Dualar

Dua ve Dualar, Allah ile kul arasında bir vasıta olmadan gerçekleştiği için kulluk makamlarının en önemlisi sayılmıştır.

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) farklı zaman ve mekânlarda zikir ve dua ile meşgul olduğu gibi hayat meşgalesi içerisinde, neredeyse her bir işten önce ,bazen de sonra o işe mahsus özel dualar da bulunmuş ve bunu inananlara tavsiye etmiştir.

Duada, hem dua edileni tazim hem zikir ve hem de istekte bulunma vardır. Allah’a saygı ve övgü ifade eden zikir sözleri de açıkça olmasa bile zımnen bir mükâfat ve Allah’ın inayetine muhtaç oluşunu kabul etmesidir. Bu yönüne işaret için Peygamber Efendimiz, ‘Dua ibadetin özüdür.’ buyurmuştur. Kur’ân-ı Kerîm iki yüz kadar âyeti doğrudan doğruya dua konusuna ayırmıştır. İki âyette namaz, dua kavramıyla ifade edilmiştir. Namaz anlamında kullanılan ‘salât’ sözcüğünün asıl mânası da duadır. Yine pek çok âyette Allah’a ibadet için dua kökünden türemiş fiiller kullanılmıştır. Bu yönleriyle dua; zikir, tesbih, hamd, senâ, şükür, tövbe (tevbe), istiğfar, istiâze ve benzeri kavramların genel çerçevesini oluşturmaktadır.

Dualar, insanın fikrî ve zihnî gelişimini, duygularını, algılarını, davranışlarını, rûhî ve bedenî sağlığını değiştirebilecek etkilere sahiptir.

Günün her vaktinde okunması mümkün olan dualar, sabah namazından sonra işrak vaktini değerlendirmenin önemini bildiren rivayetler ile bu vakitte okunduğunda daha faide sağlayacağı bilinmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm’deki dua âyetleri yanında Peygamberi­miz’e ait dualarla geçmiş peygamberler ve salih selefin yaptığı dua metinlerine ‘me’sûr dualar’ denilmektedir. Müslümanın,  gerek Kur’an hizblerinden bir kısmını, gerekse Kur’an ve hadislerden alınmış bir takım dua metinlerini günün belli saatlerinde okumasına ‘vird’ (çoğulu ‘evrâd’) denilmiştir.

Nafile namaz kılmak, gece ibadeti, farzları cemaatle kılmak, tefekkür, birr (iyilik) ve takvâda yardımlaşmak gibi ibadetler de sürekli hale getirilmesi kaydıyla vird’den sayılmıştır.

Peygamber Efendimiz(Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ’in mübarek dilinden dökülen dualar örnek alınırken kaynak olarak hiç olmazsa Kütüb-i Sitte’den birinde geçmesi esas alınmalıdır.

Muvaffakiyet Allah’tandır…

Hangi dualar kabul olmaz?

Usul ve adabına riayet ederek mü’minlerin yaptıkları dualar kabul olur. Mü’min olmayan insanların yaptığı ile usul ve adabına uymadan yapılan dualar kabul olmaz. Kabul olmayan duaları şöyle sıralayabiliriz. 1. Kâfirlerin Duası Kabul Olmaz İmansız insanların duaları kabul olmaz, çünkü dua bir ibadettir, ibadetlerin kabul olması için iman şarttır. (Mâide, 5/5; Beyyine, 98/5) İman olmadan yapılan …

Hangi dualar kabul olmaz? Read More »

Ayetel Kürsi Faziletleri

Âyet’el Kürsî Faziletleri “Bakara Sûresi içinde bir âyet vardır ki, O, Kur’ân âyetlerinin reisidir. O, bir evde okunduğu zaman, içeride şeytan varsa mutlaka çıkar. Bu, Âyet’el Kürsî’dir!” buyuruyor bir hadîs-î şerîf’te Hazreti Rasûl AleyhisSelâm. Gene buyuruyor Hazreti Rasûlullâh (s.a.v.): “Her şeyin bir zirvesi vardır. Kurân’ın zirvesi de Bakara Sûresi’dir. Bakara Sûresi’nin içerisinde bir âyet vardır …

