Hatme Duası

 

Hatme Duası Arapça
Hatme Duası Arapça

HATME DUASI OKUNUŞU

- Bismillâhirrahmânirrahîm.

- Elhamdulillâhi Rabbi’l-Âlemîn. Elhamdulillâhi hakka hamdihî ve senâihî ve’s-salâtü ve’s-selâmu alâ hayri halkihî Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

- Allâhumme belliğ ve evsıl misle sevâbi hêzihi’l-hatmeti’ş-şerîfeti’l-mubâreketi ba’de’l-kabûli minnâ bi’l fadlı ve’l keremi hediyyeten minnâ vâsıleten ilâ ravdati menbai’ssıdki ve’s-safê eşrefi’l-verâ Hazreti Seyyidinâ Muhammedini’l-Mustafâ (Sallâhu Teâlâ aleyhi veselleme ve ilâ ruhih).

- Kullin min êlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî eshâbihî ve etbâihî ve zurriyyâtihî ve muhâcirihî ve ensarihî (Ridvânullâhi Teâlâ aleyhim ecmaîn ve ilâ rûhihim).

- Kullin min sâdâti silsileti’t-tarîkati’l-aliyyeti’n-Nakşibendiyyeti ve’l-Kâdiriyyeti ve’s-Sühreverdiyyeti ve’l-Çestiyyeti ve’l-Kubreviyye (Kaddesallâhu Teâlâ Esrarâhum Ecmaîne ve ilâ rûhihim) - Şeyhinâ ve melâzinâ ve kıdvetinâ ve imâminâ ve imâmi’t-tarîkati zi’l-feydi’l-cârî ve’n-nûri’s-sârî eş-Şeyhi behâi’l-Hakki ve’l-hakîkati ve’d-dîn Hazreti’ş-Şeyh Muhammedini’l-Üveysiyyi’l-Buhâriyyi’l-ma’rûfi bi Şâhi Nakşibend (Kaddesallâhu Teâlâ esrârahu’l-aliyyeti ve ilâ rûhih).

- Menbai’l-meârifi ve’l-kemâli seyyidi’s- sêdâti es-Seyid Emîr Kulâl (k.s.a.).

- el-Mukbili aleyke ve li-mâ sivâke’n-nâsi eş-Şeyh Muhammedini’l-Bâbâ Semmasî (k.s.a.).

- el-Vâlihî fî muhabbeti mevlâhu’l-ğaniyyi’l-ma’rûfi bi hazreti Azizân Hâce Aliyyi’rRâmitenî (k.s.a.).

- el-Mu’ridi ani’l-murâdi’d-dunyeviyyi ve uhreviyyi Hazreti’ş-Şeyh Mahmûdi’l- İnciriyyi’l-Fağnevî (k.s.a.).

-el-Mutessellihi ani’l-hicâbi’l-beşeriyyi Hazreti’ş-Şeyh Ârifi’r-Rivegerî (k.s.a.).

-Kutbi’l-evliyâi ve burhâni’l-esfiyâi kâmii’l-bid’ati muhyi’s-sunneti şeyhi’l-meşâyihi Mevlânâ Hazreti’ş-Şeyh Abdilhâlıki’l-Gucduvânî (k.s.a.). - Kutbi’l-hakkânî el-Gavsi’s-samedânî eş-Şeyhi Ahmedi’l-Fârûkiyyi’s-Serhendî elma’rûfi bi’l-İmâmi’r-Rabbânî Muceddidi’l-elfi’s-sânî (k.s.a.).

- Kutbi dâireti’l-irşâdi gavsi’s-sekaleyni ale’s-sedâdi’s-sâiri fillâhi’r-Râki’s-sâcidi zi’lcenâhayni Hazreti Diyâiddîn Mevlânâ Hazreti’ş-Şeyh Hâlid (k.s.a.).

