Impryl, embriyo ve gebelik sağlığının yanı sıra sağlıklı yaşlanma için metilfolat ile oksiredoks dengesini düzenleyen, enerji üretimini ve hücre canlılığını sağlayan, endojen antioksidan mekanizmasını harekete geçiren hamilelikte takviye edici gıdadır.

Impryl, dolaylı antioksidan stratejilerinde ana ölçüttür. Ürünün formülü, doğrudan antioksidan aktivitesi olan hiçbir madde bulunmadığında antioksidan savunmasını hareket geçirmek için gerekli tüm maddeleri içerir. Ayrıca, aşağıdakiler başta olmak üzere bulunması muhtemel metabolik enzimlerin en yaygın patolojik varyantlarını telafi etme yeteneğine sahip maddeleri de sağlar:

  • Folik asidin aktif, metil formu (metilfolat), MTHFR (Metil-Tetra-Hidro-Folat-Redüktaz) enziminin bozulma olasılığını telafi eder.
  • B12 vitamininin aktif, metil formu (metilkobalamin), MTRR (5-metiltetrahidrofolat-homosistein metiltransferaz redüktaz) enziminin bozulma olasılığını telafi eder.
  • Betain (trimetil glisin), HMT (betain-homosistein metil transferaz) enziminin bozulma olasılığını telafi eder.
  • Sistein donörü (sistin), CBS (sistationin beta sentetaz) enziminin bozulma olasılığını telafi eder.

Böylelikle, Impryl antioksidan savunmasına maksimum destek sağlar ve genetik substratından bağımsız olarak tüm bireylerde etkili olur.

Impryl, hiç doğrudan antioksidan içermez ve hücre homeostazının düzenlenmesine bağlı olarak, hücre için yararlı olduğu sürece endojen hücre antioksidan savunmasını harekete geçirerek çalışır.

Impryl Etkileri Nelerdir?

Impryl, hücre mekanizmasını temel alan ilk antioksidan takviye edici gıdadır: başlıca hücre antioksidanı olan glutation (GSH) sentezini düzenleyen CBS enziminin modülasyonu yoluyla dolaylı antioksidan etki gösterir.

Impryl, hücrelerimizin başlıca biyokimyasal döngüsü olan trans metilasyonları aktive ederek çalışır. Bu etki, hücrelerin genel olarak daha sağlıklı olmasını sağlamanın yanında, fizyolojik antioksidan savunmayı (GSH sentezini) aktive etmek üzere formüllendirilmiştir. GSH oluşumunu ve antioksidan savunmalar birçok özel substrat eklenerek daha da desteklenir. Metilfolat ve metilkobalamin, en yaygın metabolik enzimler olan MTHFR ve MTRR’nin en yaygın kusurlu varyantlarını telafi etmeyi sağlar.

Impryl tarafından sağlanan maddeler hücrelerin endojen antioksidan savunma mekanizmasını harekete geçirebilmesini sağlar. Elde edilen antioksidan etki kapsamlıdır, yani binlerce önemli metabolik reaksiyonu etkiler ve hücre üremesine ve farklılaşmasına olumlu etki yapar. Bu etkiler hücre aktivitelerinin fizyolojik regülasyonunun kontrolü dahilinde gerçekleşir ve asla aşırıya kaçmaz, alınan miktardan bağımsız olarak, ihtiyaç karşılandığında hemen durur.

Her yaş için sağlık takviyesidir.

Hücre çoğalmasına, esenliğe ve kontrollü yaşlanmaya katkıda bulunur. Metilfolat içerir.

Impryl vitamin takviyesinin yararlı olduğu durumlar:

IMPRYL NE İÇİN KULLANILIR?

Impryl, herkesin sağlığını desteklemeye yönelik bir beslenme takviyesi olarak tasarlanmıştır ve kullanılması için mutlaka düzeltilmesi amaçlanan bir hastalık bulunması gerekmez. Ayrıca, modern yaşam tarzı ve artan çevre kirliliği hepimizi oksidasyon saldırılarına daha açık hale getirmektedir ve bu saldırıların, klinik zarara neden olmadan önce dengelenmesi gerekir.

Buna karşılık, Impryl ile sağlanan metabolik normalleşme özellikle metabolik temelli ve/veya eksikliğe bağlı olduğu açıkça bilinen bozukluklarda yararlıdır. Örneğin, sürekli ya da döngüler şeklinde kullanılan Impryl dolaşımdaki homosistein düzeyi ve/veya kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalık riski yüksek kişilere tavsiye edilmektedir.

