Salât-ı Tefrîciye
Salât-ı Tefrîciye

اللهـم صل صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

Salatı Tefriciye Arapça Okunuşu

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ
seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü
bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve
hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve
sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.

Salatı Tefriciye Türkçe Anlamı

Allah’ım !
Efendimiz Hz. Muhammed(as)’ ın şanını yüce kıl.
O’ nun üzerine kamil salatlar ve tam selamlar olsun.
Onunla çözülemeyen düğümler çözülür, müşküller, musibetler defedilir.
Onunla tüm sıkıntı, gam ve kederler giderilir.
Onunla her türlü ihtiyaçlar yerine getirilir.
Onunla dilek ve isteklere nail olunur.
O’ nun mübarek yüzü suyu hürmetine güzel ve hayırlı sonuçlara ulaşılır.
Allah(cc)’ tan kuraklıkta yağmur, günahkar kullara rahmet talep edilir.
Allah’ım !
Hz.Muhammed(as)’ın Al-i ve Eshabına sence malum olan her göz açılıp
kapanışında, her ışık pırıltısında, her lahzada alınan ve verilen nefeslerin
sayısınca salat ve selam olsun.

 

Salatı Tefriciye Dinle

Osman Ferid Efendi; Salât-ı Tefrîciye okumanın Âdâbını şöyle sıralar;

  1. Başlamadan önce beş-on yada on beş kere “Estağfirullah el-azîm ve etûbü ileyh” çekmelidir.
  2. Eûzü besmele ile “İnnellahe ve melâiketehû yüsallûne ale’n-Nebiy, Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ” âyetini okumalı.
  3. Okuyacağı şeyin, niyet ve muradı için dua etmeli.
  4. Önceden hazırladığı sayılabilecek bir alet ile okumaya başlamalı, kaç günde veya ne zamana kadar okuyacağını tayin etmeli.
  5. Sayıyı tam çekmeli eksik veya noksan olmamalı.
  6. Okuyamayacak durumda olan kişi güvendiği bir kimseye vekâlet vererek de okutabilir.

İzmir Müderrislerinden Kasabzâde Osman Ferid, Peygamber Efendimiz Üzerine Salavât-ı Şerîfe Getirmenin Dünyevî ve Uhrevî Fezâili İle Salât-ı Tefrîciye’nin Havâssını Mübeyyin Risâledir, Evkâf-ı İslâmiye Matbaası,
1322, ss. 13-14. Ayrıca bk. Nazillili Seyyid Muhammed Hakkı, Hazînetü’l-esrâr-Sırlar Hazinesi,
çev.: Celal yıldırım, İstanbul 1977, ss. 621-622.

Salatı Tefriciye Faziletleri ve Sevapları

Salevât-ı şerife okumak, yüce Peygamberimizin şefâatına ermeye vesiledir. Salevât-ı şerife okumaya devam eden kullarını Allah sever, Allah'ın Peygamberi Hz. Muhammed (Aleyhisselâm) ise, memnun olur. Bu fazilettendir ki, salavât okuyan kimsenin bütün işleri Allah tarafından kolaylaştırılır. İşleri düzgün yolunda gider. Gö­nül sıkıntısı olmaz. Gamı, kederi, sıkıntıları kendiliğinden kalkar. Geçim darlığı çekenlerin rızkı bollaşır, kazancına bereket gelir, geçim darlığı çekmez. Bütün duâları kabuldur. Her istek ve dileği yerine gelir. Ümid ve muradı hasıl olur (gerçekleşir). Bu salavât, 3,5,7,11,21 veya 41 kere okunabilir. Herkes vaktine göre az veya çok okuyabilir. İsteyen 3 kere... isteyen 41 kere okur. Fazileti, sevabı buna göredir. Çok önemli işlerin gerçekleşmesi için bu salavât (4444) defa okunur. Gelecek musibetlerden (belâ ve kazalardan) korunmak ve kurtulmak için de (4444) defa okunur. Altından kalkamadığın musibetlerin gitmesi için de aynı şekilde okunur.