Ayetel Kürsi Faziletleri Read More »

Hutbetul-Hace

Hutbetul-Hâce Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri خطبة الحاجة

HUTBETÜ’L-HACE, faziletleri çoktur, yapılmak istenen her bir işten önce söylenmesi meşru kılınmıştır. Rasûlullah -sallahu aleyhi ve sellem- bu başlangıcı ister bir nikah hutbesi, ister cuma hutbesi olsun, dinleri ile ilgili hususlardaki konuşmalarından önce söylemelerini öğretirdi. Konferans veya benzeri başka konuşmalardan önce de söylenmesi aynı şekilde meşrudur. Bu hutbe İbn Mace, Nikah, Hutbetu’n-Nikah; Tirmizî, Ebu Davud ve …

Hutbetul-Hâce Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri خطبة الحاجة Read More »

Ayetel Kursi Kaligrafik olarak yazılmış bir hali

Ayetel Kürsi ve detaylı açıklamalı anlamı

“Allahû lâ ilâhe illa hû” Bu ayetin içinde Allah’ın ne olduğu söyleniyor. Çünkü önce Allah denilmiş ve sonra hangi vasıflara sahip olduğu söylenmiş. Bütün Ayetel Kürsü O’nunla ilgilidir. Buradaki anlam da şudur ki: Allah O’dur ki başka ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Bir anlamı da odur ki, başka hiçbir şey, hiçbir kimse yoktur. Allah kelimesi …

Ayetel Kürsi ve detaylı açıklamalı anlamı Read More »

Böcek ve haşerat sokmasına karşı okunacak Duâ

Ebû Hüreyre’den (radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Bir adam, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e gelip dedi ki: Dün beni ısıran akrebden ne çektim…. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona şöyle buyurdu: “Gecelediğin zaman şunları söyleyeydin, o sana zarar vermezdi: ‘Eûzü bikelimâtillâhittâmmâti min şerri mâ halaka“ (Allah’ın Kur’anına sığınırım, yarattığı şeyin kötülüğünden). İbni Sünnî’nin …

Böcek ve haşerat sokmasına karşı okunacak Duâ Read More »

Gecelerken okunacak dualar

Abdullah ibni Mes’ud Hazretlerinden (radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem gece­lediği zaman şöyle derdi: “Emseyna ve emse’l-mülkü lilîâh. Ve’î-hamdü lillâh. La ilahe ilîâhu vahdehu lâ şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir. Rabbi es’elüke hayra mâ tîhâzihilleyleti ve hayra mâ ba’de-hâ ve eûzü bike min …

Gecelerken okunacak dualar Read More »

Akşam ve sabah okunacak dualar ve zikirler

Ebû Hüreyre’den (radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiş­tir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Seîlem şöyle buyurdu: “Kim kî, sabahladığı ve gecelediği zaman yüz defa şu tesbîhi yaparsa, kıyamet gününde bu yaptığından daha faziletlisi ile hiç kimse gelemez; ancak onun gibi söyleyen yahud buna ziyade yapan bir kimse gelebilir. Sübhânellâhi ve bihamdihî (Allah’a hamd eder olduğum …

Akşam ve sabah okunacak dualar ve zikirler Read More »

Yağmur namazı (salat-i istiska) ve yağmur duası

  Sebeplerin Allah’ın kudret elinde bulunduğunu bir türlü idrâk edemiyen inkarcılar, “duâ ile yağmur yağar mı?” derler. “Yağmurun oluşması ve yağması için belli kanunları, sebepleri hazırlayan kim­dir?” diye soracak olursak, “bu güç tabiatın kendisinde mevcuttur” derler. “Peki tabiat dediğiniz madde âlemi, nasıl olurda bu kadar düzenli ve en yüksek hesaplara dayalı binlerce kanunları düzenle­miştir? Tabiat …