- Menbai’l-hilmi ve nûri’z-zalâmi el-hâdî beyne’l-aşâiri ve’l-akvâmi Hazreti Sirâciddîni’l-lezî zahera min halefi Seyyidi’l-enâmi Mevlânâ Hazreti’s-Seyyid Abdillâh (k.s.a.).

- Şeyhine’l-Gayûri’l-lezî bihî netebâhe’l-vekûri kubdi’l-irşâdi ve’l-medâri Hazreti Şihâbiddîn Mevlânâ Hazreti’ş-Şeyh es-Seyyid Tâhâ (k.s.a.).

- Sultâni’l-Kuberâi’l-mutekaddimîne Kıdveti’l-kuberâi’l-muteahhirîne gavsi’l-âmmeti ve’l-hâifîne Kutbi’l-eimmeti ve’s-sâlikîne Muğîsi’l-musteğisîne mûnisi’l-ğurebâi ve’l-âşikîne Mevlânâ Şeyhine’l-Kâmili’l-Mükemmili’l-Uveysiyyi Mevlânâ Hazreti’ş-Şeyh es-Seyyid Sibğatullâhi’l-Arvâsî (k.s.a.).

- Sultâni’l-ârifîne kutbi’l-aktâbi’l-vâsılîne el-muteşerrefi bi’l-fenâi’l-mutlaki murabbi’s-sâlikîne ilâ Rabbihim ale’l-vechi’l-ehakki nâsıri’ş-şerîati’l-ğarrâi kâmii’l-bid’ati’ddarrâi müceddidi âsâri’s-selefi ve’t-tabiîne ve mumehhidi bunyâni tarîkati’l-halefi ve’llâhakîne el-mutassarrifi ale’l-itlâki’l-lezî lem yura lehû nezîrun ba’de’t-tefehhusi fi’l-âfâki kâtii’n-nisbeti ani’l-mubtedi’t-tâğî Mevlânâ Şeyhine’l-Kâmili’l-Mükemmili Hazreti’ş-Şeyhi Abdurrahmâni’t-Tâhî (k.s.a.).

- Şeyhi’ş-Şerîati ve şehâbzi’t-tarîkati ve burhâni’l-hakîkati el-fânî fillâh ve’l-bâkî billâhi el-mü’tasımi bi hablillâh Mevlânâ Şeyhine’l-Kâmili’l-Mükemmili Hazreti’ş-Şeyh Fethillâh (k.s.a.).

- Câmii kemâlâti’l-evliyâi’l-evvelîne ve mecmai’l-âdâbı ve fuyûdâti’l-âhirîne umdeti’l-İslâmi ve müslimîne umûdi’l-meşâyihi bi ecmeıhim ve’s-sâlikîne dav’i-s-semâvâti ve’l-ardîne sirâci’l-milleti ve’d-dîni kehfi’l-duafâi ve’l-mesâkîne kutbi’l-eimmeti ve’ssâlikîne Sultâni’l-Âşikîne Mevlânâ Şeyhine’l-Kâmili’l-Mükemmili Hazreti’ş-Şeyh Muhammed Diyâiddîn (k.s.a.).

- Vârisi makâmâti’l-evliyâi ve’l-ârifîn imâmi’l-mü’minîne umdeti’l-abidîne ve’ssâlikîne muzhiri’ş-şerîati’l-ğarrâi muhyi’t-tarîkati’n-Nakşibendiyyeti’l-beydâi el-mutesellihi ani’l-hicâbi’l-insiyyi el-hâzini li’s-sırri’l-menaviyyi Mevlânâ Şeyhine’l-Kâmili’l-Mükemmili Hazreti’ş-Şeyh Ahmedi’l-Haznevî (k.s.a.).

