İstiğfâr duası olarak “Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh” okumalıdır.

***

(Günde yüz kere “Lâ ilâhe illallah” diyen kimsenin, kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar.) [Taberânî]
***

(Bir yere gelen, “Eûzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka” okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]
***

(Sıkıntılı veya borçlu, bin kerre “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” derse,
Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.)
***
Kaybettiğimiz bir şeyi bulmak için: “Ya camiannasi li yevmin la reybe fiyhi,
innellahe la yuhlifü’l-miad.İcma’beyniy, ve beyne dalleti.”
***

Gök gürültüsü ve yıldırım sesi duyduğunda :
“Allahümme la tektülna bigadabike ve la tühlikna bi gazabike ve a fina kable zalike.”
“Ey Allah’ım!Bizi gazabınla öldürme,azabınla helak etme ve bize azabın gelmeden önce afiyet ver.”

***

Nefis ve mal, aile ve yakınlarının korunması için:(Allah bu duayı Nuh(a.s)’ın dilinden hikaye eyledi)
“Rabbigfirli ve livalideyye ve limen dahale bibeytiye mü’minen vel mü’minati
vela tezidiz zalimine illa tebara.” (Nuh suresi, 28)

DUALARIN SIRLARI:

*Her kim İbrahim Suresini baştan sona okursa puta tapan insanların sayısı kadar Cenabı Hakk o kimseye sevap ihsan eder.

*Kim El-Kehf suresini herhangi Cuma günü okursa evvelki Cuma ile okuduğu Cuma arasındakigeçen bir haftalık günahlara kefaret olur.

*Es-Saffet suresini okuyan kimseden şeytan fersah fersah kaçar.

*Akşamleyin Ed-Duhan suresini okuyan kimse sabaha kadar 70 melek onun için mağfiret eder.

*Cin, peri şerrinden kurtulmak için 3 kere Tarık suresi okunulur.

“Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammedi hem cin şeytanından, hem de insan şeytanından korusun.”

“Ey Rabbimiz! Biz inanıp iman ettik, bizim günahlarımızı affedip bağışla ve bizi Cehennem azabından koru.” Amin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close