Yağmur namazı (salat-i istiska) ve yağmur duası Read More »

Ezan Duası ve müezzini yada ikamet getireni duyanın okuyacağı dualar

Müezzini ve ikamet getireni dinleyen kişinin, söylenen sözleri aynen söylemesi müstehabdır. Yalnız “Hayye alessalâh ve Hayye alelfelâh” de­dikleri zaman, bunların herbiri arkasından “Lâ havle ve la kuvvete ” denilir. Bir de sabah ezanındaki: ”Essaîâtü Hayrün Mine’n-nevm” cümlesi arkasından: “Sadakte ve bererte” anlamı: “Doğru söyledin, sattakat gösterdin” denilir. Burada: ”Sadaka Resûlûüah Salîalîahü Aleyhi ve Sellem, Essaîâtü Hayrun …

Ezan Duası ve müezzini yada ikamet getireni duyanın okuyacağı dualar Read More »

Ezandan sonra okunacak dua

Enes’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiştir ki, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Ezan ile ikamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.” Tirmizî demiştir ki, bu hadîs sahihtir, hasendir. Ancak Tirmizî riva­yetinde, Câmi’inde “Kîtabu’d-Daavat Dualar bölümünde” şu ilâveyi yapmıştır: “(Ashab) dediler ki: (Dua olarak) biz ne söyleyelim? Ey Al­lah’ın Resulü? Peygamber (ş.a.v) şöyle buyurdu: …

Ezandan sonra okunacak dua Read More »

Camiye giderken veya Mescide gitmek için evinden çıkan kişinin okuyacağı dualar

İnsan evinden hangi yere çıkarken ne söyleyeceğini daha önce anlat­mıştık. Ancak cami ve mescide gitmek üzere evden çıkarken (öncekilerine) şu duaları da eklemek müstehab olur: Bu dualardan biri de, İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma) teyzesi (ve müminlerin annesi) Meymûne’nin (Radıyallahu Anha) evinde gecelediğin­de, Peygamberin teheccüdü (gece namazı) ile ilgili olarak uzunca anlattığı şu hadîstedir: İbni Abbas …

Camiye giderken veya Mescide gitmek için evinden çıkan kişinin okuyacağı dualar Read More »

Gusül ederken ve teyemmüm yaparken okunacak dualar

Abdest hakkında anlattığımız dular besmele ve ondan başka bütün duaları gusül yaparken de söylemek müstehabdır. Cünüb, hayız ve bunlar dışındaki yıkanma hallerinde fark gözetilmez. Bazı alimlerimiz demişlerdir ki, gusleden kimse cünüb yahud hayız ise, Besmele getirmez. Fakat meşhur olan, Besmeleyi, diğer dualar gibi söylemektir. Ancak cünüb ve hayız olan­ların Besmele ile Kur’an’ı kasdetmeleri caiz olmaz. …

Gusül ederken ve teyemmüm yaparken okunacak dualar Read More »

Abdesti tamamladıktan sonra okunacak dualar

Eşhedü en lâ ilahe illâîlâhu vahdehû lâ şerîke lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhû verasûlühu. Alîâhümme’c-aîmminettevvâbîne vec-alnîmine’l-mütatahhirîne sübhânekellâhümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilahe illâ ente estağfiruke ve et’ubü ileyke. Anlamı: Allah’dan başka bir İlâh olmadığına yalnız O’nun var olduğuna şâhid­lik ederim. O’nun ortağı yoktur. Yine şâhidlik ederim ki Muhammed O’­nun kuludur ve Peygamberidir. Allah’ım! …

Abdesti tamamladıktan sonra okunacak dualar Read More »