- Sultâni’l-câzibîne nûri hidâyeti’l-vâsılîne kutbi’l-ferdi li’l-âlemîne nâşiri mesleki’lAhmediyyeti fer’i’ş-şecereti’l-Muhammediyyeti pîri’t-tarîkati’n-Nakşibendiyyeti Sâhibi’sseciyyeti’l-mahmûdiyyeti es-sâkî min hıyâdi’l-bahâiyyeti nâsibi’l-a’lâmi’d-dîniyyeti muhyi âsâri kibâri’s-selefi ve’t-tâbiîne metlei’l-himemi bi’l-yekîni menheci’s-seâdeti li’lmusaddıkîne Mevlânâ Şeyhine’l-Kâmili’l-Mükemmili’l-Bilvânisiyyi Mevlânâ Hazreti’ş-Şeyh es-Seyyid Abdulhâkimi’l-Hüseynî (k.s.a.).

- Sultâni’l-müslimîne ve melâzi’l-müstecirîne ve tâci’l-mensûrîne ve muhibbi’lmahbûbîne ve muşâri’l-müsteşerîne ve irşâdi’l-mürşidîne ve sırrı’s-sâdıkîne bi hidâyeti Rabbi’l-Âlemîne el-fâtihi kunûzi’l-ilmi ve’d-dîni el-mustakirrı bi’ş-şerîati’l-ğarrâi muhyi’t-tarîkati’n-Nakşibendiyyeti’l-beydâi Mevlânâ Şeyhine’l-Kâmili’l-Mükemmili’l-Bilvânisiyyi Mevlânâ Hazreti’ş-Şeyh es-Seyyid Muhammed Râşid el-Hüseynî (k.s.a.).

- Mecmai êmâli’l-müslimîne kutbi’l-fâidîn sikati’l-muttakîne vesîleti’l-mütevekkilîne sâhibi’s-sehâveti ve’l-kerâmeti li’l-âlemîne kesîri’l-muhabbeti li’l-mutevâdıîne sâhibi’ş-şerîati ve’t-tarîkati’n-nakşibendiyyeti mevlâye ve şeyhî ve seyidî ve senedî ve men bihî temessükî ve aleyhi itimâdî ve bihî iftihârî ve minhü istimdâdî ve kurrati aynî Mevlânâ Şeyhine’l-Kâmili’lMükemmili’l-Bilvânisiyyi Mevlânâ Hazreti’ş-Şeyh es-Seyyid Abdulbâki el-Hüseynî (Kaddesellâhü Teâlâ esrârahü’l-aliyeyete ve ilâ rûhâniyyetih).

- Küllin mine’s-sêdâti ve’l-hulefâi ve’l-murîdîne ve’l-muhibbîne ve’l-mahbûbîne ve’lmensûbîne ve’l-muntesibîne ilâ hêzihi’t-tarîkati’l-aliyyeti ve sâiri’t-turuk.

- Allâhumme’c-al misle sevâbihê mektûben fî sahîfeti a’mâli küllin ve’r-fe’ bihê derecâti küllin ve a’li bihê fî a’lâi ılliyyîne menzileti küllin ve zidnâ bihê muhabbeten inde cenâbi küllin ve efid aleynâ min berekâti küllin ve etmim lenâ sülûke hêzihi’t-tarîkati’laliyyeti ve veffiknâ limardâti Şeyhinâ ve’m-tisâli evâmirihî ve’c-tinâbi menâhihî ve’rzukne’l-bekâe bike ba’del fenâi fîke alâ kıdemi sêdâtine’s-sâlikîne fîhê.

- Alahümme’ğ-fir lenâ hatâyânâ ve eclibnâ ilâ muhabbetike bi muhabbeti evliyâike ve’r-zukna’t-tevfîke ve’l-istikâmete alâ dînike ve tâatike birahmetike yâ erhamerrahimîne

(Âmîn ve’l-hamdulillâhi Rabbi’l-Âlemîn).

HATME DUASI ANLAMI

- Rahman ve Rahim olan Allah’ın (cc) adıyla başlarım.

- Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Layık-ı vechile hamd ve sena Allah’a mahsustur. Salât ve selam, mahlûkatın hayırlısı Hz. Muhammed’in (sav), ailesinin ve ashabının hepsinin üzerine olsun.

- Ey Allah'ım! Yapmış olduğumuz mübarek hatme-i şerifi bizden kabul ettikten sonra fazl u keremin ile Ravda-i Mutahare’nin, doğruluğun, takvanın sahibi Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) ruhuna bizden hediye olarak kabul buyur, ulaştır ve vasıl eyle. - Hz. Muhammed’in (sav) ailesinin, evlatlarının, zevcelerinin, sahabelerinin ve onlara tabi olanların zürriyetlerinin ve muhacirlerin ensarın ruhlarına vasıl eyle (Allah Teâlâ onların hepsinden razı olsun).

- Bütün sadatı izamın ki âli Nakşibendî tarikatı sadatının, Kadiriyye, Suhreverdiyyve, Çeşitiyye ve Kübreviye tarikatlarının sadatının ruhlarına vasıl eyle (Allah Teâlâ onların hepsinin âli sırlarını takdis buyursun). - Şeyhimiz, sığınağımız, imamımız ve akan feyiz sahibi ve nuru sirayet edici, dinin gerçeklerini hak ve hakikatleri tezyin edici, Nakşî tarikatının rehberi Hazreti Şeyh Muhammedini’l- Üveysi Buharî’nin ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırrını yüceltsin).

- Marifetlerin ve kemalin kaynağı, sadatın efendisi Seyyid Emir Külâl’ın ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırlarını yüceltsin).

- İkbali ve mutluluğu müritlerine ve bütün insanlara verip onları Allah’a (cc) yönelten Şeyh Muhammedini’l-Babasemmâsî'nin ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırlarını yüceltsin).

- Ganî olan Allah’ın (cc) muhabbetinde kaybolmuş Hazreti Azizan diye bilinen Aliyyi’rRâmitenî'nin ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırlarını yüceltsin).

- Allah (cc) için dünya ve ahiret muratlarından yüz çeviren Hazreti Şeyh Mahmûdi’l-İnciriyyil Fagnevî'nin ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırlarını yüceltsin).

- Beşer perdesinden sıyrılmış Hazreti Şeyh Ârifi’r-Rivegerî'nin ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ sırrını yüceltsin).

- Evliyanın kutbu, Allah (cc) dostlarının delili, bidatleri kıran, sünneti ihya eden, Hazreti Şeyh Abdülhalik-ı Gücdüvanî'nin ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırlarını yüceltsin).

- Hak ve adalette tabi kutup, Allah’ın (cc) ezeli kuvveti ve kudreti üzerine tecelli etmiş Gavs, eş-Şeyh Ahmet Farukiyy-i Serhendî İmamı Rabbani olarak tanınan ikinci binin yenileyicisinin ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırlarını yüceltsin).

- İrşat dairesinin kutbu, doğru yol üzerindeki ins ve cinin gavsı, Allah (cc) yolunda seyri sülûk eden, Allah’a (cc) rükû ve secde eden, zahiri ledün ilimlerinin sahibi Hazreti Diyaiddin Efendimiz Şeyh Halid'in ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırlarını yüceltsin).

- Güzel ahlakın kaynağı, karanlıkların nuru, aşiretleri ve kavimleri hidayet nuruyla aydınlatıcı, dinin yıldızı, öyle ki Resul-i Kibriya'nın halefi, Efendimiz Seyyid Abdullah'ın ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırlarını yüceltsin).

