Cuma günü okunacak dua

Cuma günü toplama  bir araya gelme günü.Cuma günü müminler için haftalık bayram günü olarak kabul edilmiştir. Hz. Peygamber cuma gününde duaların kabul edileceği bir zaman diliminin bulunduğunu müjdeleyerek müminleri bu günde daha çok dua etmeye teşvik etmiştir.

“Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür...” (Hadis)

Müslümanlar için Cuma niçin önemlidir?
  • Toplanma ve cemaat olma anlamına gelen cuma, Müslümanların haftalık bayramıdır.
  • Cuma günü Müslümanların bir araya geldikleri ve cemaatle haftalık ibadetlerini edâettikleri önemli bir gündür.

Kur’ân-ı Kerim’de; “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır."buyrularak Cuma namazının farz oluşu ve bu esnada alış-verişin bırakılması uyarısında bulunulmuştur.

Peygamberimiz Cuma günü için ne diyor?

Cuma namazı, Hz. Peygamberimiz (a.s) döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilâfa düşülmemiştir.

Allah resûlü şöyle buyurmuştur.

“Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslümana farzdır.”(Hadis)

 

“Cumaya gelmek isteyen kimse boy abdesti alsın.” (Hadis)

 

“Ergen olan her kişinin Cuma günü gusletmesi, ağız ve diş temizliği yapması ve yeteri kadar güzel koku sürmesi gerekir.”(Hadis)

Cuma günü nasıl değerlendirilmeli?
  • Kur’an okumak,
  • zikir ve tefekkür etmek,
  • Peygamberimize salât ve selam getirmek, tevbeve istiğfarda bulunmak,
  • camiye erken varıp kimseyi rahatsız etmeden boş yere oturup sessiz bir şekilde vaaz ve hutbeyi dinlemek.

Peygamberimiz (sav) bir hadiste diyor ki;

“Cuma günü bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek (dua ve niyazda bulunup) hayırlı bir şey isterse, Allah(c.c) ona istediğini verir.”(Hadis) 

CUMA GÜNÜNÜN DUASI

Cuma günü duası
Cuma günü duası

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla. Allah en büyüktür. Büyüklüğün ve azametin sahibidir. Gücün ve izzetin son haddidir. Yağmurun ve rahmetin velisi, dünya ve âhiretin meliki, Rab (sayılan)ların Rabbi, sebeplerin müsebbibidir. Zorluların en zorlusudur, gizlilikleri açığa çıkaran, sırları ve yazgıdaki her şeyi açığa çıkaran, hâkimiyeti büyük, cezalandırması şiddetli olandır. Dilediğine karşı lütufkârdır. Her şeyden önce ve her şeyden sonra en büyük olan O’dur. İlah olarak ancak O vardır. Kalpler Ona boyun eğer, işler hakkında Ondan başkası hü- küm veremez. Ondan başkası kaderleri düzenleyemez. Onsuz hiçbir şey tamam olamaz. Kudretlidir, halimdir, lütfeden, cömert olandır. Eksiklikten münezzeh ve âlâdır.O'nun şanı ne yücedir. Cezalandırması ne şiddetlidir. Yaratılmışların hepsi O'nu tesbih eder, O'ndan sakınır ve O'na boyun büküp yalvarırlar. İlmiyle her şeyi kuşatmıştır. Her şeyin sayısını bilir. Hayrın hepsini “bismillah” ile (Allah’ın ismiyle), Kötülüğün hepsini de “euzü billâh” ile (Allah’a sığınarak) karşıladım. Her korkuyu “La ilahe illallah” (Allah’tan başka ilah yoktur), Her üzüntü ve kederi “Maşaallah” (Allah’ın dilediği olur), Her bir günahı “estağfirullah” (Allah’tan beni bağışlamasını isterim), Her belayı “inna lillah” (Allah’tan geldik), Her nimeti “Elhamdülillah” (Allah’a hamdolsun), Her bolluğu "Eşşükrü lillah" (Allah’a şükür), Her şaşılacak işi “Sübhanallah" (Allah’ı tesbih ederim), Her sıkıntıyı “Hasbiyallah” (Allah bana yeter), Her bir kaza ve kaderi “Tevekkeltü alallah" (Allah’a güvendim), Her taat ve isyanı “Lâ havle vela kuvvete illâ billah” (Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur) Sözleri ile karşıladım.