Yaygın MTHFR ve MTRR genetik polimorfizimini telafi eden metilfolat ve metilkobalamin içeriği sayesinde Impryl, genetik testlere ihtiyaç duyulmaksızın herkes için yararlı olabilir.

GEBELİK İÇİN TAKVİYE VİTAMİN

Bir tarafta olağanüstü etkili antioksidan aktivasyonu, diğer tarafta metabolik fizyolojiyi dikkate alması Impryl’i üreme alanında ideal bir destek ürünü kılmaktadır. Gametogenez fizyolojik fonksiyonlar arasında mükemmel metabolik dengeye en duyarlı olanıdır. Bu, fertilizasyon öncesi destek olarak adlandırılır (fertilizasyondan en az üç ay önce her iki partnere takviye uygulanması). Pozitif etkiler fertilizasyon ihtimalinin yanı sıra sorunsuz bir gebelik dönemi ve sağlıklı bir bebek olasılığını da artırır.

Detaylı bilgi için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) fertilizasyon öncesi bakım ile ilgili tavsiyelerini inceleyiniz.

Bunun ardından gebelik gerçekleştiğinde araştırmalar, spina bifida da dahil olmak üzere Nöral Tüp Kusurlarının (NTD) önlenmesi için folik asit ile gebelik desteğine ihtiyaç olduğunu kesin olarak doğrulamaktadır. Daha yeni tarihli çalışmalar, modern zamanların sağlık sorunları arasında yer alan ve muhtemelen çevresel toksisite ile bağlantılı olan Otizm Spektrum Bozuklukları (ASD) başlangıcına karşı da olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. Çalışmalar ayrıca tek başına folik asit desteğine kıyasla multivitamin desteğinin daha tercih edilebilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca, metilfolat şeklinde folik asit sağlayan takviyeler, kusurlu MTHFR geni olan bireyler için daha uygundur. Kesin olarak gösterilmesi yıllar alacak olsa da, tüm metabolik sorunları kapsayan bir takviyenin tercih edilmesi gerektiği konusunda soru işareti bulunmamaktadır. Impryl şu an için en noksansız gebelik desteğidir.

MENOPOZ İÇİN VİTAMİN

Terlemeli veya terlemesiz ateş basması olarak da adlandırılan vazomotor semptomlar menopoz yaşındaki pek çok kadını etkilemekte ve bazı durumlarda uzun dönemde etkili olmaya devam ederek uyku düzeni ve mesleki faaliyetler açısından da olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Mekanizmaları tam olarak açıklanabilmiş değilse de, merkezi sinir sistemi (MSS) içindeki sıcaklık düzenleme merkezinin aşırı reaktif olmasının ve sıcaklık düzenlemesinde normal uyaranlara aşırı tepki vermesinin rol oynadığı kesin olarak bilinmektedir.

Burada etkilenen etki faktörü, glutamat adı verilen uyarıcı bir nörotransmiterdir. Steroid hormonunun düşmesi nedeniyle menopoz yaşını artırır ve erken menopoz dönemindeki tipik hormon düzeyi dalgalanmaları sırasında en üst seviyeye çıkar. Ayrıca MSS homosistein de, glutamat reseptörlerini doğrudan uyararak ve sinaptik alanda yeniden adsorbe olmasını engel olur ve böylelikle glutamatatın etkisini artırarak katkıda bulunur.

Impryl, MSS’ye nüfuz edebilen metilfolat ve metilkobalamin içeriği nedeniyle, glutation sentezi için glutamat tüketimini artırarak ve MSS içindeki homosistein eliminasyonunu aktive ederek glutamatın azalmasını teşvik eder. Tedavi edilen kadınlar, tedaviye başladıktan sonra üç gün gibi kısa bir süre içinde semptomlarda çok hızlı rahatlama olduğunu bildirmiştir ve bir hafta sonunda hemen hiçbirinde semptom kalmamıştır.

Ayrıca, dolaşımdaki homosistein osteoporoz için de bağımsız bir risk faktörü teşkil etmektedir. Basit folik asidin bile kemik yoğunluğunu artırabildiği ve patolojik kırıkları azaltabildiği bilinmektedir. Folat yolaklarına sağlanan kapsamlı destek ve enzimlerin orak genetik varyantları için de uygun olması sayesinde Impryl, hem semptomlar hem de komplikasyonlar üzerinde etkinli olmasıyla şu an mevcut olanlardan daha iyi bir tam menopoz desteği olma niteliği taşımaktadır.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PCOS) İÇİN VİTAMİN

Polikistik Over Sendromu (PKOS) over kistleri, hiperandojenizm, glukoz metabolizmasının bozulması (klinik altı diyabet) ve ovülasyon sorunları ile karakterize olan çok yaygın bir hastalıktır ve azalmış fertilite ile ilişkilendirilebilir. PKOS’un pek çok türünde öncelikli olan, duyarlı kadınlarda, insülin direncini ve androjen sisteminin aşırı aktivasyonunu tetikleyen oksidasyon hasarıdır.