- Efendimiz, şeyhimiz, manevî yönden kayırıcımız, onunla iftihar ettiğimiz, himmet ve irşat edici kutbumuz, dini aydınlatıcı efendimiz, Hazreti Seyyid Taha'nın ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırlarını yüceltsin). - Geçmiş büyüklerin büyüğü, sonraki büyüklerin önderi, umumun ve Allah’tan (cc) korkanların Gavsı, bu yolun imamlarının ve saliklerinin kutbu, yardım isteyenlerin yardım edicisi, gariplerin ve âşıkların yeislerini giderici efendimiz, şeyhimiz kâmil, olgun ve üveysi kutbumuz Hazreti Şeyh Sıbgatillâhi Arvasî'nin ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırlarını yüceltsin).

- Ariflerin sultanı, (Allah Teâlâ’ya) vasılların kutuplarının kutbu, fenay-ı mutlaka erişmiş, hak veçhile salikleri terbiye edip Rabbine ulaştırıcı, şeriat-ı garranın yardım edicisi, zarar verici bidatleri kaldırıcı, selefi kiramın ve onlara tabi olanların eserlerini yenileyici, tarikatın esaslarını ihya edici, tabi olanlara yol gösterici, arandıktan sonra onun benzeri görülmediği, tarikatta bidat koyan ve tuğyan eden kişiden nispet kesici efendimiz şeyhimiz kâmil ve mükemmil Şeyh Abdurrahmân-ı Tâhî'nin ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırlarını yüceltsin). - Şeriat bilgilerinde üstat, tarikatın önderi, hakikat yolunun delili, fenâ fillâh ve bekâ billâh makamına ulaşan ve Allah’ın (cc) ipine sarılan efendimiz şeyhimizin Şeyh-i Mükemmil Hazreti eş- Şeyh Fethullah'ın ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırlarını yüceltsin).

- Geçmiş evliyaların kemalatını ve edeplerinin hepsini, geleceklerin feyizlerini toplamış, İslam’ın ve Müslümanların kuvveti, şeyhlerin ve saliklerinin direği, yer ve göklerin ışığı, millet ve dinin lambası, zayıfları ve bütün miskinleri esirgeyici, imamların ve sülük edenlerin kutbu, âşıkların sultanı, efendimiz kâmil ve mükemmil Şeyh Hazreti Muhammed Dıyâiddîn'in ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırlarını yüceltsin).

- Evliyaların ve âriflerin makamlarının varisi, Müminlerin imamı, abidlerin ve saliklerin dayanağı, şeriat-ı garayı açıklayan, nurlu Tarikat-ı Nakşibendiyeyi yeniden canlandıran, insanlara mahsus fani perdeleri açarak manevî sırlara hazine olan efendimiz kâmil mükemmil Şeyh Ahmedi’lHaznevî'nin ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırlarını yüceltsin).

- Cezbe sahiplerinin sultanı, Hakk’a ulaşanların nuru, âlemlerin kutb-i ferdi, Ahmed-i mesleğini neşredici, Hz. Muhammed'in (sav) şeceresinin bir dalı, Tarikat-ı Nakşibendiyenin piri, hakikatlere susamışlara Bahaeddin Nakşibendinin havuzundan su dağıtan, güzel ahlak sahibi, din bayrağını diken, geçmiş büyüklerin ve ona tabi olanların eserlerini canlandıran, yakin ile onlara himmet kaynağı olan, kendisini tasdik edenlere saadet rehberi olan efendimiz Şeyh-i kâmil ve mükemmil Bilvanisli Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseynî'nin ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırlarını yüceltsin).

- Müslümanların sultanı, ona sığınanların sığınağı, kurtuluşa erenlerin baş tacı, sevgililerin sevgilisi, istişare isteyenlerin manevî müsteşarı, mürşitleri irşat edici, Rabbül Âleminin hidayetiyle doğru yola gidenlerin sırlarının ve ilim hazinelerinin açıcısı, şeriat-ı garrada karar kılmış, istikamet sahibi, nurlu Tarik-i Nakşibendiyeyi canlandırıcı, Bilvanisli Hazreti eş-Şeyh es-Seyyid Muhammed Raşidi’l-Hüseynî'nin ruhuna vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırlarını yüceltsin).