 

CUMA GÜNÜ ZİKİRLERİ

( SADECE CUMA GÜNÜ DEĞİL HER GÜN YAPILABİLİR)

Kim her namazdan sonra 33 defa sübhânellâh, 33 elhamdulillâh, 33 Allâhu ekber ve bir kere de Okunuşu: la ilâhe ille’l-lâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehû’l-mülkû ve lehû’l-hamdu ve hüve alâ külli şey’in kadir. Manası: Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na mahsustur. Her şeye kudret yeten O’dur. tehlilini söylerse, hata ve günahları denizlerin köpükleri kadar çok da olsa bağışlanır. (İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 10)


Kim, sabah namazından sonra diz çökmüş durumda hiçbir şey konuşmadan on kere, Okunuşu: “Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadir” Manası: Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur sadece Allah vardır. O tektir Onun ortağı yoktur. Saltanat Ona aittir. Hamd Ona mahsustur hayat verip öldüren de O’dur. Onun her şeye gücü yeter. derse kendisine on sevap yazılır on günahı silinir. On derece yükseltilir. O gün boyunca her türlü kötülüklerden korunur. Şeytandan korunur. Allah’a şirk koşmaz ise işleyeceği hiçbir günah ona zarar vermez; günahları silinmiş olur.” (Tirmizî, Sünen, nr. 3474)


Câbir’den (r.a.) rivâyet edildiğine göre; Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kim, Okunuşu: “Sübhanallahi’l-azîmi ve bihamdihi” Manası: Büyükler büyüğü Allah’ı hamdiyle teşbih ederim, derse kendisi için cennette bir hurma ağacı dikilir.” (Tirmizî, Süneni nr. 3464; Hâkim, el-Müstedrek, 1/501, 502)


Kim sabah namazından sonra 3 defa Okunuşu: E’ûzûbillâhi’s-semîi’l-‘alîmimine’ş-şeytâni’r-racîm. Manası: Tardedilmiş şeytandan İşiten ve Bilen Allah’a sığınırım. deyip, haşır süresinin son üç ayetini (lev enzelna) okursa; Allah (c.c.) o kimse için 70 bin melek görevlendirir; bu melekeler akşama kadar o kişiye hayır duada bulunurlar. Akşam namazından sonra okursa yine sabaha kadar hayır dua ederler. Bu arada vefat ederse şehid sevabı alır. (Tirmizî, İbnî Sünnî)


Kim efendimiz’e (s.a.s.) bir salâvât okursa Okunuşu: Allâhümme salli alâ seyyidina muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Manası: “Allahım! Muhammed’e ve Muhammed’in âline (aile efradına) rahmet bereket ihsan eyle!.” Allah (c.c.) da ona on salât getirir, on dileğini karşılar. (İbnî Sünnî, Nesâî)


Allah’ın (c.c.) en çok hoşlandığı zikir Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “İki kelime vardır, bunlar dilde hafif, terazide ağır, Rahman’a sevgilidirler: Okunuşu: Sübhâne’l-lahi ve bihamdihi, Sübhane’l-lahi’l-‘azîm Manası: Allahım! Seni hamdinle teşbih ederim, yüce Allahım seni tenzih ederim. kelimeleridir.” (Buhârî, Sahîh, nr. 6406; Müslim, Sahîh, nr. 2694)


Benim nazarımda üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha üstün ve sevimlisi; Okunuşu: Sübhâne’l-lâhi ve’l-hamdû lillâhi ve lâ ilâhe ill’l-lâhû va’l-lâhû ekber. zikridir. Manası: “Hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur ve Allah en büyüktür.” Bu zikri okuyana cennette kendisine okuduğunca meyve ağacı dikilir. Kimse onun daha üstünü ile gelemez. (Müslim)


