Kunut Duaları

kunut ne demektir?

1. İbadet, boyun eğme, itaat, saygı, huşu, dua etme.

2. Allah’ın emirlerine kendini tam olarak verme, bağlanma ve itaate devam etme hâli.

“Şüphesiz ki İbrahim sadece Allah’a kunut eden Hanifti. O asla müşriklerden değildi.” (Kur’an-ı Kerim 16/120)

3. Allah’ın yaratmış olduğu herhangi bir hayrı elde etmek veya düşman şerrinden, doğal afetlerden, salgın hastalıklardan kurtulmak için dua ederek namazda Allah’a sığınma.

“Namazın en faziletlisi kunutu uzun olanıdır.” (Hadis)

4. Vitir namazının üçüncü rekâtında Fatiha ve sure okunduktan sonra okunan dualar.


KUNUT DUALARI

Allâhümme innâ neste’înüke ve nestağfirüke ve nestehdîk, ve nü’minü bike ve netûbü ileyk ve netevekkelü aleyke, ve Nüsnî aleyke’l-hayre küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahle’u ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duaları Anlamı

“Allah’ım! Senden yardım, af ve hidayetini isteriz. Sana tevbe eder, sana dayanırız. Bütün hayırlarla seni överiz. Sana şükreder, sana karşı nankörlük etmeyiz. Sana isyan eden günahkârları terk eder, başımızdan indiririz” demektir.


Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü narcû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bi’l-küffâri mülhık.

Kunut Duaları Anlamı

Allah’ım! Yalnız sana kulluk yapar, sana dua eder, sana secde ederiz. Rızana koşar, rahmetini umar, azabından korkarız. Senin azabın kâfirlere mutlaka ulaşır.

demektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.