Impryl ile sağlanan dolaylı antioksidan desteği bu süreci engelleyerek normal metabolizma ve endokrin fonksiyonunu geri kazandırma potansiyeline sahiptir. Bazı durumlarda Impryl, sendromun hızlıca ve tam olarak geriletilmesinde yararlı olmuştur.

PKOS’lu kadınların MTHFR geninin kusurlu versiyona sahip olma riskinin daha yüksek olduğu ve Impryl içeriğindeki metilfolat maddesinden yarar göreceği unutulmamalıdır.

DİYABET İÇİN VİTAMİN

Ayrıca, tip 2 diyabette hasarın önemli bir bölümü; insülin direncinin tetiklediği oksidasyon hasarına bağlanabilmektedir ve bu durumun, hastalığın diyabetik retinopati gibi nörolojik sekellerinin gelişmesiyle özellikle bağlantılı olabileceği değerlendirilmektedir. Impryl ile düzenli destek sağlanması metabolik kontrolü artırabilir ve ilaç tedavisini azaltabilir ya da tümden gereksiz kılabilir. Böylelikle, hastalığın uzun dönemli komplikasyonlarının geciktirilmesi veya önlenmesi umulabilir.

DİKKAT: Antidiyabetik ilaç kullanmakta olan hastalar Impryl’i mutlaka uzman hekim gözetimi altında kullanmalı, glukoz metabolizması sıkı şekilde izlenmeli ve gerektiği taktirde uygulanan ilaçların dozunu azaltmaya hazırlıklı olunmalıdır.

ALZHEIMER VE DEMANS İÇİN VİTAMİN

Merkezi sinir sistemi metabolizma sorunlarına karşı son derece duyarlıdır ve yaşlılığa bağlı dejenerasyon türlerinin pek çoğunda çevresel faktörler rol oynamaktadır. Nöron genlerinin maruz kaldığı oksidasyon hasarı birikerek bazı genlerin ekspresyonun düzensizleşmesine (epigenetik bozukluk) neden olabilir. Örneğin, Alzheimer hastalığında beta amiloid proretini gen kodlamasının aşırı eksprese olması sonucunda bu protein dokularda birikerek dejenerasyona neden olabilmektedir. Impryl ile antioksidan desteği genlerin normal ekspresyonunu destekleme potansiyeli taşır.

Alzheimer ve demans hastalarının MTHFR geninin kusurlu bir varyantını taşıma riskinin daha yüksek olduğu ve Impryl içeriğindeki metilfolat maddesinden yarar görecekleri bilinmelidir.

IMPRYL ® HAKKINDA BİLGİ

Impryl®; Betain, Sistin, Çinko, Niasin, Folik Asit (5MTHF-glukozamin formunda), B12 Vitamini (Metilkobalamin formunda), B6 Vitamini ve Riboflavin içeren bir Besin takviyesidir. B6 Vitamini, Folatlar ve B12, normal homosistein metabolizmasına katkı yapar ve B2, hücrelerin oksidatif streslerden korunmasına yardımcı olur. Çinko, hücreler yapıları oksidatif hasara karşı korur, DNA sentezine ve ayrıca normal fertilite ve üremeye katkı sağlar.

Impryl®’de bulunan nütrisyonel maddelerin, normal diyetin ve metabolizmanın parçası olduğu bilinmektedir ve mutlak (diyetteki düşük miktar) veya rölatif (artmış talep) eksikliklerde faydalı olabilirler. Bu eksiklikler homosistein metabolizmasında değişimlere ve oksidatif saldırılara karşı gösterilen savunmada başka bozulmalara yol açabilir ve sıklıkla şu kişilerde görülür: üreme problemleri olan erkeklerde ve kadınlarda; bir PCOS sendromu taşıyan ve pre-menopozal ve menopozal aşamada olan kadınlarda; tip 2 diyabette; nörodejeneratif hastalıklar geliştiren kişilerde; yoğun aktivite gösteren ve enerji harcayan kişilerde, örn., atletler; vegan ve vejeteryanlarda. Ayrıca aynı bozukluklar dislipidemi ve kardiyovasküler hastalıkla da ilişkilendirilmiştir. Son olarak Impryl®, folat/homosistein yolağının tüm gereksinimlerini kapsadığında, her iki partner için pre-konsepsiyonel bir takviye olarak ve gebe kadınlar için gebelik takviyesi olarak kullanılabilir.
MTHFR, MTRR, BHMT ve CBS dahil olmak üzere, homosistein metabolizmasının temel enzimlerinden birisinin kusurlu bir genetik varyantını taşıyan kişilerde, homosistein metabolizması ve oksidatif savunmalardaki bozulmaların daha sık meydana gelebileceği belirtilmelidir. Impryl®, daha önceden aktive edilmiş bir substrat sağlayarak (yani, MTHFR için metilfolat ve MTRR için metil kobalamin) veya bir substrattan aşırı miktarda temin ederek (yani, BHMT için betain) ya da genetik blokajdan sonraki adımlara hazır bir substrat sağlayarak (yani, CBS için sistin) bu kusurları telafi edecek şekilde formüle edilmiştir. Dolayısıyla Impryl®, belirtilmiş enzimlerin genetik substratlarından bağımsız olarak herkese etkili bir besin desteği sunmaktadır.