Abdest alırken okunacak dualar

Abdest almak için su kabına suyu dökmek veya kuyudan abdest suyu çekmek istendiği zaman “BÎSMÎLLÂH” demek müstahabdir. Abdestin başında ‘ ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’’ (Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım).” demek müsta­habdir. Eğer yalnız “BİSMİLLAH” denirsede kâfi gelir. Âlimlerimiz de­mişlerdir ki, eğer bir kimse abdestin başında besmele getirmeyi terkederse, abdest arasında onu söyler. Fakat abdesti tamamlayıncaya kadar …

Abdest alırken okunacak dualar Read More »

Tuvalete girerken okunacak dualar

Enes’den (Radıyallahu Anh) sabit olmuştur ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Helaya gireceği zaman şöyle söylerdi: Allâhümme innî eûzü bike minelhubsi ve’l-habâisi” Anlamı: (Allah’ım! Şeytandan ve zararlı şeylerden sana sığınırım).[30] Buharı ve Müslim’in Sahihlerinden başka yerde, (yukarda geçen hadîs) şöyle rivayet edilmiştir: Bismillâhi alîâhümme innî eûzü bike mine’Uhubsi ve’l-habâisi. Anlamı: (Bismillah, Allah’ım,   Şeytandan ve …

Tuvalete girerken okunacak dualar Read More »

Gece uykusundan uyanıp evinden çıkan kimsenin okuyacağı dualar

İnsan geceleyin uyanıp evinden çıktığı zaman, göğe bakarak Âli îmrân Sûresi’nin 190. âyetinden sonuna kadar okuması müstehabdır: İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ulîl elbâb(ulîl elbâbı). Muhakkak ki, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ardarda gelişinde, ulûl elbab için elbette âyetler (deliller) vardır.[1] Buharî ve Müslim’de, Resûlüllah …

Gece uykusundan uyanıp evinden çıkan kimsenin okuyacağı dualar Read More »

Eve girerken okunacak dualar

Evde insan bulunsun veya bulunmasın, içeri girildiği zaman BÎSMİLLÂH demek ve Allah Tealâ’yi çok zikretmek ve selâm vermek müstahabdır; çünkü Allah Tealâ şöyle buyurmuştur: Evlere girdiğiniz zaman, Allah katından tespit edilmiş bereketli ve çok hoş sağlık dileyişi ile kendinizden olanlara selâm verin (evdeki mü’min-lere yahud evde kimse yoksa: Esselâmu Aleyna, diyerek kendinize selâm verin).[1]  Enes’den …

Eve girerken okunacak dualar Read More »

Evden çıkarken okunacak dualar

Ümmü Seleme’den (Radıyallahu Anha) rivayet edilmiştir: “Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem evinden çıktığı zaman şöyle derdi: Bismillâhi tevekkeltü ahîlâhi. Allahümme innî cüzü bike en edılleev udalle ev ezille ev uzelle ev ezlime ev uzleme ev echeîe ev yüchele aleyye (Allah’ın adıyla (çıkarım), Allah’a tevekkül ettim. Allah’ım sığınırım Sana, hakdan sapmadan yahud saptırılmadan, ayağımın kaymasından yahud …

Evden çıkarken okunacak dualar Read More »

Yıkanmak, uyumak veya bunlara benzer işler için elbisesini çıkaran kimsenin okuyacağı dualar

Enes’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Müslüman kişinin elbisesini çıkarmak istediği zaman, Cinlerin gözleri arasında ve insanoğullarının avretleri arasında engel olan perde, şöyle demesidir. Bismillâhillezî îâ ilahe illâ hû (Kendisinden başka hiç bir ilâh olmayan Allah’ın ismi ile (elbisemi çı­karmaya) başlarım.”[18]   [18] İbn-i Sünnî, Enes …

Yıkanmak, uyumak veya bunlara benzer işler için elbisesini çıkaran kimsenin okuyacağı dualar Read More »