Kim günde 100 defa Okunuşu: “La ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr Manası: “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk Onundur. Hamd de Ona mahsustur. O, her şeye kadirdir.” derse (bu zikir) onun için (sevap bakımından) İsmail’in (a.s.) evladından bir köle âzat etmeye denk olur. Ayrıca o kimse için on iyilik (sevabı) yazılır, on (küçük) günahı silinir. (Cennetteki yeri) on derece yükseltilir. Akşama kadar şeytandan korunmuş olur. Eğer bu kelimeleri akşamleyin söyleyecek olursa onun için aynı şeyler sabaha kadar olur.” (Ebû Dâvûd, Sünen, nr. 5077; İbn Mâce, Sünen, nr. 3867; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/59)


Efendimiz’in (s.a.s.) peş peşe 3 defa okumasını tavsiye ettiği zikir Okunuşu: “Sübhânellâhi adede halkıhî. Sübhânellâhi rıdâ nefsihî. Sübhânellâhi zinete arşihî. Sübhânellâhi midâde kelimâtihî” Manası: “Allah’ı mahlûkatı sayısınca noksanlıklardan tenzih ederim. Allah’ı nefsinin rızasınca noksanlıklardan tenzih ederim. Allah’ı arşının ağırlığınca noksanlıklardan tenzih ederim. Allah’ı (sonsuz) kelimelerinin sayısınca noksanlıklardan tenzih ederim.” (Müslim, Sahîh, nr. 2726)


Sad b. Ebî Vakkâs (r.a.) anlatıyor: Bizler Resûlullah’ın (s.a.s.) yanındaydık. Bir ara bizlere, “Sizler her gün bin sevap kazanmaktan âciz misiniz?” buyurdu. Oturanlardan biri, “Bizler (günde) bin sevabı nasıl kazanırız?” diye sordu. Resûlullah (s.a.s.), “Yüz kere teşbih çekene bin sevap yazılır. Yahut ondan bin günahı silinir,” buyurdu. Okunuşu: Sübhâne’l-lâh Manası: “Allah’ım Seni noksanlıklardan tenzih ederim.”Desin. (Müslim, Sahîh, nr. 2968)


Cehennem azabından korunma duası Okunuşu: Allâhümme ecirnî mine’n-nâri. Manası: “Allahım! Beni cehennem azabından koru.” Kim sabah ve akşam namazından sonra 7 kere okursa; cehennem azabından korunmuş olur. (Ebû Dâvûd)


Günahları silen zikir: Enes b. Mâlik’in (r.a.) rivayet ettiğine göre Nebî (s.a.s.) buyurmuştur ki: “Herkim Cuma günü sabah namazının farzından önce, üç defa; Okunuşu: “Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayye’l-kayyûme ve etûbü ileyhi” Manası: “O daima diri olan (Hayy), bütün varlığın idâresini yürütendir (Kayyûm), kendisinden başka ilâh olmayan Allah’tan bağışlanmamı diler ve ona tövbe ederim, derse, günahları denizlerin köpükleri kadar çok da olsa, Allah Teâlâ onu bağışlar.” (İbnü’s-Sünni, Amelü’l Yevmi ve’l-Leyle, nr. 82)


Efendimiz (s.a.s.) vitir namazından sonra 3 defa; Okunuşu: Sübhâne’l meliki’l kuddûsi Manası: “Mukaddes ve her şeyin sahibi olan Allahım!” zikrini okurdu. (Ebû Dâvûd, Nesâî) Tehlike anında okunacak zikir Okunuşu: “Bismillâhirrahmânirrahîm, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.” Manası: “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Güç, kuvvet ve kudret yalnız yüce ve her şeyden büyük olan Allah’a mahsustur.” Kişi bunu söylediğinde, Allah Teâlâ onu her türlü bela ve musibetten korur. (İbnü’s-Sünni, Amelü’l Yevmi ve’l-Leyle, nr. 331)


Zor durumdayken okunacak zikir Okunuşu: “Hasbünellâhu ve ni’me’l-vekîl” Manası: “Allah bize yeter! O ne güzel bir vekildir.” (Ebû Dâvûd)


Bunu söyleyen kişiye Allah (c.c.) “kulum doğru söyledi” der. Okunuşu: Lâ ilâhe ille’l-lâhû vallâhû ekber. Manası: “Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. O Allah en büyüktür.” Kişi hasta olarak bu zikri yaptığı zaman iyileşmeden vefat ederse cehennem ateşi ona dokunmaz. (Tirmizî)


