İnsan geceleyin uyanıp evinden çıktığı zaman, göğe bakarak Âli îmrân Sûresi’nin 190. âyetinden sonuna kadar okuması müstehabdır:

İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ulîl elbâb(ulîl elbâbı).

Muhakkak ki, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ardarda gelişinde, ulûl elbab için elbette âyetler (deliller) vardır.[1]

  • Buharî ve Müslim’de, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in böyle yaptığı sabittir; ancak “göğe bakmak” hususu, Buharî’nin Sahîh’in-de vardır, Müslim’de yoktur.
  • Ibni Abbas’dan (Radıyallahu Anhüma) sabit olmuştur ki, Peygam­ber Sallallahu Aleyhi ve Sellem geceleyin kalkıp teheccüd namazı kılacağı zaman şöyle derdi

Allâhümme rabbenâ îeke’l-hamdü, ente kayyimussemâvâti ve’l-arzı ve men fîhmne, ve Îeke’l-hamdü, leke mülkü’s-semâvâti ve’1-arzı ve men fîhinne, ve leke’l-hamdü ente nûrussemâvâti ve’1-arzı ve men fîhmne ve îeke’l-hamdü ente’l-hakku veva’düke’l-hakku, ve likâuke hakkun, vekav-lüke hakkun, ve’1-cennetü hakkun, vennâru hakkun, ve Muhammedün hak-kun, vessâatü hakkun, alîâhümme leke esîemtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve lleyke enebtü, ve bike hâsamtü, ve ileyke hâkemtü, fağfirlî mâkaddemtü vemâahhartü vemâesrertü vemâa’lentü, ente’l-mukaddimu ve ente’l-muehhiru, lâ ilahe illâ ente.

(Allah’ım! Hamd, Sana mahsustur. Sen göklerin, yerin ve onlarda olan­ların idarecisisin. Hamd, Sana mahsustur. Göklerin ve yerin ve onlarda olanların mülkü Senindir. Hamd, Sana mahsustur. Sen göklerin ve yerin ve onlarda olanların nurusun. Hamd, Sana mahsustur. Sen haksin, va’dın haktır, Sana kavuşmak haktır, sözün haktır, Cennet haktır, Cehennem hak­tır, Muhammed haktır, Kıyamet haktır, Ya Rab! Sana teslim oldum, Sana îman ettim, Sana tevekkül ettim, (ibâdet ve tevbe ile) Sana döndüm. Senin delillerinle, düşmanlarım yere serdim. Senin hükmüne razı oldum. Yapmış olduğum ve geriye bıraktığım (ölümden sonra da devam edecek) günahları­mı bağışla. Gizliden yaptığım ve alenen yaptığım günahları da bağışla. Sen her şeyin evveli ve her şeyin sonusun (varlığın ezelî ve ebedîdir). Sen­den başka hiç bir İlâh yoktur.[2]

Bazı raviler, bu duaya “VE LÂ HAVLE VE LÂ KUVVETE ÎLLÂ BİLLÂH” sözünü de eklemişlerdir.

Gece Ve Gündüz Okunacak Dualar

[1] Kur’ân-ı Kerim, Âlİ İmrân Sûresi: (190-200).

[2] Buhârî. Müslim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close