- Müslümanların emellerini kendisinde toplayan, kurtulmuş olanların kutbu, mutekitlerin tutanağı, tevekkül edicilerin vesilesi, âlemlere cömertlik ve keramet sahibi, mütevazılere muhabbeti çok olan, şeriatın ve Nakşibendî tarikatının sahibi, efendim, şeyhim, dayanağım, bağlandığım, güvencim üzerine olan, sebeb-i iftiharım, her türlü yardımı kendisinden aldığım, iki göz bebeğim, efendimiz, Şeyh-i kâmil ve mükemmil, Bilvanisli Hazreti eş-Şeyh es-Seyyid Abdülbakî elHüseynî’nin ruhaniyetine vasıl eyle (Allah Teâlâ âli sırlarını yüceltsin)

- Bütün sadatlar, halifeler, müritler, bunları sevenler ve bunlarca sevilenler, bu âli tarikata ve diğer tarikatlara mensup ve müntesip olanların ruhlarına vasıl eyle.

- Ey Allah’ım! Bu hatmeyi bizden kabul buyur ve hâsıl olan sevabın mislini, cümlesinin amel defterine yaz. Her birinin derecelerini a’lâ-yı illiyyîne mazhar buyur. Her birinin varacağı makamı yükselt, onların muhabbetini indinde arttır. Onların feyizlerini bereketlendir. Yüksek tarikat yolunda bizlerin feyizlerini tamamla. Bizi şeyhimizin rızasına muvaffak kıl. O'nun emrine imtisale (boyun  eğmeye), nehiylerinden kaçmaya muvaffak eyle. Bizi bekâ billâh ile rızıklandır. Fenâ fillâh oldukları sonra bu yolun yolcularının birleştikleri yerde bizi buluştur.

- Ey Allah’ım! Bizleri hatamızdan dolayı mağfiret buyur ve muhabbetine celbet. Evliyaların muhabbeti ile dinde istikamet ve muvaffakiyetle, taatle Sen'in rahmetinle rızıklandır.

Rahman ve Rahim olan Sensin.

 

KÜÇÜK VE BÜYÜK HATMENİN YAPILIŞI

Küçük Hatme:

 • 100 paylaştırılır ve Fatiha’ları okuyacaklar belirlenir.
 •  Estağfirullâh (25)
 • Fâtiha-ı Şerîfe (imam dâhil sağdan 7)
 •  Salavât-ı Şerîfe
 • Yâ Bâkî Ente’l-Bâkî (5)
 • Fâtiha-ı Şerîfe (imam hariç soldan 7)
 • Salavât-ı Şerîfe
 • Dua ve Kur’ân
 • Estağfirullâh (25).

Büyük Hatme:

 • İmam hariç İnşirâh’ı bilen 10 kişi varsa caiz, 12 kişi varsa lazımdır.
 • İmam 100’den 21’ini alır
 • Estağfirullâh (25)
 • 79 taş, sağdan itibaren İnşirâh bilenlere dağıtılır
 •  imamın sağındaki 6 kişiye Fatiha taşı verilip alınır
 • Fâtiha-ı Şerîfe (imam da okur)
 • Salâvat-ı Şerîfe (imam 8-10 adet Salâvat-ı Şerîfe getirip “Elemneşrah Leke’yi Şerîfe” der ve elinde taş olanlar İnşirâh’ı okurken geriye kalan Salâvat-ı Şerîfeleri bitirir, sonra elindeki taşların bir miktarını kendisi alır, kalan soldan itibaren dağıtılır)
 • İhlâs-ı Şerîfe (10)
 •  imam hariç soldan 7 kişiye Fatiha taşı verilip alınır
 •  Fâtiha-ı Şerîfe
 • Salavât-ı Şerîfe
 •  Dua ve Kur’ân
 •  Estağfirullâh (25)

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.