Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu: “Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehu’l- mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Manası: “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O’dur.” tehlilini söylerse, hata ve günahları denizlerin köpükleri kadar çok da olsa bağışlanır.” (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 10.) Abdest bozmaya girerken okunacak dua Enes’ten (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) abdest bozmaya gireceği zaman şu duayı okurmuş; Okunuşu: “Allâhümme inni e’ûzu bike mine’l-hubsi ve’l habâis” Manası: “Allahım! şeytanların ve diğer pis şeylerin şerrinden sana sığınırım.” (Buhârî, Sahîh nr. 142; Müslim, Sahîh, nr. 375.) Abdest bozmadan dönerken yapılacak dua Okunuşu: “Gufrâneke, elhamdü lillâhi’l-lezi ezhebe annî’l-ezâ ve âfânî” Manası: “Allahım, senin mağfiretini diliyorum. Benden eziyeti gideren ve bana afiyet veren Allah’a hamd olsun.” (Sünen Nesâî’nin ve İbn Mâce) Abdestten sonra okunacak dua Okunuşu: “Eşhedü en lâ ilâhe İllallâhu vahdehû lâ şerike leh, ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve Rasûluhû.” Manası: “Allah’tan başka ilâh olmadığına, O’nun ortağı bulunmadığına şâhitlik ederim. Yine Şâhitlik ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.” (Müslim, Sahîh, nr. 234.) Namazdan sonra okunacak dua Okunuşu: “Allâhümme e’innî alâ zikrike ve şukrike ve hüsni ‘ibâdetike” Manası: “Allahım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibâdet etmek için bana yardım et.” (Ebû Dâvûd, Sünen, nr. 1522.) Sabah-Akşam okunacak dua Okunuşu: “Bismi’l-lahi’l-lezi lâ yedurru me’a ismihi şey’ün fi’l-ardi velâ fi’s-semâi ve hüve’s-semî’ü’l-alîm” Manası: “(İsminin anılması) ile yerde ve gökte (bulunana belâ ve musibet cinsinden) hiçbir şeyin zarar veremediği Allah’ın ismi ile (korunuyorum). O (hem her sözü) işiticidir, (hem de her şeyi) bilicidir, diyen kimseye ansızın bir musibet gelmez.” (Ebû Dâvûd, Sünen, nr. 5088; Tirmizî, Sünen, nr. 3388.) Musibetlerden korunmak için okunacak dua Abbâs (r.a.) anlatıyor: Adamın biri Resûlullah’a (s.a.v.) gelerek, devamlı olarak başına bir takım bela ve musibetler geldiğinden şikâyet etti. Resûlullah (s.a.v.) ona şöyle dedi: “Sabah olduğu zaman şu duayı oku: Okunuşu: “Bismi’l-lâhi ‘alâ nefsî ve ehlî ve mâlî” Manası: “Nefsimi, ailemi ve malımı Allah’ın adıyla korurum.” Adam bunları söyleyince üzerindeki bütün bela ve musibetler kalktı. (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 50) Çocukların korunması için okunacak dua İbn Abbâs (r.a.) şöyle demiştir: Resûlullah (s.a.v.) torunları Hasan ile Hüseyin’e şu duayı okurdu: Okunuşu: “E’ûzu bikelimâti’l-lâhi’t-tâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli ‘aynin lâmmetin” Manası: “Her nevi şeytandan, her haşereden ve her kötü gözden Allah’ın tam olan (şifâ verici) kelimelerine sığınırım.” (Buhârî, Sahîh, nr. 3371.) Evden çıkarken okunacak dua Okunuşu: “Bismi’l-lâhi tevekkeltü ala’l-lâhi velâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” Manası: “Allah’ın adıyla… Allah’a güvendim, Allah’a dayandım çaba ve güç gösterebilmemiz ancak Allah’ın izni iledir” derse kendisine, “İhtiyaçların karşılandı koruma altına alındın” denilir ve şeytan o kimseden uzaklaşır.” (Ebû Dâvûd, Sünen, nr. 5059; Tirmizî, Sünen, nr. 2426; İbn Mâce, Sünen, nr. 3886.) Vasıtaya binerken okunacak dua Okunuşu: “Sübhâne’l-lezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemünkalibûn.” Manası: “Rabbinizin ni’metini anarak: Bunu bizim hizmetimize vereni teşbih ve takdis ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik, (diyesiniz.) Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz (demelisiniz).” (Zuhruf 13-14) (Ebû Dâvûd. Tirmizî, Nesâî.) Çarşı-pazara çıkarken okunacak dua Okunuşu: “Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyun lâ yemûtu biyedihi’l-hayru ve hüve ‘alâ külli şey’in kadir.” Manası: “ ‘Allah’tan başka ilah yoktur ancak Bir tek O vardır O tektir, O’nun ortağı yoktur. Saltanat ve irade tümüyle Ona aittir. Hayat veren O’dur, öldüren de O’dur. O daima hayat sahibidir ve ölmeyecektir. Bütün hayırlar O’nun kudretindedir. Ve O, her şeye gücü yetendir’ derse, Allah bunu söyleyen kimseye bir milyon kere sevap yazar, bir milyon günahını siler ve derecesini bir milyon kere yükseltir.” (Tirmizî, Sünen, nr. 3428; İbn Mâce, Sünen, nr. 2235; Hâkim, el-Müstedrek, 1/359.) Alış-Verişin bereketi için okunacak dua Okunuşu: “Allahümme bârik lenâ fî semerinâ ve bârik lenâ fî medînetinâ ve bârik lenâ fî sâ’inâ ve bârik lenâ fî müddinâ” Manası: “Ya Rabbi! Mahsulümüzde bereket, şehrimize bereket, ölçek ve tartılarımıza bereket ihsan eyle… diye dua ederdi, Efendimiz (s.a.v.) daha sonra oradaki en küçük çocuğu çağırır ve mevsimin bu ilk meyvesini ona verirdi.” (Müslim, Sahîh, nr. 1373.) Güzel ahlak için okunacak dua Okunuşu: “İtteki’l-lâhe haysümâ künte ve etbi’i’s-seyyiete’l-hasenete temhuhâ ve hâliki’n-nâse bihulukin hasenin.” Manası: “Nerede olursan ol, Allah’tan kork! Yaptığın bir kötülüğün ardından hemen bir iyilik yap ki onu silsin. İnsanlara karşı güzel ahlaklı ol!” (Tirmizî, Sünen, nr. 1987.) Kötü ahlaktan korunmak için okunacak dua Okunuşu: “Allâhümme inni e’ûzü bike mine’l-‘aczi ve’l-keseli, ve’l-cübni ve’l-heremi, ve’l-buhli, ve e’ûzü bike min ‘azâbi’l-kabri ve eûzü bike min fitneti’l-mahyâ ve’lmemâti.” Manası: “Allahım! Ben acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, kötü yaşlılıktan, cimrilikten sana sığınırım. Yine, kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden de sana sığınırım.” (Buhârî, Sahîh, nr. 2823; Müslim, Sahîh, nr.2706.) Ezandan sonra okunacak dua Okunuşu: “Allâhümme rabbe hâzihi’d-da’veti’t-tâmme, ve’s-salâti’l-kâime, âti seyyidenâ Muhammeden el-vesîlete ve’l-fazîlete ve-d-deracete-r-râfi’ate ve’b’ashü makâmen mahmuden, ellezî va’adtehü inneke lâ tuhlif’ül-mî-‘âd.” Manası: “Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmakta olan namazın Rabbi! Muhammed’e (s.a.v.) vesile, fazileti ve yüksek dereceleri ver. O’na va’dettiğin makam-ı mahmuda çıkar. Muhakkak sen va’dinde caymazsın.” Ezandan sonra okuyana kıyamet gününde şefaatim vacip olur. (Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî) Camiye girerken okunacak dua Resûlullah (s.a.v.), şöyle buyurmuştur: “Biriniz mescide girdiği zaman bana salâvât okusun ve, Okunuşu: “Allahümme’ftah lî ebvâbe rahmetike” Manası: “Allahım! Bana rahmetinin kapılarını aç.” desin. (Müslim, Sahîh, nr. 713; Ebû Dâvûd, Sünen, nr. 465; İbn Mâce, Sünen, nr. 772.) Camiden çıkarken okunacak dua Resûlullah (s.a.v.), şöyle buyurmuştur: “Biriniz mescide çıktığı zaman bana salâvât okusun ve; Okunuşu: “Allahümme innî eselüke min fadlike” Manası: “Allahım! Ben senin fazlından istiyorum, desin.” (Müslim, Sahîh, nr. 713; Ebû Dâvûd, Sünen, nr. 465; İbn Mâce, Sünen, nr. 772.) Geçim sıkıntısından kurtulmak için dua Okunuşu: “Bismi’l-lâhi ‘alâ nefsî ve mâlî ve dînî. Allâhümme raddinî bikadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahherte velâ te’hîre mâ’accelte.” Manası: “Nefsim, malım ve dinim için Allah’ın adıyla O’ndan yardım dilerim. Allahım! Senin hükmettiğine beni razı kıl. Benim için takdir edilende bereket ver ki, benim için geciktirdiğin (nimetin) acele gelmesini ve acele verdiğini de geciktirmesini istemeyeyim.” (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 352.) Toplantıdan kalkarken okunacak dua Okunuşu: “Sübhâneke’l-lâhümme ve bihamdike, eşhedû en lâ ilâhe illâ ente. Estağfiruke ve etûbu ileyke.” Manası: “Allahım! Seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına ancak senin ilah olduğuna şahitlik ederim. Senden bağışlanmayı ister, tövbe eder ve sana yönelirim’ derse o toplantıda meydana gelen hataları bağışlanır.” (Tirmizî, Sünen, nr. 3433.) Öfke anında okunacak dua Hz. Âişe (r.anh) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v.) yanına gelmişti. O sırada ben bir sebepten ötürü öfkeliydim. Resûlullah (s.a.v.) burnumun ucundan tutup ovaladı ve şöyle dedi: -Ey Âişecik! (Öfkelendiğin zaman) Şöyle söyle: Okunuşu: “Allahümme’ğfirlî zenbî, ve ezhib ğayza kalbî, ve ecirnî mine’ş-şeytanî” Manası: “Allahım benim günahımı bağışla, kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni şeytandan koru.” (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 457.) Kalplerin itaati için dua Abdullah b. Amr b. El-Âs’ın (r.a.) rivayet ettiğine göre. Resûlullah (s.a.v.) şöyle dua edermiş: Okunuşu: “Allâhümme yâ musarrife’l-kulûb, sarrif kulûbenâ ‘alâ tâ’atike.” Manası: “Ey kalpleri çevirip idare eden Allahım! Kalplerimizi senin itaatine çevir.” (Müslim, Sahîh, nr. 2654.) Yemek duası Ebû Saîd el-Hudrî’den (r.a.) rivayet olunduğuna göre, Nebî (s.a.v.) yemeğini bitirdikten sonra şöyle dua etmiştir: Okunuşu: “Elhamdü lillâhi’l-lezî et’amenâ ve sekânâ ve ce’alenâ müslimin.” Manası: “Bizi yediren, içiren ve Müslümanlardan kılan Allah Teâlâ’ya hamdolsun…” (Ebû Dâvûd, Sünen, nr. 3850; Tirmizî, Sünen, nr. 3457.) Yatarken okunacak dua Okunuşu: “Biismike Rabbi, vada’tü cenbî ve bike erfa’uhû. İn emsekte nefsî ferhamhâ. Ve in erseltehâ fahfazhâ bimâ tahfezu bihî ibâdeke’s-sâlihîn.” Manası: “Rabbim, senin isminle yan tarafımı yatağıma koydum ve yine senin isminle de kaldırdım. Ey Allahım! Eğer canımı çekip alacaksan, nefsime merhamet ihsan eyle! Eğer salıverip bırakacaksan, canımı sâlih kullarını muhafaza ettiğin gibi muhafaza eyle!” (Buhârî, Sahîh, nr. 6320; Müslim, Sahîh, nr. 2714.) Uykusunda korkanlar için dua Okunuşu: “E’ûzü bikelimâti’l-lâhi-t-tâmmeti min ğadabihî ve şerri i’bâdihi ve min hemezâti’ş-şeyâtîni ve en yahdirûn.” Manası: “Allah’ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O’nun gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve beni kötülüğe atan beraberliklerinden Allah’a sığınırım!” (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 762.) Kötü rüyadan sonra okunacak dua Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri, hoşlanmadığı bir rüya gördüğünden, sol tarafına üç defa tükürsün ve şöyle dua etsin: Okunuşu: “Allahümme innî e’ûzü bike min ‘ameli’ş-şeytâni ve seyyiâti’l-ahlâmi” Manası: “Allah’ım! Şüphesiz ben, şeytanların işlerinden ve kâbusların kötülüğünden sana sığınırım.” (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 775) Yeni elbise giyerken okunacak dua Muâz b. Enes’in (r.a.) rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Her kim, elbise giyerken, Okunuşu: “Elhamdü lillâhi’l-lezî kesânî hâzâ ve rezekanihî min gayri havlin minnî