Efendimiz (s.a.s.) tarafından cennet hazinelerine benzetilen zikir Ebû Musa el-Eşarî (r.a.) anlatıyor: Bir gün Resûlullah (s.a.s.) bana, “Sana cennet hazinelerinden bir hazine göstermemi ister misin?” buyurdu. Ben, “Elbette isterim ey Allah’ın Resûlü!” dedim. O da; Okunuşu: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Manası: “Güç kuvvet ve kudret yalnızca Allah’a mahsustur.” dedi. (Buhârî, Sahîh, nr. 4205; Müslim, Sahîh, nr. 2704)


Hz. Yunus (a.s.)’ın balığın karnında ettiği zikir Okunuşu: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’zâlimin. Efendimiz (s.a.s.) tarafından hem dua hem de zikir olarak tavsiye edilmiştir. (Tirmizî) Günlük Zikirler Mağlubiyet anında yapılması istenen zikir İbn Abbas’tan (r.a.) rivayet olunduğuna göre, Resûlullah (s.a.s.) Efendimiz sıkıntılı zamanlarında şöyle dua etmiştir: Okunuşu: “Lâ ilâhe illâllâhu’l-azîmu’l-halîmu. Lâ ilâhe illâllâhu Rabbü’l-Arşi’l-azîmi. Lâ ilâhe illâllâhu Rabbü’s-semâvâti ve Rabbu’l-ardı ve Rabbu’l-arşi’l-kerîm” Manası: “Azim ve Halîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Göklerin Rabbinden, yerin Rabbinden ve yüce arşın sahibi olan Allah’tan başka ilâh yoktur.” (Buhârî, Sahîh, nr. 6345; Müslim, Sahîh, nr. 2730)


Efendimiz (s.a.s.) tarafından çokça tekrarı tesviye edilen zikir Okunuşu: “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” Manası: “Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben yapılması gerekeni yapmamak suretiyle kendime haksızlık edenlerdenim!” (İbnü’s-Sünni, Amelü’l Yevmi ve’l-Leyle, nr. 345; Nesâî, Amelü’l Yevmi ve’l-Leyle, nr. 655)


Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor; Okunuşu: Yâ erhame’r-râhimîn Diyenlerden sorumlu bir meleği vardır. Kim 3 defa bu zikri tekrarlarsa, sorumlu melek; “merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah sana bakıyor ne istiyorsan hemen iste!” der (Hakîmi Müstedrek) Efendimiz’in (s.a.s.) bir oturuşta 100 defa tekrar ettiğini sahabe (r.a.) rivayet etmiştir; Okunuşu: Rabbi’ğfir lî ve tüb aleyye inneke ente’t-tevvâbu’r-rahîm. İstiğfara devam edenin Allah (c.c.) sıkıntılarını giderir, darlıktan çıkarır ve geniş rızık verir. (Ebû Dâvûd, Tirmizî)


 

Kur’ân-ı Kerîm’i okumanın fazileti

Kim Kur’ân-ı Kerim’den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da 10 sevaptır. Ben “elif lâm mim” bir harftir demiyorum, bilakis elif 1, lâm 1 ve mim de 1 harftir. (Tirmizî)


Mülk Sûresi’nin fazileti Kur’ân’da 30 ayetten ibaret bir sûre bir adama şefaat etti ve o kişi bağışlandı. O Sure Mülk Sûresi’dir. (Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce) Amenâr-rasûlü’nün fazileti Bakara Sûresi’nin son iki ayetini (amenâ’r-resûlü) yatsı namazından sonra okuyan kimseye bu okuduğu yeter. (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd)


Allah (c.c.)’ın en çok sevdiği kelam ve melekler için seçtiği zikir; Okunuşu: Sübhâne rabbi ve bihamdihi. Manası: “Allahım seni hamdinle teşbih ederim.” (Müslim, Tirmizî)


Allah’ın (c.c.) en çok hoşlandığı zikir Okunuşu: Sübhâne’l-lâhi ve bihamdihi. Manası: “Allahım seni hamdinle teşbih ederim.” Kim günde 100 kere okursa günahları deniz yüzeyindeki köpük kadar fazlada olsa silinir. (Buhârî, Müslim)