"Allah da melekler de o Nebiye salat ederler, ey müminler, siz de ona salat edin, bol bol selam gönderin." (Ahzâb, 33/56).

 


İmam Kurtubî bu salavâtı, “Tefrîciye” olarak, Garb ulemâsı muratlarının bu salavât-ı şerîfe sebebiyle hemen yerine gelmesinden dolayı “Salât-ı Nâriye”, ehl-i esrâr şifâ bulmaları sebebiyle “Miftâh- ı kenzi’l-muhît” (Âlemleri kuşatan hazînenin anahtarı) olarak adlandırmıştır. İmam Kurtubî; “Bir mü’min önemli bir işinin hâsıl olmasına yahut büyük bir belânın def’ini murat ettiği vakit bu Salât-ı Tefrîciye’yi 4444 defa okursa Allah o mü’minin niyet ettiğini muvaffak kılar, matlûbunu hâsıl eder.” der. Hatta her gün kırk bir kere bu salât-ı şerîfeyi okursa, Allah o mü’minin kalbindengam ve hüznü giderir, bağlı işini feth eder, zararları giderir, her işini kolaylaştırır, rızkını genişletir.


Hazînetü’l-Esrâr sahibi Hizbü’l-Ebrâr şerhinde Salât-ı Tefrîciye’nin havâsı hakkında der ki; “Şeyhim Muhammed Tunûsî’den işittim. Fransızlar Cezâyir’i istilâ ettikleri vakit bir kişi insanları cihada teşvik ettiği için Fransızlar tarafından haps edilmiş. O adamın topun ağzına bağlanarak idamına karar verilmiş Ehl-i havastan bir kişi olayı işitince hapishaneye gelerek “Azizim, kardeşim; Fransız ümerası senin hakkında topun ağzına bağlanarak idam edilmene karar verdi. Bu kararlarını falan günü uygulayacaklar. O gün gelmeden senin necat ve halasına neden olacak yanında mücerreb havaslardan bir havas var mıdır? diye sormuş. O kişi de; “Benim yanımda havas yoktur ancak kalbimde iman vardır, benim buradan kurtulmama ne gibi havas bulunabilir” demiş. O kişi bunun üzerine, Ey azizim idam günü gelmeden önce Salât-ı Tefrîciye’yi 4444 defa oku, tamam et. Okuduktan sonra ne gibi sırlar ortaya çıkar görürsün demiş ve Tefrîciye’yi mahbusa ezberletmiş. Sayı tamam olduğu günlerde idârecilerden yüz altın gönderilerek idam cezasının sürgüne çevrildiği emri gelmiş. İşte Tefrîciye o kişinin hem kurtulmasına hem de zenginliğine sebep olmuştur. Hizbü’l-Ebrâr sahibinin tecrübelerini bizzat kendinin yaşadığını söyleyen Osman Ferid; örnek olarak da Yunanlıların İzmir’i işgal ettikleri vakit halkı Salât-ı Tefrîciye okumaya teşvik ettiğini biiznillâh o sayede kurtulduklarını verir.


Şeyh Muhammed Tunûsî; “Bir kimse bu Salât-ı Tefrîciye’yi her gün yirmi bir kere okursa sanki rızkı semâdan iner ve arzdan biter” demiştir.


İmâmü’d-Dîneverî; “Bir kimse her beş vakit namazın ardından on bir kere okur, kendine vird edinirse rızkı kesilmez, yüksek mertebelere ve devlet-i ganiyyeye nâil olur.” buyurmuştur.


Hazînetü’l-Esrâr sahibi der ki; “Bir mü’min günde yüz kere okumaya devam etse o kişi matlûbuna vâsıl, arzu ettiği şeye nâil olur. Eğer günde 1000 kere okursa artık hatıra gelmeyen ve göze görünmeyen şeyler kendine münkeşif olur”.

Salavât ve salât-ı tefrîciye okumak “Salâvatın mânâsı ve mahiyeti nedir?  Salât-ı Tefrîciye duâsının ehemmiyeti nedir?

https://youtu.be/fSahyGNdm14

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close