Abdest almak için su kabına suyu dökmek veya kuyudan abdest suyu çekmek istendiği zaman “BÎSMÎLLÂH” demek müstahabdir. Abdestin başında

‘ ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’’

(Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım).” demek müsta­habdir.

Eğer yalnız “BİSMİLLAH” denirsede kâfi gelir. Âlimlerimiz de­mişlerdir ki, eğer bir kimse abdestin başında besmele getirmeyi terkederse, abdest arasında onu söyler. Fakat abdesti tamamlayıncaya kadar terk et­miş olursa, besmele yerini geçirmiş sayılır, onun için besmele getirmez, ancak abdesti yine sahîh olur; ister kasden, ister sehven terk etmiş olsun…

Bu görüş, bizim mezhebimizin ve alimler çoğunluğunun mezhebidir. Abdest alma sırasında besmele getirilmeyeceğine dair zayıf hadîsler nak­ledilmiştir. Ahmed b.Hanbel’den sabit olduğuna göre, demiştir ki, Ab­dest almada besmele getirilmesine dair sabit olmuş bir hadîs bilmiyorum.

  • Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) Hazretlerinin Peygamber SallalIahu Aleyhi ve Sellem’den rivayet ettiği şu hadîs, bu cümledendir:

Allah adını anmayan (Besmele getirmeyen) kimse için abdest yoktur.”[38]

Âlimlerimizden biri olan Şeyh Ebu’l-Feth Nasru’l-Makdisî El-Zahid demiştir ki, abdestin başında besmele getirdikten sonra:

Eşhedü En Lâ îlâhe İllallâhu Vah Vahdehû Lâ Şerîke Leh. Ve Eşhedü Enne Muhammeden Abduhû ve Resûlühu.

Anlamı:

(Allah’dan başka İlâh olmadığına yalnız O var ol­duğuna ve O’nun ortağı bulunmadığına şâhidlik ederim. Yine şâhidlik ede­rim ki, Muhammed O’nun kuludur ve Peygamberidir)

demek müstehaptır.

Şeyh Ebû’l-Feth’in söylediği budur; böyle söylemekte bir sakınca yok­tur; fakat sünnet olma bakımından bunun aslı da yoktur. Âlimlerimizden ve başkalarından da bunu söyleyen hiç bir kimseyi bilmiyoruz.

Daha doğru­sunu Allah bilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close