Câbir b. Abdullah diyor ki; Ben Resûlullah’ın (s.a.s.) şöyle dediğini işittim: “Zikirlerin en üstünü, Okunuşu: Lâ ilâhe ille’l-lâh Manası: “Allah’tan başka ilâh yoktur.” kelime-i tevhididir.” (Tirmizî, Sünen, nr. 3383)


Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki; Okunuşu: Radîtü billâhi rabben ve bil’islâmi dînen ve bimuhammedin rasûlâ Manası: “Rabb olarak Allah’tan, Peygamber olarak Hz. Muhammed’den, din olarak da İslam’dan razı oldum.” demelidir, böyle derse; cennete girmesi vacip olur. (Ebû Dâvûd, Nesâî)


Ayet-el Kûrsi’nin fazileti Efendimiz (s.a.s.) buyurdu ki; “Her kim, farz namazların arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennet’e girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allâhu Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.” (Beyhâki)


Kur’an okuyunuz! Çünkü Kur’an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. (Müslim, Ahmed b. Hanbel)


Yasin Sûresi’nin fazileti Kim bir gün ve gecede yalnız Allah rızası için Yasin Sûresi’ni okursa onun günahları bağışlanır. (İbn Sünnî)


Vakıâ Sûresi’nin fazileti Kim her gece Vakıâ Sûresi’ni okursa kendisine fakirlik isabet etmez. (İbn Sünnî)


Efendimiz (s.a.s.) buyurdu; Okunuşu: Sübhâne’l-lâhi ve’l hamdu lillâhi Zikri yer ile gök arasını sevap ile doldurur. (Müslim, Tirmizî)


İhlas, Felak ve Nas Sûreleri’nin fazileti Sabah-akşam üç kere “İhlas” ile “Muavvizeteyn”i (felak-nas) okumak, bela ve sıkıntılardan korur. (Tirmizî)


Peygamber Efendimizin (s.a.s.) tavsiye ettiği dua Ey Muâz! Allah’a yeminle söylüyorum ki, ben seni seviyorum. Ey Muâz, sana tavsiyem olsun; her namazın peşinden; Okunuşu: “Allâhümme e’inni alâ zikrike ve şukrike ve hüsni ibâdetike” Manası: Allahım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibâdet etmek için bana yardım et.” duasını okumayı sakın ihmal etme. (Ebû Dâvûd, Sünen, nr. 1522)


Hz. Âişe’den (r.anh) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.), rükûda ve secdede şöyle dua etmiştir: Okunuşu: “Sübbûhun kuddûsün, rabbü’l-melâiketi ve’r-rûhi” Manası: “Cebrail’in ve meleklerin Rabbi olan Allahım! Sen her şeyden münezzehsin. Çok yüce ve mukaddessin.” (Müslim, Sahîh, nr.487)


Hz. Âişe’den (r.anh) rivayet edildiğine göre, ayrıca Resûl-u Ekrem (s.a.s.), rükû ve secdelerinde şöyle de dua etmiştir: Okunuşu: “Sübhânekellâhümme rabbenâ ve bihamdik. Allahümme’ğfir lî” Manası: “Allah’ım, sana hamd-ü sena ederek bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Sen bizim Rabbimizsin. Allahım beni bağışla.” (Buhârî, Sahîh, nr. 794, Müslim, Sahîh, nr. 484)


Peygamber Efendimizin (s.a.s.) tavsiye ettiği günlük zikir Ebû-Derdâ’nın (r.a.) rivayet ettiğine göre, Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Herkim, sabah kalktığında ve akşama erdiğinde, yedi defa, Okunuşu: “Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hüve, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-arşi’l-azîm.” Manası: Allah bana yeter! O’ndan başka ilâh yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Allah büyük Arş’ın Rabbidir, derse, Allah Teâlâ onun hem dinine hem de dünyasına yeter.” (Ebû Dâvûd, Sünen, nr. 5081; İbnü’s-Sünnî, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 70)

 


 

Esmaül Hüsnalar

İmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.

Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.Cuma günü Sabah’. YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirrisen istegin kabul olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.