Kategori: Kıyamet

Kıyamet alametleri, kıyamet günü, kıyamet hakkında Ahmed Ziyâeddîn Hazretleri’nin hazırladığı Râmûz el-Ehàdîs isimli hadis mecmuasından alınmış, hadis-i şerifler ile kıyamet hakkında bilgiler.

Hülâsa olarak şu söylenebilir ki: Kıyametin küçük alâmetlerinin hemen hepsi zuhur etmiş ve sıra büyük alâmetlere gelmiştir.

Binâen aleyh, her müslümanın imanını koruyabilmesi için buna göre hazırlanması, bilhassa Deccal fitnesine karşı müteyakkız olması, kendisi için bir kurtuluş vesilesi olacaktır.

Kıyametin yaklaşmasına ait alâmetleri belirten hadis-i şerifleri, tasnif edilmiş bir şekilde takdim etmekle, din kardeşlerimize faydalı olmaya çalışılmıştır.Tevfik Allah’tandır.

Kıyametin kopmasından önce ortaya çıkacak küçük alametler

a. Çeşitli Alâmetler
b. Ticaretin Artması, Malın Çoğalması
c. Çocukların Durumu
d. Kur’an’ın Merasimi ve Müslümanlığın İsminin Kalışı
e. Ulemânın Durumu
f. Umerânın Durumu
g. İmanı Muhafazanın ve Sünnete Uymanın Güçleşmesi
h. Fitnelerin Zuhuru
i. Deccal’in Önüsıra Olacak Hadiseler

Kıyametin büyük alâmetleri

a. Kıyametin On Büyük Alâmeti
b. Melhameler ve Melhame-i Kübrâ (Büyük Harb)
c. Hz. Mehdi AS’ın Zuhûru, Vasıfları ve Müddeti
d. Kıyamete Kadar Hak Üzere Bir Grubun Bulunacağı
e. Kostantıniyye’nin ve Roma’nın fethi
f. Hadramut’tan Bir Ateşin Zuhuru

Deccal’in çıkışı, vasıfları ve helâkı

a. Ümmet İçinde Çıkacak Yalancılar
b. Peygamberlerin Kavimlerini Deccal’e Karşı İkazları
c. Deccal’in Çıkacağı Zaman
d. Deccal’in Çıkacağı Yer ve Kendisine Tabi Olacak Kimseler
e. Deccal’in Vasıfları ve Yapacağı Bazı İşler
f. Deccal’in Varamayacağı Yerler
g. Hz. İsâ AS’ın Deccal’i Öldürmesi
h. Beklenen Yedi Şey Dolayısıyla Amellere Acele Etmek Lüzumu

Hz. İsa As’ın ortaya çıkması

a. Hz. İsâ AS’ın Tekrar Dünyaya Geleceği
b. Hz. İsâ AS’ın Vasıfları ve Devrindeki Durum
c. Hz. İsa AS’ın Haçı Kırıp, Cizyeyi Kaldırması ve Malın Artması
d.İmanın Medine’de Toplanması

Ye’cüc ve Me’cüc’ün çıkışı, vasıfları ve helâkı

a. Ye’cüc-Me’cüc’ün, Adem AS’ın sulbünden olduğu
b. Hz. Hızır ve İlyas AS’ın Her Gece Sed Üzerinde Buluşması
c. Kendileri ile Harb Yapılacak Bazı Kavimler
d. Ye’cüc ve Me’cüc’ün Vasıfları
e. Ye’cüc ve Me’cüc Hadisesinde Toplanma Merkezinin Tur-u Sînâ Olacağı
f. Ye’cüc ve Me’cüc’den Sonra da Hac ve Umre Yapılacağı

Dabbetül-Arz’ın ortaya çıkması ve güneşin batıdan doğması

a. Dabbetül-Arz’ın Yapacağı Şeyler
b. Güneşin Batıdan Doğması
c. Güneşin Batıdan Doğuşu ile Tevbe Kapısının Kapanacağı

Güneşin batıdan doğuşundan kıyamete kadar olacak durumlar

a. Fitnelerin Artması
b. İlk Helâk Olacak Kavimler
c. Bir Takım Gençlerin ve İnsanların Durumu
d. Müslümanların Durumu ve Şeytanların Çıkışı
e. Kâbe’nin Yıkılması ve İbadetin Kalmaması
f. Bazı Harikulâde Hadiselerin Zuhuru
g. Zamanda Yakınlık ve Herc ü Merc’in Artması
h. Yere Batma, Taş Yağması ve Sûret Değiştirme Hadiseleri
i. Yağmurlarda Bereket Kalmaması ve Yıldırımların Artması
j. Kur’an’ın Silinmesi ve Kalkması
k. Salihlerin Ölümü ve Kıyametin Kopması

Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in tavsiyeleri

a. Ma’rufla Emir, Münkerden Nehy Etmek
b. Amelde Müsaraat (Acele) Etmek
c. Zalim Umera ile Birlikte Olmamak
d. Şam’da Toplanmayı Tavsiye
e. Mücahidlerin Fazîleti
f. Aczin Fücûra Tercih Edileceği Zaman
g. Fitne ve Belâlardan Kurtulma Çareleri
h. Gam, Keder ve Musibet İsabetinde Söylenecek Dualar