velâ kuvvete” Manası: “Hiçbir gücüm ve kuvvetim olmadığı halde bu elbiseyi bana giydiren ve bunu giydirmekle (elbise cihetiyle) rızkımı veren Allah’a hamdolsun, derse Allah Teâlâ o kişinin geçmiş günahlarını bağışlar.” (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 272.) Nazar için okunacak dua Okunuşu: “Ve in yekâdü-l-lezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi’û-zzikra ve yekûlûne innehû lemecnûn. Manası: “O küfredenler, öğüt ve talimatlar kitabı (Kur’an)’ı işittikleri zaman kin ve nefretlerinden dolayı bakışlarıyla seni neredeyse çarpıp kaydıracaklar! Ve (senin hakkında) “O, hiç şüphesiz delinin teki!” diyorlar. (Kalem-51) Af ve mağfiret için okunacak dua Okunuşu: “Allahümme innî zâlemtü nefsî zulmen kesîran, ve innehü lâ yağfirü’zzünûbe illâ ente, fe’ğfirlî mağfireten min indike verhamnî, inneke ente’l-gafûrü’rrahîm.” Manası: “Allahım! Ben (günah işleyerek) kendime çok yazık ettim. Doğrusu günahları ancak sen bağışlarsın. Beni kendi katından bir mağfiretle bağışla. Bana merhamet eyle. Doğrusu sen bağışlayan ve esirgeyensin.” (Buhârî, Sahîh, nr. 834; Müslim, Sahîh, nr. 2705.) Belalardan korunma, huzur ve sâadet için okunacak dua Adamın biri Resûlullah’ın (s.a.v.) yanına geldi ve –Yâ Resûlullah! Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman, nasıl söyleyeyim? dedi. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: -De ki: Okunuşu: “Allahümme’ğfirlî ve’rhamnî, ve âfinî ve’rzuknî” Manası: “Allahım! Beni bağışla! Bana merhamet et! Bana afiyet ve rızık ver, de, Zira bu kelimeler senin hem dünyanı hem ahiretini bir araya getirir.” (Müslim, Sahîh, nr. 2697.) Allah’ın sevgisini kazanmak için okunacak dua Okunuşu: “Allâhümme innî es’elüke hubbeke ve hubbe men yuhib-buke ve’l’amele’llezî yubelliğunî hubbeke. Allâhümme’cal hubbeke ehabbe ileyye min nefsî ve ehlî ve mine’l-mâi’l-bârid.” Manası: “Allahım senden seni sevmeyi, seni seven kişilerin sevgisini, senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allahım! Senin sevgini bana kendimden, ailemden ve soğuk sudan(dünya nimetlerinden) daha sevimli eyle…” (Tirmizî, Sünen, nr. 3490.) Kulağı çınlayanın okuyacağı dua Resûlullah’ın (s.a.v.) azatlısı Ebû Râfi’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Birinizin kulağı çınladığında beni hatırlasın; bana salât-ü salam getirsin ve şöyle desin: Okunuşu: “Zekera’l-lahü bihayrin men zekerani” Manası: “Beni ananı Allah da hayırla ansın.” (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 165) Kişi sevdiğini gördüğü zaman okuyacağı dua Hz. Âişe’nin (r.anh) anlattığına göre, Resûlullah (s.a.v.) hoşa giden bir şey gördüğünde, Okunuşu: “el-Hamdü lillâhi’l-lezî bini’metihî tetimmu’s-sâlihât” Manası: “O Allah’a hamdolsun ki, O’nun verdiği nimetlerle güzel işler tamam ermektedir, derdi. Hoşa gitmeyen bir şey gördüğünde de, Okunuşu: “el-Hamdü lillâhi ‘alâ külli hâl” Manası: “Her türlü durum için Allah Teâlâ’ya hamdolsun, derdi.” (İbn Mâce, Sünen, nr. 3803; Hâkim, el-Müstedrek, 1/499.) Peygamberimizin öğrettiği tevbe duası Enes b. Mâlik’in (r.a.) rivayet ettiğine göre Nebî (s.a.v.) buyurmuş ki: “Herkim Cuma günü sabah namazının farzından önce, üç defa, Okunuşu: “Esta’ğfiru’llâhe’l-lezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayye’l-kayyûme ve etûbü ileyhi” Manası: “O Dâima diri olan (Hayy), bütün varlığın idâresini yürütendir (Kayyûm), kendisinden başka ilah olmayan Allah’tan bağışlanmamı diler ve O’na tövbe ederim, derse, günahları denizlerin köpükleri kadar çok da