IMPRYL İÇİNDE NELER VAR?

Hacim arttırıcı ajan: mikrokristalin selüloz; betain hidroklorür, L-sistin, topaklanmayı önleyici ajanlar: yağ asitlerinin mono- ve digliseritleri, magnezyum stearat, silikon dioksit; çinko bisglisinat, stabilizör: çapraz bağlı sodyum karboksi metil selüloz; niasin (nikotinamid), B6 vitamini (piridoksin hidroklorür), B2 vitamini (riboflavin), folik asit ((6S)5- metiltetrahidrofolik asit, glukozamin tuzu), B12 vitamini (metilkobalamin).

ÜRÜNÜ BELİRLEYEN ÖNEMLİ İÇERİK MADDELERİ GÜNLÜK DOZ BAŞINA (1 TABLET) %NRV
Betain 200 mg
L-sistin 200 mg
Niasin 16 mg %100
Çinko 10 mg %100
B6 vitamini 1.4 mg %100
Riboflavin (B2 Vit.) 1.4 mg %100
Folik asit (metilfolat olarak) 400 µg %100
B12 vitamini (metilkobalamin olarak) 2.5 µg %100

IMPRYL YAN ETKİLERİ NELERDİR? IMPRYL UYARILARI

Önerilen günlük dozu aşmayın. Üç yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun. Besin takviyeleri, çeşitliliğe sahip bir diyetin ya da sağlıklı bir yaşam biçiminin ikamesi olarak düşünülmemelidir. Bir ya da daha fazla içerik maddesine bilinen ya da şüpheli alerji durumunda almayın.

IMPRYL NASIL SAKLANIR?

Işıktan, nemden ve doğrudan ısı kaynaklarından uzakta, serin ve kuru bir yerde saklayın. Son kullanma tarihi, hasarlanmamış ve uygun şekilde saklanan ürün için geçerlidir.

IMPRYL TABLET FIYATLARI,

Toplamda 30 tane 1.3 gramlık film kaplı tablet için her birinde 15 tablet bulunan iki PVC/Alüminyum blister içeren karton kutu.Şuan için RESMİ SİTESİ OLAN PARTOGEN.COM.TR ‘ de 197 TL olarak satılmaktadır.

IMPRYL NERELERDE SATILIR?

Toplamda 30 tane 1.3 gramlık film kaplı tablet için her birinde 15 tablet bulunan iki PVC/Alüminyum blister içeren karton kutu.

IMPRYL KULLANANLAR VE KULLANMA TALİMATLARI

Impryl® laktoz ve gluten içermez. Önerilen günlük doz, mümkünse öğünler arasında olmak üzere, bol suyla yutulan 1 tablettir. Daha düşük miktarlarda tüketilmesi durumunda, herkeste günlük gereksinimlerin tamamının karşılanması garanti edilemez.
Impryl® dengeli bir diyetin destekçisidir ve bu tip bir destek için sabit bir süre yoktur. Bununla birlikte, üreme problemleri olan kadınların ve erkeklerin, gamet olgunlaşmasının yaklaşık 4 ayda tamamlandığını göz önüne alması gerekir. Ayrıca, homosistein metabolizması sorunları olduğu bilinen kişiler, destekleyici etkilerin, yalnızca ürün tüketilmeye devam ettikçe süreceğine dikkat etmelidir.

LÜTFEN YORUMLARINI AŞAĞIYA YAPINIZ.

 

One thought on “impryl nedir? impryl neye iyi gelir, impryl kullananlar, fiyatları

  1. Merhabalar ben ilacı kullanmaya başladım ellerimin üstünde kaşıntılar oluşmaya başladı bir aksi durum herhangi bir zararı olur mu acaba

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close