olsa, Allah Teâlâ onu bağışlar.” (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 82) Cehennem azabından fakirlik ve zenginliğin şerrinden korunmak Hz. Âişe’den (r.anh) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şu lafızlarla dua edermiş: Okunuşu: “Allâhümme innî e’ûzü bike min fitneti’n-nâri ve ‘azâbi’n-nâri ve min şerri’l-ğınâ ve’l fakri” Manası: “Allahım! Cehennemin fitnesinden (cehenneme götürecek kötü amellerden), cehennemin azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Sünen, nr. 1543; Tirmizî, Sünen, nr. 3495.) Yalnız kalan kimsenin okuyacağı dua Berâ b. Âzib (r.a.) anlatıyor: “Adamın biri Resûlullah’ın (s.a.v.) yanına gelerek yalnızlıktan ve korktuğundan şikâyet etti. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: -Sana öğreteceğim şu duayı çokça zikret: Okunuşu: “Sübhâne’l-meliki’l-kuddûsi Rabbi’l-melâiketi ve’r-rûhi. Cellelte’ssemâvâti ve’l-arda bi’l-izzeti ve’l-ceberûti” Manası: Meleklerin ve Cebrail’in Rabbi, mukaddes ve her şeyin sahibi olan Allahım! Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Sen göklere yeri, izzet ve kudretinle yücelttin, büyük kıldın.” Adam bu sözleri söyledikten sonra kendisinden yalnızlık hissi kayboldu. (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 644.) Bağışlanma için okunacak dua Hz. Âişe (r.anh) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v.) vefat hastalığında bana yaslandı ve şöyle dedi. Okunuşu: “Allahümme’ğfir lî ve’rhamnî ve elhıknî bi’r-refîki’l-a’lâ” Manası: “Allahım! Beni bağışla ve merhamet et. Beni en yüce dosta ulaştır.” (Buhârî, Sahîh, nr. 4440; Müslim, Sahîh, nr. 2444; Mâlik, Muvatta, 1/238.) Borcunu ödeyebilmek için duâ Okunuşu: “Allahümme’kfinî bihelâlike an harâmike ve eğninî bifadlike ammen sivâke.” Manası: “Allahım! haramlarından uzaklaştır helal olana kanaat ettir. Lütfunla beni senden başka kimseye muhtaç etme.” (Tirmizî, Sünen, nr. 3563.) Dünya ve ahiret üzüntülerini gidermek için dua Ebû’d-Derdâ’nın (r.a.) rivayet ettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Herkim, her gün, sabah kalktığında ve akşama erdiğinde, yedi defa, Okunuşu: “Hasbiya’l-lâhu lâ ilâhe illâ hüve, ‘aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-arşi’lazim.” Manası: “Allah bana yeter! O’ndan başka ilâh yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Allah büyük Arş’ın Rabbidir, derse, Allah Teâlâ onun hem dinine hem de dünyasına yeter.” (Ebû Dâvûd, Sünen, nr. 5081; İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 70.) Zorluk anında yapılacak dua Enes b. Mâlik’ten rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir defasında şöyle dua etmiştir: Okunuşu: “Allâhümme lâ sehle illâ mâ ce’altehû sehlen ve ente tec’alü’l-hazne izâ şi’te sehlen” Manası: “Allahım! Ancak senin kolaylaştırdığın şey kolay olur. Sen dilediğin zaman sert, katı ve zor olan bir şeyi kolay ve yumuşak yaparsın.” (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 353.) Huşu için okunacak dua Hz. Ali’nin (r.a.) rivayet ettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) rükû ettiği zaman şöyle dua etmiştir: Okunuşu: “Allâhumme leke rekâ’tü ve bike âmentü ve leke eslemtü haşa’a leke sem’î ve basarî ve muhhî ve azmi ve ‘asabî” Manası: “Allahım! Senin için rükû ettim, Sana iman ettim, Sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliğim, kemiğim ve sinirlerim (bütün varlığım) senin yüceliğin karşısında korkuyla eğilir.” (Müslim, Sahîh, nr. 771.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close